• facebook
 • youtube
Producten | Kaleien | The Allrounder | Sylitol Compact

Sylitol Compact

Hechtlaag en vullende afwerkingen op basis van silicaat.
Buiten en binnen

  Toepassing

  Sylitol-Compact is een vullende structuurverf op basis van silicaat voor toepassing binnen en buiten. Vult krimpscheurtjes.
  Uitmuntend geschikt als hechtlaag op gladde, dichte oppervlakken en matte dispersieverflagen. Kan met een dispersie-silicaat worden overgeschilderd.

  Eigenschappen

  • weervast
  • dekt goed
  • vult krimpscheurtjes
  • CO2 doorlatend
  • egaliseert oneffen structuren
  • hecht goed op minerale ondergronden en oude, matte dispersieverflagen

  Materiaalbasis

  Kaliwaterglas met organische toeslagstoffen.

  Verpakking

  12½ liter

  Kleur

  Wit.

  Met maximaal 10% Histolith-mengkleuren op kleur te brengen. Hogere concentraties verminderen de vulkracht. Om kleurverschillen te voorkomen moet bij handmatig op kleur te brengen materiaal, de totaal benodigde hoeveeheid in één keer gemengd worden.

  Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de meest gangbare kleurenwaaiers. Door de maximale reflectiewaarde van 70 zijn de kleurmogelijkheden beperkt. Op grote oppervlakken steeds materiaal verwerken met hetzelfde chargenummer.
  Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. heebn een matge dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit in aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

  Kleurvast conform BFS nr. 26:
  Klasse:  B
  Groep: 1

  Glansgraad

  Mat, G3

  Opslag

  Koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed sluiten. Materiaal uitsluitend opslaan in emmers van kunststof.
  In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

  Technische eigenschappen

  Conform DIN EN 1062:
  Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

  Maximale korrelgrootte

  < 300 µm, S2

  Soortelijke massa

  ca. 1,4 g/cm3

  Drogelaagdikte

  100 – 200 µm, E3

  Wateropname

  (w-waarde): ≤ 0,1 (0,07) [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3

  Scheurklasse

  Opbouw verfsysteem scheuroverbruggend:
  2 x 250 ml/m² Sylitol-Compact,
  Klasse: A1 (> 100 µm)

  Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

  < 0,14 (0,01) m (hoog), V1

  Aanvullende producten

  Sylitol Konzentrat 111

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
  + + + + +
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  BUITEN 

  Nieuwe minerale pleisterlagen
  Pleisterlagen kunnen na minimaal 7 dagen drogen bij ca. 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid geschilderd worden. Bij ongunstige droogomstandigheden een langere wachttijd aanhouden.
   
  Poederend en/of pleisterlagen met sinterhuid
  Met Histolith® Fluat fluateren en naspoelen met schoon water.
   
  Zandende pleisterlagen
  Droog borstelen en hogedruk waterstralen reinigen.
   
  Reparaties
  Reparaties moeten voldoende droog, afgebonden en van dezelfde hardheid zijn als de pleisterlaag zelf. Reparaties altijd fluateren met Histolith® Fluat volgens voorschrift. Bij grote reparaties het gehele oppervlak fluateren.
   
  Oude, minerale verflagen
  Goed hechtende, oude minerale verflagen droog of nat reinigen. Slecht hechtende verflagen verwijderen en de ondergrond voorstrijken met Sylitol-Konzentrat 111 en water.
   
  Niet goed hechtende dispersie verflagen
  Verflagen volledig verwijderen. De juiste methode door een proef vaststellen. Bij afgebeten verflagen de ondergrond voorstrijken met Sylitol-Minera. Een sterk zuigende ondergrond eerst voorstrijken met Sylitol-Konzentrat 111 en water.
   
  Goed hechtende dispersieverflagen
  Ondergrond reinigen. Een grondlaag aanbrengen met Sylitol-Compact verdund met maximaal 10% Sylitol-Konzentrat 111. Na minimaal 12 uur een tussen- en afwerklaag aanbrengen met Sylitol-Compact, Sylitol-Fassadenfarbe of Sylitol-Finish.

  Kalkzandsteen
  Alleen vorstbestendige gevelstenen zonder inwendige verontreinigingen, zoals zand- en leemophopingen, zijn geschikt om met verf te behandelen. Het voegwerk moet zonder scheuren zijn uitgevoerd en mag geen
  middelen bevatten die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen. Bij poederende oppervlakken de ondergrond fluateren en nawassen. Aansluitingen van dak, vensters en maaiveld moeten zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van de kalkzandsteenindustrie.

  Natuursteen oppervlakken
  Natuursteen moet vast, droog en vrij zijn van uitbloeiingen. Aan het oppervlak
  verweerde natuursteen voor het schilderen meerdere keren behandelen met
  kiezelzuurester. Vervuilde natuursteen door water-stralen reinigen. Reparaties met speciaal natuursteenreparatiemateriaal uitvoeren. De reparatie moet goed zijn uitgehard en moet worden gefluateerd met Histolith® Fluat. Altijd naspoelen met schoon water.

  Optrekkend vocht
  Door optrekkend vocht worden verflagen vroegtijdig aangetast. Een duurzaam
  resultaat wordt alleen bereikt door het aanbrengen van een goede waterkering.
  Een goede en langdurig werkende oplossing wordt ook bereikt door het aanbrengen van Capatect-saneerpleister. Ook kan bij oudere gebouwen een
  kiezelbed in het maaiveld rondom het gebouw worden aangebracht.

  Zoutuitbloeiingen
  Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen en/of vochtopeenhoping kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.


  BINNEN
   

  Nieuwe minerale pleisterlagen
  Pleisterwerk 2-4 weken onbehandeld laten en goed laten drogen.
   
  Gipskartonplaten
  Sinterhuid en scharen afschuren, vuil verwijderen en voorstrijken met CapaSil Primer. Op zachte gipshoudende of aangeslepen pleisters een versterkende grondlaag aanbrengen met OptiGrund ELF en vervolgens een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen voorstrijken met Isogrund Ultra.
   
  Gipsbouwplaten
  Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.
   
  Beton (uitsluitend binnen)
  Vuil, olie, bekistingsmiddelen en vetresten verwijderen.
   
  Kalkzandstenen en bakstenen metselwerk
  Zoutuitbloeiingen wegborstelen. Bij metselwerk met in water oplosbare inhoudstoffen eerst voorstrijken met IsoGrund Ultra.
   
  Goed hechtende dispersieverflagen of kunststofsierpleisters
  Een grondlaag aanbrengen met Sylitol-Compact verdund met maximaal 10% Sylitol-Konzentrat 111.
   
  Niet goed hechtende verflagen
  Verflagen volledig verwijderen. Een grondlaag aanbrenegen met Sylitol-Compact. Een sterk zuigende ondergrond eerst voorstrijken met Sylitol-Konzentrat 111 en water.
   
  Oppervlakken met zoutuitbloeiïngen
  Zoutuitbloeiïngen droog afborstelen en verwijderen. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiïngen kan geen garantie gegeven worden op de hechting van het verfsysteem of het wegblijven van de uitbloeiïngen.

  Verwerkingsmethode

  Sylitol-Compact aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.

  Spuitapparatuur: (zuigerpomp)
  spuithoek: 50º
  nozzle: 0,027 - 0,031
  spuitdruk: 150 - 180 bar

  Bij airless-spuitapplicatie de verf goed doorroeren en zeven.
  Het product bevat kwartshoudende bestandelen. Hierdoor zijn sommige pomponderdelen onderhevig aan snellere slijtage.

  Opbouw van het verfsysteem

  Sylitol-Compact als grond-, tussen- en afwerklaag verdunnen met maximaal 5% Sylitol-Konzentrat 111.
  Op een sterk en onregelmatig zuigende ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met een mengsel van 1 tot 2 vol.delen Sylitol-Konzentrat 111 en 1 vol. deel water.

  Verbruik

  Ca. 4 - 5 m²/L per laag op een gladde ondergrond.
  Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
  Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.

  Droogtijd

  Minstens 12 uur droogtijd aanhouden tussen de verflagen onderling. Bij toepassing binnen voor goede ventilatie zorgen.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Eventueel een reinigingsmiddel toevoegen.
  Gereedschap tijdens werkonderbreking in de verf of in water laten staan.

  Attentie

  Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. 
  Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.
  Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Sylitol-Compact in kleur kan wolkerig opdrogen. Indien dit niet gewenst is, de Sylitol-Compact overschilderen met Sylitol-Finish. Op gisphoudende reparaties kunnen kleurverschillen optreden. Voorstrijken met CapaSil Primer verminderd dit risico.
   
  Mengen met andere materialen
  Om de specifieke eigenschappen van Sylitol-Compact te behouden, niet mengen met andere verfproducten.
   
  Voorzorgsmaatregelen
  Omgeving van de te behandelen oppervlakken zorgvuldig afdekken; vooral glas, keramiek, lakwerk, straatstenen, natuursteen en metalen. Spatten onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij sterke wind, vooral bij verwerking met roller of spuit, dekkleden aan de steiger bevestigen.

  Certificaat

  • Sylitol-Compact testrapport over waterdampdiffusie, wateropname en aandeel organische bestanddelen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU-richtlijn
   
  Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
  Spuitnevel en aërosolen niet inademen
  Verfproducten op basis van Kaliwaterglas reageren sterk alkalisch. Derhalve huid en ogen beschermen tegen spuitnevel.
  Materiaalresten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct wegwassen.

  In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS = 0 %.

  Inhoudstoffen

  Bevat alkaliwaterglas, styreenacrylaat-dispersie, titaanwit, minerale vulstoffen en pigmenten, water en additieven.

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba
  Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
  Fax: (+32) (0)11 52 56 07
  E-mail: info-tech@daw.be
  www.caparol.be

  Referentie-objecten

   Kleurechtheid: Gelieve er rekening mee te houden dat afwijkingen van de originele kleur voorkomen, afhankelijk van de printer en het papier.

   • Afdrukken
   • Terug naar boven