Disbocret 545 PCC ll-Feinmörtel

Met kunststofgemodificeerde en vezelversterkte reparatiemortel voor beton met een laagdikte van 5 tot 40 mm. Ook geschikt voor toepassing op vloeren.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/90332/035508_Disbocret_545_25_KG.png

Toepassing

Kunststofgemodificeerde, cementgebonden en vezelversterkte reparatiemortel voor het uitvlakken, het op afschot brengen en opnieuw profileren van beton met een laagdikte van 5 tot 40 mm. Ook geschikt voor toepassing op vloeren (laagdikte minimaal 15 mm en maximaal 40 mm).

Eigenschappen

  • eenvoudig aan te maken en te verwerken
  • lage water/cementfactor
  • verminderd de indringen van CO2
  • corrosiewerend
  • bestand tegen vorst en dooizout
  • korrelgrootte 2 mm
  • laagdikte 6 tot 40 mm

In combinatie met Disbocret® 502 Protec Plus getest conform TL/TP BE-PCC van ZTV-ING.

Materiaalbasis

Kunststofgemodificeerde cementmortel.

Verpakking

25 kg

Opslag

Droog bewaren. Maximaal 9 maanden houdbaar en chromaatarm.

Schudgewicht (nat)

ca. 2.200 kg/m3

Schudgewichteigenschappen

(gemiddelde waarden na 28 dagen)
Schudgewicht: ca. 2.060 kg/m3
Drukvastheid: ca. 56 N/mm2
Buig-/treksterkte: ca. 9,7 N/mm2
Afscheursterkte: > 2,0 N/mm2
Statische E-Moduul: ca. 29.000 N/mm2

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Geschikte ondergronden zijn beton en gewapend beton.
De afscheursterkte van de ondergrond moet meer dan 1,5 N/mm2 bedragen waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Disbocret® 545 PCC II-Feinmörtel mag alleen worden aangebracht op oppervlakken die volgens voorschrift zijn voorbehandeld met Disbocret® 502 Protec plus.
Disbocret® 545 PCC II-Feinmörtel moet worden aangebracht op de nog vochtige laag Disbocret® 502 Protec plus.

De cementsteen mag geen corrosiebevorderende bestandelen (zoals chloride) bevatten. De zijkant van het reparatieoppervlak afschuinen, 45-60°. Het oppervlak vooraf bevochtigen. De mortel op een matvochtige ondergrond aanbrengen.

Gereedmaken van het materiaal

Een kuip met de juiste hoeveelheid water vullen. Onder voortdurend roeren met een geschikt roerwerk (maximaal 400 omw./min.) Disbocret 545 PCC II-Feinmörtel langzaam toevoegen. Minimaal 3 minuten roeren tot een klontvrije mortel ontstaat.
Eventueel nog water toevoegen en nogmaals 2 minuten roeren.

Mengverhouding

PoedermortelWater
1 gewichtsdeel0,12 gewichtsdelen
25 kg zak3,0 liter

Verwerkingsmethode

Disbocret® 545 PCC II-Feinmörtel met een plekspaan nat-in-nat verdicht aanbrengen op de nog vochtige Disbocret® 502 Protec plus. Diepe reparaties op vertikale oppervlakken laagsgewijs vullen. 
Het snel uitdrogen door direct zonlicht, hoge temperaturen, wind etc. moet voorkomen worden, bijv.
aanbrengen van folie, vochtige jute zakken of besproeien met water. Deze maatregelen conform ZTVING minimaal 5 dagen aanhouden.
Disbocret 545 PCC II-Feinmörtel kan met geschikte spuitapparatuur worden aangebracht (zoals InoBeam F21, fa. Inotec).
Indien nodig een hulpbekisting gebruiken volgens voorschrift.

Laagdikte

Minimaal 6 mm en maximaal 40 mm. Diepe reparaties laagsgewijs vullen.

Verbruik

Ca. 2,0 kg/m2 droge mortel per mm laagdikte.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 60 minuten.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 35 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reiningen.

Certificaat

  • 4-1103 Testrapport algemene bouwvoorschriften Nr. P 5633/08-334
    Polymer Institut, Flörsheim

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn


H 315: Veroorzaakt huidirritatie
H 318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P 260: Stof of nevel niet inademen.
P 262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken

R 38: Irriterend voor de huid.
R 41: Gevaar voor ernstig oogletsel.

S 24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S 37 Draag geschikte handschoenen.
S 46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Giscode

ZP 1

CE-markering

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, 
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-545-004146
EN 1504-3:2005Betonreparatiemortel voor statische en niet statische reparaties
 EN 1504-3: ZA.1a
DrukvastheidKlasse R4
Chlooridionengehalte≤ 0,05%
Hechtkracht≥ 2,0 MPa
Zwel- en krimpgedrag≥ 2,0 MPa
CarbonatatieweerstandNPD
Elasticiteitsmoduul≥ 20 GPa
BrandgedragKlasse E

EN 1504-3

In de Europese norm EN 1504-3 is o.a. vastgelegd de identiteit, de prestatie (duurzaamheid) en de  beoordeling van producten en systemen die worden toegepast bij statische en niet statische reparaties van beton.

Producten die aan de norm voldoen mogen de CE markering voeren.
De norm legt prestaties van gedefinieerde eigenschappen vast. Deze prestaties zijn de basis voor een gelijke beoordeling van producten. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Coatings Nederland B.V. (www.dawcoatings.nl) en is te downloaden.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.