Disbocret 506 Planspachtel

Kunststofgemodificeerde, cementgebonden, reparatiemortel en voor het vullen van luchtgaatjes in beton. Ook nat te verspuiten.

Toepassing

Voor het afdichten van poriën, gaten grindnesten en het repareren van beschadigingen tot 3 mm diep. Toe te passen als plamuur op beton en minerale
pleisters en als modelleermortel op gestructureerd beton.

Eigenschappen

  • Eenvoudig aan te maken
  • Goed te verwerken
  • Zonder aanzetten tot 0 mm uit te vlakken
  • Hoog rendement
  • Lange verwerkingstijd
  • Machinaal te verwerken
  • Schudgewicht (nat) 1.850 kg/m³
  • Korrelgrootte 0,2 mm
  • Scheursterkte na 28 dagen >1,0 N/mm²

Materiaalbasis

Kunststofgemodificeerde cementmortel.

Verpakking

25 kg zak

Opslag

Droog, minstens 9 maanden houdbaar.

Grootste korrel

0,2 mm

Schudgewicht (nat)

ca. 1.850 kg/m3

Schudgewichteigenschappen

(gemiddelde waarde)
Afscheursterkte 28 d > 1,0 N/mm2

Geschikte ondergronden

Beton en met Disbocret-reparatiemortel bewerkte vlakken.

De scheursterkte van de ondergrond moet gemiddeld 1,0 N/mm² bedragen waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 0,5 N/mm².

Voorbereiding van de ondergrond

Diepere gaten dan 3 mm vooraf repareren met een geschikte Disbocret-mortel. Het oppervlak nat maken. De hechtlaag mag uitsluitend op een mat vochtig oppervlak aangebracht worden.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Losse of murwe beton en beton die roestbevorderende stoffen bevatten (zoals chloride) en op het oppervlak aanwezige stoffen zoals ontkistingsmiddelen en verfresten volgens een geschikte methode verwijderen.

Gereedmaken van het materiaal

In een schone kuip de benodigde hoeveelheid water gieten. Onder grondig roeren met een geschikt roerwerk (maximaal 400 omw./min.) de benodigde hoeveelheid uit de zak langzaam toevoegen. Minimaal 3 minuten mengen tot een klontervrije, homogene massa ontstaat. Het materiaal 2 minuten laten rusten en nogmaals kort doorroeren.

Mengverhouding

Droge mortel Water
1 gew. deel 0,32-0,34 gew. delen
25 kg zak 8,25 liter

Verwerkingsmethode

Disbocret 506 Planspachtel met een troffel of plekspaan goed verdicht aanbrengen. Aansluitend egaliseren.
Een ondergrond met luchtgaatjes e.d. moet eerst met een dunne laag Disbocret 506 Feinspachtel, kruislaagsgewijs met bijvoorbeeld een spaan, voorbewerkt worden opdat de gaten gevuld worden. Tot 0 mm uitvlakken met een gummi rakel als de structuur van de ondergrond behouden moet blijven. Disbocret 506 Feinspachtel kan ook volgens de natspuitmethode (bijvoorbeeld PFT N2V) aangebracht worden.
Voorkom snel uitdrogen door hoge temperaturen, fel zonlicht of tocht. Om snel uitdrogen te voorkomen, kan na 1 tot 3 uur (afhankelijk van de weersomstandigheden) CapaSol LF Konzentrat (1:2 met water verdund) aangebracht worden.

Laagdikte

Zonder aanzetten tot 0 mm uit te vlakken. De maximale laagdite is 3 mm. Grotere laagdikten in meerdere lagen opbouwen.

Verbruik

Droge mortel ca. 1,0 tot 1,4 kg/m²/mm.

Verwerkingstijd

Ca. 60 minuten bij 20 °C.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verking en droogfase.

Droogtijd

Minimum droogtijd bij 20 °C voordat de afwerklaag kan worden aangebracht:
Disbocret 515 Betonfarbe: 6 uur
Disbocret 518 Flex-Finish: 12 uur
Andere producten niet eerder dan na 1 dag aanbrengen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn


H315: Veroorzaakt huidirritatie.  
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P 260: Stof of nevel niet inademen. 
P 262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 
P 281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313: Een arts raadplegen. 
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.


Bevat Portland cement, kan allergische reacties veroorzaken.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

081)

1119

DIS-420-010265

EN 13813:2002
Beschermingsproduct voor oppervlakken- Coating
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f und ZA.1g
DIN EN 1504-2:2004
Disboxid PHS-System OS 8 E.MI II
Lineaire krimp < 0,3 %
Drukvastheid klasse I
Warmteuitzettingscoëfficiënt NPD
Slijtagevastheid 1) massaverlies
Hechting (Gitterschnitt) NPD
CO2-doorlaatbaarheid SD > 50 m
Waterdampdoorlaatbaarheid klasse III
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid w < 0,1 kg/m² x h0,5
Weerstand tegen temperatuurschommelingen > 2,0 (1,5) N/mm²
Weerstand tegen temperatuurschok NPD
Weerstand tegen chemikaliën NPD
Weerstand tegen zware chemische aantasting hardheidsverlies< 50%
Scheuroverbrugging NPD
Stootvastheid klasse I
Afscheurpoging om de hechting te beoordelen ≥ 2,0 (1,5) N/mm²
Brandverloop klasse Bfl- s1
Grip klasse III
Kunstmatige blootstelling aan weersinvloeden NPD
Antistatische gedrag NPD
Hechting op nat beton NPD
Gevaarlijke stoffen NPD

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be