Disbocret 505 Feinspachtel - reparatie

Reparatiemortel voor beton met een laagdikte van 1 tot 5 mm.

Toepassing

Reparatie- en pleistermortel voor het egaliseren van betonschade tot 5 mm
diepte en het afdichten van luchtgaatjes en gietgallen.
In combinatie met Disbon 760 Baudispersion als modelleermortel op
gestructureerde ondergronden te gebruiken

Eigenschappen

 • eenvoudig aan te maken
 • goed te verwerken
 • hoog rendement
 • ook machinaal te verwerken
 • droog te vilten
 • laagdikte van 1 tot 5 mm, korrelgrootte 0,4 mm
 • voldoet aan de eisen EN 1504-3

In combinatie met Disbocret 515 Betonfarbe of Disbocret 518 Flex-Finish getest conform TL/TP-OS van ZTV-ING.

Materiaalbasis

Kunststofgemodificeerde cementmortel.

Verpakking

25 kg zak 

Opslag

Droog, minstens 9 maanden houdbaar en chromaatarm.

Grootste korrel

0,4 mm

Schudgewicht (nat)

ca. 1.900 kg/m3

Schudgewichteigenschappen

(gemiddeld)
Scheursterkte na 28 dagen > 1,3 N/mm2

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stoffen die de
hechting verminderen.
De scheursterkte van de ondergrond moet meer dan ≥ 1,0 N/mm² bedragen waarvan de laagste waarde niet kleiner mag zijn dan 0,5 N/mm².

Voorbereiding van de ondergrond

Losse of murwe beton en beton die roestbevorderende stoffen bevatten (zoals chloride) en op het oppervlak aanwezige stoffen zoals ontkistingsmiddelen en verfresten volgens een geschikte methode verwijderen. Diepere reparaties (> 5 mm) met een Disbocret-mortel repareren.
Vrijliggend betonijzer Sa 2½ ontroesten, direct daarna behandelen met Disbocret 502 Protec Plus, volgens voorschrift.
Het oppervlak nat maken. De hechtlaag mag uitsluitend op een mat vochtig
oppervlak aangebracht worden.

Gereedmaken van het materiaal

In een schone kuip de benodigde hoeveelheid water gieten.
Onder grondig roeren met een geschikt roerwerk (maximaal 400 omw./min.) de benodigde hoeveelheid uit de zak langzaam toevoegen. Minimaal 3 minuten mengen tot een klontervrije, homogene massa ontstaat.
Het materiaal 2 minuten laten rusten en nogmaals kort doorroeren.

Mengverhouding

Droge mortel Water
1 gew. deel 0,25-0,27 gew delen
25 kg zak 6,25-6,75 liter

Mengverhouding als modelleermortel

Droge mortel Water Disbon 760
1 gew. deel 0,09 gew.deel 0,16 gew. deel
25 kg zak ca. 2 liter 4 liter

Verwerkingsmethode

Disbocret 505 Feinspachtel met een troffel of plekspaan goed verdicht aanbrengen. Aansluitend egaliseren. Een ondergrond met luchtgaatjes moet eerst met een dunne laag Disbocret 505 Feinspachtel, kruislaagsgewijs met bijvoorbeeld een spaan, voorbewerkt worden opdat de gaten gevuld worden. Disbocret 505 Feinspachtel kan ook volgens de natspuitmethode (bijvoorbeeld PFT N2V) aangebracht worden.

Voorkom snel uitdrogen door hoge temperaturen, fel zonlicht of tocht. Om snel uitdrogen te voorkomen, kan na 1 tot 3 uur (afhankelijk van de weersomstandigheden) CapaSol LF Konzentrat LF (1:2 met water verdund) aangebracht worden.

Laagdikte

Minimaal 1 mm en maximaal 5 mm.
Dikkere lagen laagsgewijs aangebracht mogelijk.

Verbruik

Droge mortel ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte.

Verwerkingstijd

Ca. 30 minuten bij 20 °C.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Minimum droogtijd afwerklaag bij 20 °C:
Disbocret 515 Betonfarbe 6 uur
Disbocret 518 Flex-Finish 12 uur
Andere producten niet eerder dan na 1 dag aanbrengen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Certificaat

 • 4-1085 Testrapport conform ZTV-ING, TL/TP, OS C, P 2134/00-72
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1088 Testrapport conform ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/00-74
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1078 Testrapport bij spuitapplicatie, droog en nat
  Polymer-Institut, Flörsheim

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

R- en S-zinnen conform EU-richtlijn

R 38      Irriterend voor de huid.
R 41      Gevaar voor ernstig oogletsel.

S 2        Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 22      Stof niet inademen.
S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 26      Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water 
             afspoelen en deskundigmedisch advies inwinnen.
S 37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor
             ogen/het gezicht
S 46      In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en
             verpakking of etiket tonen.

Transportwetgeving: landtransport n.v.t.

Etikettering
Symbool Xi
R-zinnen 38-41
S-zinnen 2-22-24/25-26-37/39-46

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Giscode

ZP 1

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

081)

1119

DIS-420-010265

EN 13813:2002
Beschermingsproduct voor oppervlakken- Coating
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f und ZA.1g
DIN EN 1504-2:2004
Disboxid PHS-System OS 8 E.MI II
Lineaire krimp < 0,3 %
Drukvastheid klasse I
Warmteuitzettingscoëfficiënt NPD
Slijtagevastheid 1) massaverlies
Hechting (Gitterschnitt) NPD
CO2-doorlaatbaarheid SD > 50 m
Waterdampdoorlaatbaarheid klasse III
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid w < 0,1 kg/m² x h0,5
Verdraagzaamheid tegenover temperatuurschommelingen > 2,0 (1,5) N/mm²
Weerstand tegen temperatuurschok NPD
Weerstand tegen chemikaliën NPD
Weerstand tegen sterke chemische aanslag hardheidsverlies< 50%
Scheuroverbrugging NPD
Stootvastheid klasse I
Afscheurpoging om de hechting te beoordelen ≥ 2,0 (1,5) N/mm²
Brandverloop klasse Bfl- s1
Grip klasse III
Kunstmatige blootstelling aan weersinvloeden NPD
Antistatisch gedrag NPD
Hechting op nat beton NPD
Gevaarlijke stoffen NPD
EN 1504-3
In de Europese norm EN 1504-3 is o.a. vastgelegd de identiteit, de prestatie (duurzaamheid) en de  beoordeling van producten en systemen die worden toegepast bij statische en niet statische reparaties van beton.
Producten die aan de norm voldoen mogen de CE markering voeren.

De norm legt prestaties van gedefinieerde eigenschappen vast. Deze prestaties zijn de basis voor een gelijke beoordeling van producten. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info@daw.be

www.caparol.be

Privé-woning, The Performer

Privéwoning - The Performer

The Performer

Handelszaak Vosselaar