Disboxid 471 AS-Grund

Gepigmenteerde vloeibare 2C-epoxyhars op waterbasis. Geleidende tussenlaag voor het Disboxid EP-, Disbothan PU- en Disbopox WEP-Antistatik-systeem.

caparol_pim_import/caparol_be/products/image/91407/035732_Disboxid_471.png

Toepassing

Geleidende tussenlaag in de Disboxid, Disbothan en Disbo­pox Anti­statik-systemen.

Eigenschappen

  • zeer goed geleidend
  • ideale hechtingseigenschappen als geleidende tussenlaag

Materiaalbasis

Geleidende vloeibare 2C-epoxyhars op waterbasis

Verpakking

10 kg kunststof-combi-verpakking

Kleur

Zwart

Opslag

Koel, droog, vorstvrij
In de originele gesloten verpakking minstens 1 jaar houdbaar. Bij lagere temperaturen het product voor gebruik bij ca. 20 °C bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Mengverhouding

Massa : harder = 9 : 1 gewichtsdelen

Opbouw van het verfsysteem

Zie de technische fiches van de systemen Disboxid EP-Antistatik, Disbothan PU-Antistatik en Disbopox WEP-Antistatik.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Dit product is enkel bestemd voor industrieel gebruik.

Grondmassa: Veroorzaakt ernstige schade aan de ogen. Niet in de ogen, op de huid of op kleding terecht laten komen. Niet in het milieu terecht laten komen. De voorgeschreven persoonlijke bescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Indien mogelijk, eventuele contactlenzen verwijderen. Verder spoelen. 

Harder:

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bevat: bisfenol-A-epichloorhydrine en epoxyhars. Kan een allergische reactie teweegbrengen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Enkel lege verpakkingen ter recyclage aanbieden. Vloeibare en uitgeharde materiaalresten als verfafval, dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat storten. Niet uitgeharde productresten zijn speciaal afval.

EU-grenswaarde VOS

Dit product (cat. A/j): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOC.

Giscode

RE 1

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun behandeling kunnen niet aan bod komen in deze technische fiche. Indien u ondergronden moet behandelen die niet besproken werden in dit document is het raadzaam ons of onze buitendienstmedewerkers te contacteren. Het doet ons plezier u zo gedetailleerd mogelijk, in fuctie van uw object te helpen.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Technische informatie

Veiligheidsblad