DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt

Vullend voorstrijkmiddel voor vloeren op basis van epoxyhars.
Zowel voorstrijkmiddel als egalisatielaag. Twee componenten (2K).
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/213994/061531_Disbon_461_24,6kg_5,4kg_Gebinde.png

Toepassing

Als voorstrijkmiddel of egalisatielaag op minerale vloeren die gemiddeld tot extreem belast worden en afgwerkt worden met een Disbon-vloercoating. Onder andere geschikt op vloeren binnen waar vorkheftruks rijden en in parkeergarages.

Let op!
Niet geschikt als afwerklaag.

Eigenschappen

  • voorgevuld en toch met extra kwatszand te mengen
  • variabel in te stellen
  • materiaal heeft een zeer goede vloei
  • getest tegen optrekkend vocht na 56 en na 250 dagen
  • reukarm
  • voldoet aan de eisen DIN EN 1504-2 en DIN V 18026: bescherming van betonnen oppervlakken

Materiaalbasis

Voorgevulde 2K-epoxyhars, total solid conform de Duitse bouwchemie

Verpakking

30 kg metalen verpakking (massa 24,6 kg en verharder 5,4 kg)

Kleur

Bindmiddel is transparant, door vulstoffen grijs-bruin.

Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en
weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet. DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt moet altijd worden afgewerkt met een vloercoating.

Opslag

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij 20 °C 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm³

Drogelaagdikte

ca. 70 µm/100g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

25 mg/30 cm³

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 80

Drukvastheid

ca. 77 N/mm2

Viscositeit

ca. 1000 mPas

Buig-treksterkte

ca. 45 N/mm2

Geschikte ondergronden

Beton en cementdekvloer.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. De drukvastheid van de ondergrond moet > 25 N/mm2 zijn.

De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn. Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn en mag voor beton en cementdekvloer max. 4 gew.% bedragen.

Wordt optrekkend vocht verwacht dan moet de grondlaag absoluut poriënvrij worden aangebracht. In voorkomende gevallen alsmede bij toepassing van het OS 8-systeem moet de hechttreksterkte van de ondergrond gemiddeld 2,0 N/mm2 zijn met als laagste waarde 1,5 N/mm2.
Andere soorten ondergronden moet door DAW Belgium worden geadviseerd.

Voorbereiding van de ondergrond

De cementhoudende ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of mechanisch schuren met diamantschijven. Reparties uitvoeren met Disbocret® PCC- of Disboxid EP-Mörteln.

Gereedmaken van het materiaal

Basismateriaal (massa) vooraf grondig doorroeren, vervolgens harder toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren. Het kwartszand in de juiste hoeveelheid voor een egalisatielaag tijdens het doorroeren toevoegen.

Om het uitharden te bespoedigen en waardoor sneller verder gewerkt kan worden kan optioneel
maximaal 2 flacons Disboxid 903 EP-Rapid aan 30 kg DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt worden toegevoegd.
De drogingsversneller in de juiste dosering aan de verharder toegevoegen en mengen. Pas daarna de verharder aan de massa toevoegen. Door toevoeging van Disbon 903 EP-Rapid is een sterke vergeling mogelijk, bij te veel toevoegen van de versneller kan carbamaatvorming (kleverigheid) optreden. 

Mengverhouding

Massa : verharder = 82 : 18 gew.delen.

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing het materiaal verwerken met een gummirakel, borstel, roller of spaan.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Het gemengde materiaal op het oppervlak gieten en met een gummibezem of wisser langzaam in een heen en weer beweging (poriënvullend) verdelen. Eventuele glanzende plekken in een kruislaag nabehandelen met een halflangharige vachtroller. Bij een sterk zuigende ondergrond (de eerste laag geeft geen gesloten laag) is een tweede grondlaag, om de poriën te vullen, noodzakelijk. De grondlaag moet binnen 24 worden afgewerkt. Bij een te verwachten langere wachttijd moet de nog natte laag worden afgezand met Disboxid 943 Einstreuquarz
Voor een gietmortel of gietcoating met Disboxid 943 Einstreuquarz en voor een troffelvloer met Disboxid 944 Einstreuquarz de nog natte laag afzanden. Indien de laag niet wordt afgezand moet tussen de 8 en 24 uur worden verder gewerkt. 

Egalisatielaag
Oneffenheid ondergrond tot 1,0 mm:
Egalisatielaag samenstellen uit:
DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt, 1 gew.-deel
Disboxid 942 Mischquarz, 0,6 gew. delen

Oneffen ondergrond vanaf 1,0 mm:

Egalisatielaag samenstellen uit:
DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt, 1 gew.-deel
Disboxid 942 Mischquarz, 1 gew.-deel

Het materiaal op het voorbehandelde oppervlak gieten en met een spaan (staande met een metalen rakel met een max. breedte van 60 mm) scherp over het oppervlak trekken en aansluitend met een stekelroller ontluchten. De egalisatielaag afhankelijk van de toepassing afzanden.
Let op: Voor geschikte ondergronden en verbruiken van het Disboxid Parkhaus-Systeem OS 8 V moet het gelijknamige systeem-blad worden geraadpleegd.

Verbruik

Grondlaagca. 400 g/m2
Afzanden grondlaag
Disboxid 943 Einstreuquarz

ca. 800 g/m2
Egalisatielaag
voor egale, vrijwel gladde ondergrond
oneffenheid tot 1 mm:
DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt
Disboxid 942 Mischquarzca. 1000 g/mm/m2
ca. 600 g/mm/m2
voor oneffen, ruwe ondergronden
oneffenheid vanaf 1 mm:
DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt

Disboxid 942 Mischquarz


ca. 1000 g/mm/m2
ca. 1000 g/mm/m2
Afzanden egalisatielaag
Disboxid 943 Einstreuquarz

ca. 1,5 kg/m2
Het verbruik is ondermeer afhankelijk van temperatuur, wijze van applicatie, gereedschap en soort kwartszand. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 35 minuten. Door toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid wordt de 'potlife' verkort naar 20 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’ (zie tabel).

Verwerkingstijd bij verschillende temperaturen
Temperatuur Verwerkingstijd
10°Cca. 60 minuten
30°Cca. 15 minuten

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 14 en max. 24 uur bedragen. Bij een langere wachttijd moet de laag geschuurd worden, mits deze niet is afgezand, voordat verder gewerkt mag worden. Let erop dat de laag niet doorgeschuurd wordt. Bij toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid moet de volgende laag binnen maximaal 12 uur worden aangebracht.
Wachtijd bij toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid

Verpakking

Aantal 0,5 Liter verpakking 
Disboxid 903 EP-Rapid
Bij 10°C

Bij 20°C

30 kg-28 uur14 uur
30 kg1 verpakking15 uur5 uur
30 kg2 verpakkingen12 uur3,5 uur
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd. Tijdens het uitharden het materiaal tegen vocht beschermen (ook dauwpuntvocht) om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na 14 uur te belopen, na ca. 3 dag volledig te belasten en na ca. 7 dagen uitgehard.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Door toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid wordt de droogtijd verkort.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze reinigen met Disboxid 419 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Massa:
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Spuitnevel niet inademen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Irriterend voor de ogen en de huid
Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Verharder:
Schadelijk bij inslikken.
Schadelijk bij inademing.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Spuitnevel niet inademen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers., Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij accidentele indigestie, consulteer een arts of bel het Antigifcentrum 070/ 245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 270 g/l VOS.

Technisch advies

Raadpleeg, indien noodzakelijk, het veiligheidsinformatieblad.
De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

131)
DIS-461-0
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl s1-B1,5-AR1-IR4
BrandklasseEfl
Afgifte corrosieve bestanddelenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is
vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen. Ook
kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.

Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Coatings Nederland (www.dawcoatings.nl) en is te
downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be