AmphiCryl - Binnenmuurverf

Multifunctionele en hoogwaardige dispersiemuurverf voor binnen- en beschermd (overdekt) buitenschilderwerk.

Toepassing

Muurverf  voor multifunctioneel binnen schilderwerk op vrijwel alle soorten ondergronden. Rationeel toe te passen omdat in veel gevallen slechts één laag noodzakelijk is.

Eigenschappen

 • eenvoudig en soepel te verwerken
 • milieusparend en reukarm
 • met water te verdunnen
 • hoog rendement
 • waterdampdoorlatend
 • spat absoluut niet
 • ook op beschermd (overdekt) buitenschilderwerk toe te passen
 • natte slijtage, klasse 2
 • dekking, klasse 2 bij een verbruik van 130 ml/m² of 8 m²/l

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie

Verpakking

 • Standaard en ColorExpress
  2.5L, 5L, 10L

Kleur

Wit.

AmphCryl is op kleur te brengen met Amphibolin- of CaparolColor-mengkleuren.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen.
AmphiCryl is als basis 1 (wit) en 3 met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.
AmphiCryl kan in donkere kleuren bont opdrogen. In voorkomende gevallen een laag Amphibolin aanbrengen.
Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Maximale korrelgrootte

< 100 µm

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

BINNEN

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met Capaprim Decor.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte
gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB. Voorstrijken met Capaprim Decor.
Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren voorstrijken met Aqua Inn n°1.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.
 
Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Kalkzandsteen of baksteen
Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met Dupa-grund. Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen 
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.
BUITEN (beschermd)
 
Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op grof poreuze, zuigende, licht zanderige pleisterlagen een grondlaag aanbrengen met OptiGrund ELF. Sterk zuigende, poederende pleisterlagen voorstrijken met Dupa-grund.
 
Goed hechtende dispersieverflagen
Glanzende oppervlakken opruwen. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Voorstrijken met Capagrund Universal.
 
Niet goed hechtende dispersieverflagen
Verflagen geheel verwijderen, bijvoorbeeld mechanisch of door afbijten en reinigen door hogedruk waterstralen.De ondergrond goed laten drogen. Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met Capagrund Universal. Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met Dupa-grund.

Baksteen
Voor buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metsel- en voegwerk moet gaaf, droog en vrij zijn van zoutuitbloeiingen. Voorstrijken met Capagrund Universal. Indien na de eerste gepigmenteerde verflaag bruine verkleuringen zichtbaar worden, moet de afwerklaag met watervrije muurverf Duparol worden uitgevoerd.
 
Zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen droog verwijderen door afborstelen en een grondlaag aanbrengen met Dupa-grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het tegengaan van zoutuitbloeiingen.
 
Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
 
Spuitapparatuur
spuithoek 40-50°
nozzle 0,019-0,021"
druk 150-180 bar
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Bij toepassing, binnen, is één volle, onverdunde, gelijkmatig aangebrachte laag AmphiCryl meestal voldoende, bij kleur op kleur.

Bij toepassing, buiten, twee lagen AmphiCryl aanbrengen.
Op een contrastrijke en op een sterk of ongelijkmatig zuigende ondergrond kan een grondlaag, verdund met maximaal 5% water, noodzakelijk zijn.

Verbruik

Ca. 8 m²/L per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik of bij een langere werkonderbreking met water reinigen.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.
Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.
Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.
Als op kleur gebrachte Amphicryl op een alkalische ondergrond moet worden aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

R- en S-zinnen conform EU-richtlijn
 
R-zinnen n.v.t.
 
S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 23 Damp en spuitnevel niet inademen.
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen.
S 57 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
 
Transportwetgeving:  Landtransport n.v.t.

Etikettering
R-zinnen n.v.t.
S-zinnen 2-23-26-57

Let op! (stand conform laatste uitgave)

VIB NL: 23 juni 2004

Afval

Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Productcode

M-DF01

Inhoudstoffen

Bevat: polyvinylacetaathars, titaandioxide, silicaat, water, additieven en conserveringsmiddelen.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be