Disbon 415 EP-Mörtel

Gepigmenteerde 2K-epoxyharsmortel voor laagdiktes van 0,5 tot 30 mm.

Toepassing

Voor het gedeeltelijk saneren van beschadigde betonnen oppervlakken en chapelagen.
Voor het egaliseren van ongelijke oppervlakken en ruwe, poreuze ondergronden.
Voor het repareren van gaten.
Voor het aansmeren van voegkanten.
Voor het aansmeren van profieldelen.

Eigenschappen

  • goed bestand tegen chemicaliën
  • makkelijk te verwerken
  • stabiel
  • mechanisch zwaar belastbaar
  • zonder toegevoegde bekisting te verwerken

Materiaalbasis

2K-Epoxyharsmortel, total solid volgens de Duitse bouwchemie.

Verpakking

10 kg metalen emmer 
Harder is bij het basismateriaal gevoegd.

Opslag

Droog en koel, maar vorstvrij. In gesloten verpakking 1 jaar houdbaar. Bij opslag  onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan..

Soortelijke massa

ca. 1,8 g/cm3

Drukvastheid

ca. 70 N/mm2

Buig-treksterkte

ca. 30 N/mm2

Hechttreksterkte

> 1,5 N/mm2 breuk in beton

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die  de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm², waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm².
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.%
Anhydrietvloer max. 0,5 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%


Opstijgend vocht mag niet voorkomen. Bij anhydriet- en magnesietvloeren moet een dampdichte laag aan de buitenzijde aanwezig zijn..

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen.

Gereedmaken van het materiaal

Harder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 100 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een schone kuip en nogmaals kort mengen.

Mengverhouding

Basismateriaal : harder = 95,3 : 4,7 gew. delen

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing met een plekspaan of plinttroffelverwerken.

Opbouw van het verfsysteem

Voorbehandelde ondergrond poriënvullend voorstrijken met bijv. Dis­boxid 420 E.MI Primer. Gedetailleerde informatie zie TI 420. Gemengde  Disboxid 415 EP-Mörtel op de verse, of met Disbon 943 Einstreuquarz ingestrooide grondlaag aanbrengen, met een plekspaan verdichten en afhankelijk van de gewenste ruwheid van het oppervlak egaliseren of met een kunststof schuurbord afwrijven. Diepe oneffenheden laag per laag egaliseren.

Verbruik

Repartiemortel
Disbon 415 EP-Mörtel ca. 1,8 kg/mm/m2
Luchtgaatjes, 5 cm Radius
Disbon 415 EP-Mörtel ca. 1 kg/m

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 30 miuten. 
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur van materiaal, omgeving en ondergrond:
Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C
De luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Na ca. 14 uur bij 20 °C kunnen de behandelde oppervlakken afgewerkt worden. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na 3 dagen mechanisch te belasten en na 7 dagen volledig uitgehard. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. 
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik en bij langere pauzes reinigen met Disboxid 419 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Product enkel bestemd voor professioneel gebruik.

Grondmassa: 
veroorzaakt huidirritaties. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Veroorzaakt zware oogirritatie. Schadelijk voor in het water levend organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Aanraking met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Vermijdt lozing in het milieu. Gebruik de voorgeschreven beschermingsuitrusting.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: enkele minuten behoedzaam met water spoelen. Eventueel aanwezige contactlenzen indien mogelijk verwijderen. Verder spoelen.  
Harder:
schadelijk voor de gezondheid bij inslikken. Veroorzaakt brandwonden en zware schage aan de ogen. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Schadelijk voor de gezondheid bij het inademen. Schadelijk voor in het water levend organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Kan de organen beschadigen bij langere of herhaaldelijke blootstelling door inslikken.
Stof of nevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Enkel in open lucht of in goed geventileerder ruimten gebruiken. Vermijdt lozing in het milieu. Gebruik de voorgeschreven beschermingsuitrusting.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: enkele minuten behoedzaam met water spoelen. Eventueel aanwezige contactlenzen indien mogelijk verwijderen. Verder spoelen.

Afval

Materiaalresten laten drogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren..

Giscode

RE 1

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche.
Bei der Verarbeitung des Materials sind die Disbon Bautenschutz-Verarbeitungshinweise zu beachten.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

14

DIS-415-012964
EN 13813:2002
kunstharschape/Kunstharscoating voor gebruik binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Brandverloop Efl
Emissie van corrosieve substanties SR
Waterdoorlaatbaarheid NPD
Slijtageweerstand ≤ AR1
Trekvastheid ≥ B1,5
Stootvastheid ≥ IR4

EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.