Disbofein 331 Reparaturmörtel (cellenbeton)

Minerale reparatiemortel voor cellenbeton, binnen en buiten.

caparol_pim_import/caparol_be/products/image/151474/049180_Disbofein_331_Reperaturmoertel_25kg.png

Toepassing

Voor het uitvlakken van schadeplaatsen in cellenbetonvlakken, voor schade > 5 mm diepte. Maximaal aan te brengen laagdikte per laag: 50 mm.

Eigenschappen

  • Diklagig aan te brengen.
  • Zeer goede hechting
  • Snelle uitharding.

Materiaalbasis

Gemodificeerde cementmortel

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Lichtgrijs

Opslag

Droog, in gesloten verpakking, maximaal 6 maanden opslagstabiel.

Grootste korrel

3 mm

Drogelaagdikte

ca. 1.144 kg/m3

Drukvastheid

28 d   4,1 N/mm2

Schudgewicht (nat)

815 kg/m3

Buig-treksterkte

28 d   1,3 N/mm2

Geschikte ondergronden

Cellenbetonnen montagebouwplaten, binnen en buiten. Cellenbetonblokken in de woningbouw. De ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Vuil en losse deeltjes verwijderen. De ondergrond eerst bevochtigen.

Gereedmaken van het materiaal

16,75 liter leidingwater in een zuivere recipiënt gieten en er onder voortdurend roeren 25 kg DISBOFEIN 331 Reparaturmörtel aan toevoegen. Mengen tot er een klontervrije mortel ontstaat.  Verwerkingstijd respecteren.

Mengverhouding

Droge mortel : water = 1 : 0,67 gew.-delen

Verwerkingsmethode

Disbofein 331 Reparaturmörtel met roestvrij egalisatiegereedschap optrekken en egaliseren. Bij hogere diktes met feller aandrukken. Door het egaliseren met een roosterschaaf kan het morteloppervlak aangepast worden aan de ruwheid van de cellenbeton.

Laagdikte

5–50 mm, naargelang de ligging.

Verbruik

Droge mortel ca. 1,0 kg/mm/m2 laagdikte

Verwerkingstijd

Ca. 15 min. bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur
Min. 5 °C, max. 30 °C

Droogtijd

Na 60 minuten overwerkbaar

Waarden gemeten bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P260 Stof of nevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen. P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: cement, portland, chemicaliën Kalkhydraat, hydraulisch hardend.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245

Afval

Enkel restlege verpakkingen aan het containerpark ter recyclage aanbieden. Uitgeharde materiaalresten storten als bouwafval.

Giscode

ZP 1

Technisch advies

Raadpleeg onze veiligheidsfiche. Op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be