Capadecor VarioFinish mat

Beschermende toplaag van VarioChips.

Toepassing

Als beschermende toplaag van VarioChips.

Eigenschappen

  • emissie en oplosmiddelvrij
  • eenvoudig en rationeel te verwerken
  • natteslijtage klasse 2 (bij matte afwerking) conform DIN EN 13 300
  • natteslijtage klasse 1 (bij zijdematte afwerking) conform DIN EN 13 300
  • lichtecht
  • bestand tegen ontsmettingsmiddelen op waterbasis (bij zijdematte afwerking)
  • thixotroop ingesteld

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie

Verpakking

10 liter kunststofemmer, ovaal.

Kleur

Transparant

Glansgraad

Mat-zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
+ +
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Vrijwel alle ondergronden, binnen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met roller of kwast.

Opbouw van het verfsysteem

Op een droge ondergrond verzadigd en gelijkmatig met een kortharige lamsvachtroller VarioFinish aanbrengen en goed verdelen. Dit om voldoende laagdikte te bereiken. Om aanzetten te voorkomen nat-in-nat overlappend rollen. Indien de afwerking verschillen in glansgraad vertoont, een tweede afwerklaag aanbrengen met VarioFinish. Bij ongunstig lichtinval VarioFinish mat toepassen. De matte verflaag geeft de chips een natuurlijk uiterlijk. Vanwege het matte effect de VarioFinish mat toepassen op oppervlakken met strijklicht.

Bijzonderheden
Enkele dessins van de VarioChips bevatten ook Glimmerchips en moeten met VarioFinish zijdemat afgewerkt worden (zie tabel in TI nr. 810 - VarioChips).

Verbruik

Ca. 130 ml/m² per laag.
Exact verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 4 uur oppervlakkig droog.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren.
Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen., Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en in de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l per 2010. Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

Productcode

M-KH01

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, siliciumdioxide, water, additieven en conserveermiddel

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be