Disbocret 507 Multitec-Mörtel

Sneldrogende, roestwerende reparatiemortel voor beton met een laagdikte van 5 tot 40 mm.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/151500/049200_Disbocret_507_MultiTec-Moertel_25kg.png

Toepassing

Multifunctionele, snel hardende reparatiemortel met actieve orrosiebescherming voor het repareren van bouwelementen van gewapend beton. Te verwerken zonder hechtlaag. Corrosiebescherming is niet noodzakelijk bij beton van 1 cm dik.

Indien de betonlaag <1 cm is moet Disbocret 502 Protec Plus worden toegepast op het betonstaal. De reparatie moet geschilderd worden.

Eigenschappen

 • corrosiebescherming is niet noodzakelijk
 • zonder hechtlaag te verwerken
 • goed te verwerken
 • glad te vilten
 • hardt snel door
 • korte wachttijd tot volgende verwerking
 • zakt niet in
 • geeft een gesloten oppervlak
 • laagdikte van 3 to 40 mm. korrelgrootte 1 mm
 • geschikt voor verticale oppervlakken en plafonds
 • voldoet aan de eisen EN 1504-3

Materiaalbasis

Kunststofgemodificeerde cementmortel.

Verpakking

10 kg emmer, 25 kg zak

Opslag

Droog, minstens 6 maanden houdbaar en chromaatarm.

Grootste korrel

1 mm

Schudgewichteigenschappen

(gemiddel na 28 dagen)
Schudgewicht: ca. 1.900 kg/m³
Drukvastheid: ca. 30,0 N/mm2
Buig-/treksterkte: ca. 8,0 N/mm2
Scheursterkte: > 1,5 N/mm2

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Gewapend beton.
De scheursterkte van de ondergrond moet gemiddeld 1,5 N/mm2 bedragen waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Losse en murwe gewapend beton die bestanddelen bevat (zoals chloride) en op het oppervlak aanwezige stoffen zoals ontkistingsmiddelen, verfresten, volgens gebruikelijke methode verwijderen.
De toplaag van het beton moet zover verwijderd worden, dat de reparatiemortel aan de ruwe korrels kan hechten. De kanten van de reparatieplekken afschuinen tot 45-60°.
Vrijliggende resp. vrijgelegde betonstaal SA 2½ (ISO 8501-1) ontroesten.
Ondergronden nat maken. Voor het opbrengen van de mortel moet de
ondergrond nog iets vochtig zijn.

Gereedmaken van het materiaal

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Mengverhouding

Disbocret 507Water
1 Gew deel0,13 Gew deel
25 kg van zak3,25 liter

Verwerkingsmethode

In een schone kuip de benodigde hoeveelheid water gieten. Onder grondig
roeren met een geschikt roerwerk (maximaal 400 omw./min.) de benodigde hoeveelheid uit de zak langzaam toevoegen. Minimaal 3 minuten mengen tot een klontervrije, homogene massa ontstaat.

De mortellaag met een troffel of plekspaan goed verdicht opbouwen. De eerste laag mortel dun voorwerken, om de ondergrond goed vochtig te maken. Aansluitend vullend repareren.
Diepe reparaties laagsgewijs repareren.
Om het oppervlak glad te vilten de reparatie niet nat maken.
Indien nodig een hulpbekisting aanbrengen.

Het snel uitdrogen door direct zonlicht, hoge temperaturen en wind moet door
het treffen van passende maatregelen voorkomen worden. Het vroegtijdig
aanbrengen van een nieuwe pleisterlaag kan als nabehandelingslaag dienen. Na drogen kunnen kleurverschillen optreden.
De technische kwaliteit wordt hierdoor niet beïnvloed.

Laagdikte

Minimaal 5 mm en maximaal 40 mm. Dikkere lagen laagsgewijs opbouwen.

Verbruik

Droge mortel ca. 1,6 kg/m2/mm

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 20 min. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Certificaat

 • 4-1093: Testrapport gem. belastingsklasse M1
  RiLi-SIB Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1075: Testrapport corrosiewerende eigenschappen
  Polymer-Institut, Flörsheim

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

H 315: Veroorzaakt huidirritatie.
H 318: Veroorzaakt ernstig oogletsel
R 38 Irriterend voor de huid.
R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

P 260: Stof of nevel niet inademen. 
P 262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 
P 281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P313 Een arts raadplegen. 
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. 
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.

S 22 Stof niet inademen.
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water afspoelen.
S 37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor ogen/het gezicht.
S 60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-507-002975

EN 1504-3:2005
Betonreparatieproduct voor structurele en niet structurele reparaties
EN 1504-3: ZA.1a
DruksterkteKlasse R1
Chloridegehalte<0,05%
Hechtsterkte>0,8 MPa
Thermische compatibiliteit>0,8 MPa
Carbonatie weerstandNPD
ElasticiteitsmoduliusNPD
BrandweerstandKlasse E

EN 1504-3 
In de Europese norm EN 1504-3 is o.a. vastgelegd de identiteit, de prestatie (duurzaamheid) en de  beoordeling van producten en systemen die worden toegepast bij statische en niet statische reparaties van beton.

Producten die aan de norm voldoen mogen de CE markering voeren.
De norm legt prestaties van gedefinieerde eigenschappen vast. Deze prestaties zijn de basis voor een gelijke beoordeling van producten. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium  (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be