Dupa-Haftgrund

Oplosmiddelhoudend, wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel met verstevigende werking voor buiten.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/180123/054457_Dupa-Haftgrund_01.png

Toepassing

Geschikt voor licht poederende, oude verflagen en als hechtbrug op zwak zuigende, gladde oppervlakken. Als voorstrijkmiddel onder Duparol-verf in kleur.
Dupa-Haftgrund geeft een goede hechting en nivelleert zuiging en kleurcontrast van de ondergrond, opdat zonder verdere voorbehandeling met Duparol een probleemloze afwerking bereikt wordt. Moet met een ander product worden afgwerkt, dan de hechting testen door een proef op het object.
Dupa-Haftgrund is onverdund geschikt voor gevelisolatiesystemen met polystyreen als isolatieplaat.

Eigenschappen

  • waterdampdoorlatend
  • weerbestendig
  • spanningsvrij
  • heeft een verstevigende, nivellerende werking

Materiaalbasis

Polymerisaathars.

Verpakking

10 liter.

Kleur

Wit.

Dupa-Haftgrund kan op kleur af fabriek worden geleverd.

Glansgraad

Mat

Opslag

Droog en in een goed geventileerde ruimte bewaren.
Dupa-Haftgrund is niet gevoelig voor vorst.

Aanvullende producten

  • Duparol

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Verwerkingsmethode

Dupa-Haftgrund aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of roller.

Verdunnen

Dupa-Hafgrund onverdund gebruiken of verdunnen met Dupa-grund.

Opbouw van het verfsysteem

Op sterk zuigende ondergronden met max. 20% en op dichte, niet zuigende oppervlakken met max. 10 % Dupa-grund verdunnen.
Op polystyreenplaten of gevelisolatiesystemen met polystyreen onverdund verwerken.

Verbruik

Op een gladde ondergrond 5 m2/L Op ruwe oondergronden naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Dupa-Haftgrund is niet gevoelig voor vorst en kan bij een lage temperatuur worden verwerkt, mits de ondergrond droog is en vrij van ijs.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is Dupa-Haftgrund niet eerder dan na 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd, soms wel tot meerdere dagen.

Gereedschap

Dupa-Haftgrund aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of roller.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met nitroverdunner of kwastenreiniger.

Attentie

Dupa-Haftgrund niet met andere producten vermengen en alleen met Dupa-grund verdunnen. Niet mengen met Duparol of Duparol-W.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

 
H 225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H 318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H 315 Veroorzaakt huidirritatie.
H 336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P 102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P 210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken
P 243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P 260 Spuitnevel niet inademen
P 262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P 273 Voorkom lozing in het milieu.
P 403 + 233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 750 g/l (2010). Dit product bevat < 600 g/l VOS.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be