Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

Met carbonvezelversterkte vloercoating op basis van methacrylaatdispersie voor binnen en buiten.
Een component (1K).
Ook uitzonderlijk geschikt voor het herbehandelen van Bardageplaten.

Toepassing

Met carbonvezelversterkte vloercoating op basis van methacrylaatdispersie voor minerale vloeroppervlakken binnen en buiten die normaal (matig) worden belast.
Ook geschikt op gietasfalt binnen. Goedgekeurd als afwerking in opvangbakken voor stookolie, diesel en ongebruikte motorolie.
Alsook geschikt voor het (her)behandelen van bardageplaten.

Eigenschappen

 • goed slagvast
 • goed te reinigen
 • hoge slijtweerstand
 • geringe slijtage
 • bestand tegen UV-licht
 • buiten toe te passen
 • enigszins elastisch
 • bestand tegen olie
 • milieuvriendelijk, met water te verdunnen

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

Methacrylat-Dispersion

Verpakking

 • Standaard:
  5 l en 12½ l kunststofemmer
 • ColorExpress:
  2½ l en 12½ l kunststofemmer

Kleur

 • Standaard:
  12½ l verpakking: Hellgrau, kieselgrau, betongrau en steingrau 
  5 l verpakking: Hellgrau, kieselgrau en steingrau
  Speciale kleuren op aanvraag.
 • ColorExpress: 
  Via ColorExpress in meer dan 28.000 kleuren te leveren. Afhankelijk van de gekozen kleur met basis 1, basis 2 of ba­sis 3 op de ColorExpress-kleurenmengmachine op kleur maken.


Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking bij ca. 20 °C ongeveer 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 45 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 2.500

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

190 mg/30 cm2

Elasticiteit bij breuk

ca. 40 %

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, pleisterwerk en gietasfalt binnen. Ook geschikt voor vloeren met goed hechtende, oude verflagen die vrij zijn van weekmakers.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Een minerale ondergrond moet een treksterkte hebben van ≥1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 5 gew.%
Anhydrietvloer max. 1 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%
Gietasfalt met een hardheid van min. IC 15 uitsluitend binnen behandelen en mag onder de gegeven temperatuursomstandigheden en mechanische belasting niet vervormen.
Bardageplaten.

Voorbereiding van de ondergrond

De voorbehandeling van de ondergrond dusdanig uitvoeren dat een goede hechting verkregen kan worden. Van behandelde oppervlakken de niet goed hechtende verflagen verwijderen. Goed hechtende 1K-coatings en oude, goed hechtende, dispersieverflagen die vrij zijn van weekmakers reinigen. Goed hechtende 2K-coatings reinigen, mat schuren of voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer.
Beschadigingen in de ondergrond na voorbehandeling goed verdichtend met Disbocret PCC-Mörteln en -pleisterlagen repareren.

Gereedmaken van het materiaal

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor het verwerken grondig doorroeren.

Verwerkingsmethode

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
Bij airless apparatuur, zonder filter, een 0,013-0,015 inch nozzle gebruiken.

Opbouw van het verfsysteem

Minerale ondergrond

Grondlaag binnen

Een grondlaag aanbrengen verdund met maximaal 30% water.
 
Grondlaag buiten
Een grondlaag aanbrengen met CapaSol Konzentrat LF, 1 : 2 vol. delen verdund met water of OptiGrund onverdund.

Afwerklagen
Ondergrond zonder scheuren
Tweemaal een laag onverdunde Disbon 404 Acryl-BodenSiegel aanbrengen.

Ondergrond met scheuren:

Een laag onverdunde Disbon 404 Acryl-BodenSiegel aanbrengen. In de nog natte laag een geschikt weefsel (bijv. Glasgitter-Gewebe van Kobau) 5 cm overlappend inbedden. Vervolgens een tweede laag Disbon 404 aanbrengen. Een enkele, rechte scheur kan met een weefselstrook (15 tot 20 cm breed) ingebed worden. Na droging een tussen- en afwerklaag aanbrengen. 

Afwerking opvangbakken
Bij het behandelen van opvangbakken moeten minimaal een grondlaag en twee afwerklagen worden aangebracht met een minimaal verbruik van 950 ml/m2.
Opeenvolgende verflagen in verschillende kleuren uitvoeren om fouten te voorkomen.
Om de afzonderlijke lagen zichtbaar te houden de 2e en 3elaag zodanig aanbrengen dat 1 cm van de onderliggende laag zichtbaar blijft. Na beëindigen van de schilderwerkzaamheden een zelfklevend etiket aanbrengen met vermelding van de datum van uitvoering en het toegepaste verfsysteem. 
Let op! Geen product van ColorExpress toepassen bij opvangbakken.

Optionele afwerking
Instrooien chips:
In de nog natte laag Disboxid 948 Color-Chips strooien en na drogen glad of antislip coaten.

Gladde toplaag:
Een deklaag, buiten, aanbrengen met Disboxid 446 PU-Klarschicht of, binnen, met Disbon 405 Klarsiegel.

Antislipafwerking:
Bij toepassing buiten:
Dis­bothan 446 PU-Klarschicht: 100 gew.-%
Disbon 947 Slide­Stop Rough: 10 gew.-%
Dis­bocolor 499 Verdünner: 5–10 gew.-%
Bij toepassing binnen:
Disbon 405 Klarsiegel: 100 gew.-%
Disbon 947 Slide­Stop Fine: 3 gew.-%.

Wettelijke en bouwvoorschriften voor de behandeling van oliereservoirs
Voor deze toepassing verstrekt Caparol graag een specifiek technisch advies.

Let op! Het verfsysteem is niet geschikt voor opvangbakken met biodiesel.

Verbruik

Vloercoating
Grondlaag (binnen)
Disbon 404 Acryl-BodenSiegelca. 150–200 ml/m2
30 % waterverdunbaar
Grondlaag (buiten)
CapaSol LF Konzentratca. 150–200 ml/m2
1 : 2 gew. delen waterverdund
Afwerklagen
Disbon 404 Acryl-BodenSiegelmin. 2 x 200 ml/m2
Bij inbedden weefsel een hoger verbruik aanhouden.
Optionele afwerking
Instrooien chips
Disboxid 948 Color-Chips
ca. 30 g/m2
Gladde toplaag (buiten)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
ca. 150 ml/m2
Gladde toplaag (binnen)
Disbon 405 Klar­siegel
ca. 130 ml/m2
Antislip (buiten)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough
Disbocolor 499 Verdünner
ca. 150 ml/m2
ca. 15 g/m2
ca. 8–15 ml/m2
Antislip (binnen) 
Disbon 405 Klar­siegel
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 130 ml/m2
ca. 4 g/m2
Opvangbakken voor olie
Grondlaagca. 150–200 ml/m2
30 % waterverdund
Tussenlaagca. 400 ml/m2 onverdund
Eindlaagca. 400 ml/m2 onverdund
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen.
De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen bij 20 °C is minimaal 5 uur, bij verfsystemen conform AgBB-testen minimaal 24 uur aanhouden. Met Disbon 404 Acryl-BodenSie­gel en Disbon 405 Klarsiegel na ca. 5 uur en met Disbothan 446 PU-Klar­schicht na ca. 24 uur verder werken.
Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 5 uur te belopen.
Na ca. 3 dagen me­chanisch te belasten. Bij lagere temperaturen een langere tijdsperiode aanhouden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water. Bij langere onderbrekingen met warm zeepwater.

Certificaat

 • 1-1077 Algemene bouwinspectie testraporten voor het schilderen van opvangbakken en ruimten MPA Karlsruhe
 • 1-1241 Algemene bouwvoorschriften voor het schilderen in openbare ruimten Z-156.605-638, Duits Instituut voor bouwtechniek in Berlijn
 • 1-1157 Testrapport antislip R10
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin
 • 1-1158 Testrapport antislip R10
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 
Indien nodig raadpleeg de veiligheidsfiche.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Verpakking / inhouden afvoeren conform de plaatselijke wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 50 g/l VOC.

Productcode

M-LW01

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

081)

DIS-420-010265 EN 13813:2002
Kunstharsdekvloer/Kunstharscoating voor gebruik binnen
EN 13813:SR-Bfl s1-B1,5-AR1-IR4
BrandverloopBfl -s1
Emissie van bijtende substantiesSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtageweerstand< AR1
Trekvastheid> B1,5
Stootvastheid> IR4


EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.
Producten, die aan deze norm voldoen, moeten het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de