Disbothan 449 PU-Deckschicht

Gepigmenteerde, hoog-elastische en oplosmiddelhoudende vloercoating op basis van een vochtuithardende polyurethaan.
Een component (1K).

Toepassing

Als coating op vloeren van balkons, terrassen en galerijen. Geschikt op gietasfalt, beton en cement.
Ook als renovatielaag toe te passen op harde en elastische afwerklagen.
Als toplaag op Disboroof 412 Dachschicht waarop tijdelijk water blijft staan.

Eigenschappen

  • waterdicht, ook bij langdurige belasting
  • bestand tegen weersinvloeden en UV-stralen
  • bestand tegen chemicaliën
  • scheuroverbruggend

Materiaalbasis

1K-polyurethaan, oplosmiddelhoudend en vochtuithardend.

Verpakking

6 kg en 12 kg metalen emmer

Kleur

Kieselgrau en Hellgrau.
Speciale kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.
Informeer bij het bestellen van speciale kleuren ook naar de leveringstijden.
 
Kleine kleurveranderingen en een poederend oppervlak kunnen ontstaan door inwerking van UV-licht, weersinvloeden, organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.). Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

Glansgraad

  • Glanzend

Opslag

Koel , droog en vorstvrij bewaren.
Een niet geopende verpakking is ca. 6 maanden houdbaar bij 20 °C.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 68 µm/100 g/m2

Shore-hardheid (A/D)

95/35 conform DIN 53505

Elasticiteit bij breuk

230% conform EN ISO 527

Bestand tegen chemicaliën

Bestande tegen chemicaliën conform DIN 53 168 bij 20 °C
na 7 dagen
Kaliloog, 50 %+ (V)
Natronloog, 50 %+ (V)
Ammonia, 5 %+
Zwavelzuur, 10 %+ (V)
Fosforzuur, 25 %+ (V)
Mierenzuur, 5 %+ (V)
Azijnzuur, 10 %+ (V)
Melkzuur, 25 %+ (V)
Citroenzuur, 10 %+ (V)
Looizuuroplossing+ (V)
Keukenzoutoplossing, 10 %+
Suikeroplossing, 30 %+
Sodaoplossing, 20 %+
Desinfecteermiddelen+
Formaldehyde, 37 %+ (V)
Waterstofperoxide, 10 %+ (V)
Glycerine+
Ethanol+
Diesel-l/stookolie+
Super-benzine+
Xyleen+
Verklaring van de tekens: + = bestand, (V) = verkleuring

Geschikte ondergronden

Beton, cement, gietasfalt en andere draagkrachtige oppervlakken.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Op cementhoudende reparaties met kunststoftoeslagstoffen de hechting middels een proefvlak testen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Het vochtgehalte in een cementgebonden ondergrond mag niet meer bedragen dan 4 gew.%. Optrekkend vocht moet worden voorkomen. Gietasfalt moet voldoen aan de hardheidsklasse IC 40 en mag onder de heersende temperaturen en mechanische belasting niet vervormen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen bijvoorbeeld door kogelstralen of frezen. Slechthechtende 1K- en 2K-verflagen geheel verwijderen. Goedhechtende elastische afwerkingen reinigen. Goed hechtende, harde 2K-verflagen reinigen, opruwen en met Disbon 481 EP-Uniprimer voorstrijken.
Let op: Op ondergronden met een verflaag op basis van polyester MOET de hechting vooraf door middel van een proefvlak getest worden.
Bij gietasfalt moet toegevoegd materiaal na voorbehandeling voor minimaal 75% zichtbaar zijn. Reparaties in de ondergrond uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mortel.

Gereedmaken van het materiaal

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor verwerking goed roeren.
Alleen voor de voorstrijklaag mag het materiaal verdund worden met maximaal
5-10% Disbocolor 499 Verdünner. Het gebruik van een ander verdunningsmiddel kan onherstelbaar kleven tot gevolg hebben. Ingedikt materiaal wordt door het toevoegen van een verdunningsmiddel onbruikbaar.

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing materiaal aanbrengen met spaan, mohairroller of oplosmiddelbestendige, kortharige roller.

Opbouw van het verfsysteem

Voorstrijklaag
Normaal zuigende, minerale ondergrond:
Op een normaal zuigende, minerale ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met Disboxid 449 PU-Deckschicht waaraan 5-10% Disbocolor 499 Verdünner is toegevoegd. Het materiaal naar verhouding dun opbrengen en met een mohairroller verdelen.

Ruwe, poreuze, minerale ondergrond
Op een ruwe, poreuze minerale, ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met Disboxid 420 E.MI Primer. Wacht minimaal 16 uur en maximaal 24 uur met het opbrengen van de volgende laag.

Gietasfalt
Gietasfalt voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer. Wacht minimaal 12 uur en maximaal 3 dagen met het opbrengen van de volgende laag.

Starre, oude afwerkingen
Starre, oude afwerkingen goed schuren, zonodig mat stralen en voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Elastische, oude afwerkingen
Elastische, oude afwerkingen reinigen en direct bewerken.
 
Tussen- en afwerklaag
Disboxid 449 PU-Deckschicht onverdund met een kortharige roller vol opbrengen. Op oude intacte lagen is één renovatielaag meestal voldoende.
 
Alternatieve afwerking
In de nog natte laag kan Disboxid 948 Color-Chips gestrooid worden. Glad of antislip afwerken met Disboxid 446 PU-Klarschicht.
 
Gereedschap direct na het gebruik reinigen met Disbocolor 499 Verdünner.

Verbruik

Voorstrijklaag
Normaal zuigende, minerale ondergrond
Disbothan 449 PU-Deckschicht
Disbocolor 499 Verdünner
ca. 150–200 g/m2
ca. 10–20 ml/m2
Ruwe, poreuze, minerale ondergrond
Disboxid 420 E.MI Primerca. 300 g/m2
Gietasfalt en starre, oude afwerkingen
Disbon 481 EP-Uniprimerca. 150 g/m2
Tussen- en afwerklaag
Disbothan 449 PU-Deckschichtca. 400-500 g/mp. laag
Afwerklaag op Disboroof 412 Dachschicht
Disbothan 449 PU-Deckschichtca. 400-500 g/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 35% en 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 6 uur bedragen.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belasten na 6 uur, mechanisch te belasten na 3 dagen en volledig uitgehard na 7 dagen.
Tijdens het uitharden (ca. 6 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik en bij langere werkonderbrekingen reinigen met Disbocolor 499 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


 
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P210 Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P260 Damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Bevat: 1,6-hexaandiyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazoolidinyl)ethyl)carbamaat 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat.
Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken., Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.

Giscode

PU 20

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be