Indeko-plus

Super muurverf, emissie- en oplosmiddelvrij, voor binnen.
Extreem rendabel en economisch.
 • caparol_pim_import/caparol_be/products/image/195392/057102_EXC_Indeko-plus_We1_B1_10L_NL.png

  Toepassing

  Voor hoogwaardig schilderwerk op alle binnenmuren en plafonds. Indeko-plus heeft een dubbele dekkracht (in de meeste gevallen is één laag voldoende), droogt snel en is neutraal van geur. Indeko-plus is bijzonder geschikt voor objecten die snel geschilderd of gerenoveerd en weer in gebruik genomen of bewoond moeten worden.

  Ziekenhuizen, bejaardentehuizen, warenhuizen, hotels, cafés, kantoren, scholen, dokterspraktijken, overheidsinstellingen en woningen zijn bij voorkeur toepassingsgebieden voor het schilderen met Indeko-plus omdat gebruiker en bewoner geen hinder van verflucht ondervinden.

  Eigenschappen

  • hecht goed
  • milieusparend, reukarm, waterverdunbaar
  • waterdampdoorlatend μd <0,1 m
  • enigszins vullend, vergeelt niet
  • extreem wit
  • gemakkelijk te verwerken

  Materiaalbasis

  Acrylaatdispersie.

  Verpakking

  1¼, 2½ , 5, en 10 liter

  Kleur

  Wit.

  Indeko-plus is met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers. Indeko-plus is op kleur te brengen met AmphiColor-mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk. Wordt Indeko-plus op kleur gebracht, dan kan het geringe hoeveelheden oplosmiddel bevatten.

  Bij het aankleuren met Histolith Volltonfarben (max. 20 %) blijft de conserveringsmiddelvrije eigenschap van Indeko-plus gegarandeerd.  Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen om kleurverschillen te voorkomen.

  Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

  Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

  Glansgraad

  Mat  (coform DIN EN 13 300)

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij opslaan.

  Natteslijtage

  Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

  Dekking

  Klasse 1 bij een verbruik van 8 m2/l of 125 ml/m2

  Maximale korrelgrootte

  < 100 µm

  Soortelijke massa

  ca. 1,4 g/cm3

  Vastestofgehalte

  59,5 - 60%

  Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

  Sd <0,1 m

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  ++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Minerale pleisterlagen
  Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

  Gips- en spuitpleisters
  Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

  Gipsbouwplaten
  Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim decor.

  Gipskartonplaten
  Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaPrim decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn.

  Beton
  Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

  Cellenbeton
  Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

  Kalkzandsteen of baksteen
  Zonder voorbehandeling schilderen.

  Goed hechtende verflagen
  Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

  Niet goed hechtende verflagen
  Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix.
  Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

  Lijmverflagen
  Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol TiefGrund TB.

  Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
  Zonder voorbehandeling schilderen.

  Niet goed hechtend behang
  Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol TiefGrund TB.

  Oppervlakken met schimmel
  Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen

  Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
  Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.

  Kleine beschadigingen
  Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

  Verwerkingsmethode

  Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.

  Airless spuitapparatuur
  spuithoek: 50°
  nozzle:      0,018-0,021”
  druk:        150-180 bar

  Opbouw van het verfsysteem

  Een volle, gelijkmatige laag Indeko-plus aanbrengen, verdund met maximaal 5% water.

  Op een contrastrijk en op een sterk of ongelijkmatig zuigend oppervlak eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

  Verbruik

  Ca. 7 m2/L per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Attentie

  Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. De verf bij de toepassing van airless spuitapparatuur goed doorroeren.
  Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund, binnen, kan oplosmiddel vrij komen. Zorg voor goede ventilatie. In gevoelige ruimten geurarm AmphiSilan Putzfestiger toepassen.
  Bij donkere kleuren kunnen mechanische belastingen tot lichte strepen leiden. Op te belasten vlakken in donkere kleuren een extra laag PremiumColor aanbrengen. Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU richtlijn
  Enkel voor professioneel gebruik

  Buiten bereik van kinderen houden.
  Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. 
  Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
  Niet in de riool of in het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
  Spuitnevel en aërosolen niet inademen. Partikelfilter P2 gebruiken.

  Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

  In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat <1 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Polyethyleenacetaathars, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven, conserveringsmiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba
  Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
  Fax: (+32) (0)11 52 56 07
  E-mail: info-tech@daw.be
  www.caparol.be