Disbothan 446 PU-Klarschicht

Glasheldere, elastische en vochtuithardende polyurethaancoating voor buiten.
Een component (1K).

Toepassing

Slijtvaste toplaag (glad of antislip) over gepigmenteerde met chips ingestrooide beschermingssystemen zoals: Disboxid 448 Elastikschicht, Disbothan 449 PU-Deckschicht, Disbon 400 BodenFinish en Disbon 404 Acryl-BodenSiegel.

Eigenschappen

  • scheuroverbruggend
  • hecht uitstekend
  • met water te belasten
  • weervast en UV-bestendig

Materiaalbasis

1K-polyurethaan, vochtuithardend en oplosmiddelhoudend.

Verpakking

1, 6 en 12 kg.

Kleur

Transparant.

Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

Glansgraad

Glans

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Een niet geopende verpakking is ca. 6 maanden houdbaar bij 20 °C. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,05 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 68 µm/100 g/m2

Shore-hardheid (A/D)

90/30 conform DIN 53505

Elasticiteit bij breuk

ca. 240 % conform EN ISO 527

Geschikte ondergronden

Disboxid 2K-systemen zoals Disboxid 448 Elastikschicht, Disboxid 449 PUDeckschicht en Disbon 400 BodenFinish en Disbon 404 Acryl-BodenSiegel.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Er mag geen optrekkend vocht aanwezig zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond voorbehandelen volgens voorschrift van het betreffende vloercoatsysteem. Dispersieverflagen kunnen pas na 2 dagen geschilderd worden. Bij lage temperaturen een langere wachttijd aanhouden.

Gereedmaken van het materiaal

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor verwerking goed roeren. Bij toepassing van een antislipafwerking mag het materiaal worden verdund met maximaal 6% Disbocolor 499 Verdünner. Het gebruik van een ander verdunningsmiddel kan onherstelbaar kleven tot gevolg hebben. Ingedikt materiaal wordt door toevoegen van een verdunningsmiddel onbruikbaar.

Verwerkingsmethode

Materiaal aanbrengen met een kortharige, oplosmiddelbestendige roller.

Opbouw van het verfsysteem

Materiaal onverdund (voor een gladoppervlak) of met Disbon 947 SlideStop Rough en Disbocolor 499 Verdünner gemengd (antislip oppervlak) dun opbrengen.

Verbruik

Afwerklaag op Disbon 400 BodenFinish, Disbon 404 Acryl-Boden­Siegel, Disboxid 448 Elastik­schicht, Disbothan 449 PU-Deckschicht
Glad oppervlakca. 150 g/m2
Antislip oppervlak
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough (ca. 10%)
Disbocolor 499 Verdünner (ca. 6%)
ca. 150 g/m2
ca. 15 g/m2
ca. 9 ml/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Niet tijdens regen, vorst of op sterk opgewarmde oppervlakken verwerken. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 35% en 80%liggen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 12 uur bedragen. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur te belopen, mechanisch te belasten na 3 dagen en volledig uitgehard na ca. 7 dagen.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden (ca. 12 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik en bij werkonderbreking reinigen met Disbocolor 499 Verdünner.
Let op! Bij contact met koper of  koperhoudend water kan de verflaag verkleuren.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

H 226: Ontvlambare vloeistof en damp. 
H332: Schadelijk bij inademing. 
H 317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H 332Schadelijk bij inademing. 
H 412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P 210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. 
P 260: Damp/ spuitnevel niet inademen. 
P 262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 
P 271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P 301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. 
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P 403 + 233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken., Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

Let op! (stand conform laatste uitgave)

TI NL:    juni 2011
VIB NL: 5 april 2006

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 450 g/l VOS.

Technisch advies

De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van Caparol in acht nemen.

Servicecentrum

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10
Fax: 0 61 54 / 71 17 11
E-Mail:  kundenservicecenter@caparol.de