Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Met water te verdunnen epoxyharscoating voor wanden en vloeren binnen met een gemiddelde belastingen.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Vloeren:
Geschikt voor minerale vloeroppervlakken en gietasfaltvloeren, binnen. Bescherming van het oppervlak van vloeren, zoals in wachtkamers en kantines, verwarmingscentrales, opslagruimten, archieven, gangen, magazijnen, noodtrappen en vluchtwegen. Niet geschikt voor vloeren waarop water blijft staan.
Als tussenlaag toe te passen in het ArteFloor-systeem.
 
Wanden:
Bijzonder geschikt voor wanden die belast worden door chemicaliën, desinfecteermiddelen en vocht, zoals in ziekenhuizen, luchtkanalen, laboratoria en productieruimten in de levens- en voedingsmiddelenindustrie.
Als tussen- en afwerklaag op glasweefsel en Capaver AkkordVlies-Z.

Eigenschappen

 • bestand tegen chemicaliën
 • bestand tegen desinfecteermiddelen
 • decontamineerbaar conform DIN 25 415
 • dampdiffusieopen – geschikt voor magnesiet- en anhydrietvloeren
 • minimale emissie, TÜV-getest op schadelijke stoffen
Getest conform AgBB-testcriteria van de emmissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur ge­sund­heit­lichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheids-instanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

Met water te verdunnen 2K-epoxyhars

Verpakking

 • Standaard:
  5 kg, 10 kg kunststof-combi-verpakking, 
  40 kg kunststof-verpakking (masse: 24 kg kunststof-hobbock, harder: 16 kg kunststoff-emmer)
 • ColorExpress:
  10 kg kunststof-combi-verpakking 

Kleur

 • Standaard:
  5 kg verpakking: Kieselgrau
  10 kg verpakking: Kieselgrau, Betongrau, Altweiß, Wit
  40 kg verpakking: Kieselgrau, Betongrau
  Speciale kleuren op aanvraag.
 • ColorExpress: 
  Via ColorExpress in meer dan 25.000 kleuren te leveren. Afhankelijk van de gekozen kleur met basis 1, basis 2 of ba­sis 3 op de ColorExpress-kleurenmengmachine op kleur maken.


Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet. Bij heldere en donkere kleuren kan aan het oppervlak een tempera-effect (afgeven van het kleurpigment) ontstaan. In voorkomende gevallen een transparante toplaag aanbrengen.

Glansgraad

Zijdeglans

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor de verwerking bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 35 µm/100 g/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 40.000

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

60 mg/30 cm2

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform EN ISO 2812 bij 20 °C
na 7 dagen
Azijnzuur 5 % + (V)
Zoutzuur 10 % + (V)
Zwavelzuur ≤ 10 % + (V)
Citroenzuur 10 % +
Ammoniak 25 % (salmiakg.) +
Calciumhydroxide +
IJzerIII chloride-oplossing (verzadigd) + (V)
Lysoformoplossing 2 %ig +
Magnesiumchloride-oplossing 35 % +
Gedestilleerd water +
Keukenzoutoplossing (verzadigd) +
Terpentine +
Wasbenzine +
Stook- en dieselolie +
Coca-Cola + (V)
Koffie + (V)
Rode wijn + (V)
Koelvloeistof +
Chlooramine + (V)
Verklaring van de tekens: + = bestand, (V) = verkleuring

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

Alle minerale ondergronden zoals beton, dekvloeren van cement, magnesiet en anhydriet, gietasfalt binnen. Ook op muren met glasvezelweefsels, Capaver AkkordVlies-Z en Caparol Akkrodspachtel KF toe te passen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm², waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm².
 
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 5 gew.%
Anhydrietvloer max. 1 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%

Gietasfalt moet voldoen aan de hardheidsklasse GE 10 of GE 15 en mag onder de plaatselijk geldende omstandigheden en mechanische belasting niet vervormen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen. 1K-verflagen en slecht hechtende 2K-verflagen altijd geheel verwijderen. Bij gietasfalt moet toegevoegd materiaal na voorbehandeling voor minimaal 75% zichtbaar zijn.

Glashoudende oppervlakken en harde 2K-verflagen reinigen, schuren, mat stralen en eventueel een grondlaag aanbrengen met Disbon 481 EP-Uniprimer.
Reparaties uitvoeren met Disbocret PCC-Mörteln of met Disboxid 438 EP-Spachtel.
Op minerale ondergronden kan, indien noodzakelijk, een egalisatielaag worden aangebracht met Disbopox 453 Verlaufschicht. Raadpleeg hiervoor het technisch informatieblad 453.

Gereedmaken van het materiaal

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk
(max. 400 omw./min.) grondig mengen. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren.
Het materiaal mag voor de tussen- en afwerklaag niet verdund worden.

Indien het materiaal met ColorExpress op kleur wordt gemaakt de kleurpasta aan comp. A (massa) toevoegen en mengen. Binnen 5 dagen na het op kleur maken dient het materiaal te worden verwerkt. Vlak voor gebruik, massa en kleurpasta grondig mengen (oproeren), dan harder (comp. B) toevoegen en nogmaals grondig mengen. Het mengsel overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren.

Mengverhouding

Basismateriaal : harder = 3 : 2 gew. delen.

Verwerkingsmethode

Disbopox 447 met kwast, roller (polyamide-roller, bijv. Rotanyl Maler-Walze 8 mm, vezelhoogte 11 mm, Fa. Rotaplast) of spuitapparatuur (Airless, min. 50 bar, nozzle 0,015–0,017 inch, spuithoek 45° + na­rollen) aanbrengen.

Opbouw van het verfsysteem

Voorstrijklaag
Nieuwe, onbehandelde, minerale ondergrond voorstrijken met Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid, verdund met ca. 5-10% water. Sterk zuigende ondergrond voorstrijken met Disbopox 443 EP-Imprägnierung. Het materiaal met een borstel goed in de poriën wrijven.

Tussen- en afwerklaag
Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid, onverdund. Bij intensieve kleuren (uit bijv. basis 3), grote kleurcontrasten en/of extreme belasting een derde laag aanbrengen.
 

Anti-slip oppervlak
De eindlaag met 4 gew.-% Disbon 947 SlideStop Fine toevoegen en grondig vermengen. Bij langere pauzes het materiaal tussendoor opmengen.

Decoratieve afwerking
Voor een decoratieve afwerking in de nog natte laag Disboxid 948 Color-Chips strooien en na drogen afwerken met Disbopur 458 PU-AquaSiegel, zonodig vermengd met 3 gew.% Disbon 947 Slidestop voor een antislipafwerking.

Verbruik

Grondlaag
Minerale ondergrond
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
of Disbopox 443 EP-Imprägnierung
ca. 200 g/m2
Gietasfalt
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
ca. 200 g/m2
Capaver Glasgewebe en Capadecor AkkordVlies-Z
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
ca. 120–200 g/m2
Afwerklaag
Vloeren ca. 200–250 g/m2 per laag
Vloeren anti-slip
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 250 g/m²
ca. 10 g/m²
Wanden ca. 120–200 g/m2 per laag
Decoratieve afwerking vloeren
Chips-instrooien
Disboxid 948 Color-Chips
ca. 30 g/m2
Topafwerking - glad
Disbopur 458 PU-AquaSiegel
ca. 130 g/m2
Topafwerking - antislip
Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 130 g/m2
ca. 4 g/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten. Hogere tempera­turen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.
Let op: het einde van de ‘potlife’ is optisch niet herkenbaar. Het overschrijden ervan leidt tot verandering van kleur en glansgraad en vermindering van hechting op de ondergrond. Materiaal niet in te grote laagdikten aanbrengen. Tijdens het drogen en uitharden voor goede en voldoende ventilatie zorgen.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijdtussen de lagen bij 20 °C minimaal 16 uur en maximaal 48 uur. Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 24 uur, mechanisch te belasten na 3 dagen en volledig uitgehard na 7 dagen. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) de coating tegen vocht beschermen. De hechting en/of het eindresulaat kan nadelig beïnvloed worden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water. Bij langere onderbrekingen met warm zeepwater. 

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Harder

Buiten bereik van kinderen bewaren.
De damp/ de spuitnevel niet inademen.
Bij aanraking met ogen onmiddellijk overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Afval niet in de gootsteen werpen.

Bevat: 4,4'-isopropylideendifenol Kan een allergische reactie veroorzaken.
Massa

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bevat: m-Xylylendiamin, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine Kan een allergische reactie veroorzaken.


In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j)is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 15 g/l VOS.

CE-markering


ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-447-001248 EN 13813:2002
Kunstharsdekvloer/Kunstharscoating voor gebruik binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Brandverloop Efl
Emissie van bijtende subtanties SR
Waterdoorlaatbaarheid NPD
Slijtageweerstand < AR1
Trekvastheid > B1,5
Stootvastheid > IR4

EN 13813

In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen. Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.


Producten, die aan deze norm voldoen, moeten het CE - logo voeren. Het logo staat op de verpakking.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be