Histolith Antik-Lasur - transparant

Halfdekkende muurverf op basis van silicaat.
Buiten en binnen toe te passen.

Toepassing

Histolith® Antik-Lasur is een decoratieve, lazerende afwerking op basis van silicaat met een oud, historisch uiterlijk. Binnen en buiten toe te passen. Bijzonder goed geschikt voor toepassing in historische gebouwen en in de Monumentenzorg. Geeft muren een zeer speciaal uiterlijk, zowel oud als modern. In combinatie met een weerbestendige toplaag ook toe te passen op natuursteen.

Eigenschappen

  • bijzonder goed buitenbestendig
  • hoog waterdampdoorlatend µd-Waarde < 0,01 m
  • waterafstotend, w-Waarde = 0,05 kg/m²√h
  • CO2 doorlatend

Materiaalbasis

Kaliwaterglas met organische toeslagstoffen

Verpakking

5 en 10 liter

Kleur

Transparent.

Met maximaal 30% Histolith Volltonfarbe SI op kleur te brengen. Met ColorExpress (anorganische kleurpasta's) in vele kleuren op kleur te maken.
De kleur en het transparante effect door middel van een proefvlak op het object vaststellen.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren.
Materiaal uitsluitend opslaan in emmers van kunststof.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
+ + + +
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschiktt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Buiten

Nieuwe minerale pleisterlagen
Twee tot vier weken onbehandeld laten. Sinterhuid met Histolith® Fluat fluateren.

Oude, onbehandelde pleisterlagen en/of  oude minerale verflagen
Oppervlak reinigen. Slechthechtende verflagen verwijderen. Voorstrijken met Histolith® Silikat-Fixativ, 2 : 1 tot 1 : 1 met water verdund. Verdunnen is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Reparaties
Reparaties moeten voldoende droog en afgebonden zijn. Reparaties altijd fluateren met Histolith® Fluat en naspoelen met schoon water.

Natuursteen
Uitsluitend een zuigende natuursteen is geschikt om geschilderd te worden. Altijd eerst een proef opzetten. Natuursteen goed reinigen. Sluit hechtende lagen verwijderen. Verweerde steen met Histolith® Steinfestiger verstevigen.

Let op!  Bij natuursteen met in water oplosabere inhoudsstoffen kan verkleuring of uitbloeiïng optreden.reingen.

Oppervlakken met schimmel- en/of algenaangroei
Aangroei verwijderen en behandelen met een schimmel- en/of algendodend preparaat volgens voorschrift.


Binnen

Nieuwe minerale pleisterlagen
2-4 Weken onbehandeld laten. Sinterhuid met Histolith® Fluat fluateren.

Gipspleister
Voorstrijken met CapaSil Primer. Zachte gipspleister verstevigen met Caparol Tiefgrund TB. Aanwezige sinterhuid en scharen afschuren.

Gipskartonplaten

Scharen afschuren, vuil verwijderen en voorstrijken met CapaSil Primer.
Op zachte gipshoudende of aangeslepen pleisters een versterkende grondlaag aanbrengen met Caparol-Tiefgrund TB en vervolgens een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen voorstrijken met IsoGrund Ultra.

Gipsbouwplaten
Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Beton
Vuil, olie, bekistingsmiddelen en vetresten verwijderen.

Goed hechtende, matte dispersieverflagen
Ondergrond reinigen. Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Verwerkingsmethode

Histolith Antik-Lasur aanbrengen met de kwast, stompe penseel, natuurspons, lappen e.d. De keuze is afhankelijk van het te bereiken eindresultaat.

Opbouw van het verfsysteem

Lazerende afwerking op natuursteen:
Een grond-, tussen- en afwerklaag aanbrengen. Door toevoeging van max. 10 % Histolith Silikat-Fixativ, verdund met 2:1 water, kan het transparante lazeereffect worden bijgesteld. Eventueel nat-in-nat werken, zeker bij grote oppervlakken, om aanzetten te voorkomen.

Decoratieve en lazerende afwerking op wanden:
Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met Histolith® Silikat-Fixativ, 2 : 1 tot 1 : 1 met water verdund. Verdunnen is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. Een dekkende grond- en/of tussenlaag aanbrengen in wit of in een kleur afgestemd op de eindlaag met Histolith® Lasurgrund of Histolith® Außenquarz, afhankelijk van de gewenste structuur.

Afwerken met één tot drie lagen Histolith Antik-Lasur. Door toevoeging van max. 10 % Histolith Silikat-Fixativ, verdund met 2:1 water, kan het transparante lazeereffect worden bijgesteld. Eventueel nat-in-nat werken, zeker bij grote oppervlakken, om aanzetten te voorkomen.

Bouwkundige voorzieningen
Uitspringende bouwdelen, zoals waterslagen, daklijsten, vensterbanken etc. moeten aan de bovenzijde goed worden afgedicht en voldoende overstek hebben om vochtindringing en/of sterke vervuiling te voorkomen.

Zoutuitbloeiingen
Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen en/of vochtopeenhoping kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen

Verbruik

Ca. 80-100 ml/m 2 per laag op een gladde ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid 12 uur droogtijd aanhouden tussen de verflagen onderling. Na 24 uur regenvast.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen en horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Afdekken:
Omgeving van de te behandelen oppervlakken zorgvuldig afdekken; vooral glas, keramiek, lakwerk, straatstenen, natuursteen en metalen. Spatten onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij sterke wind, vooral bij verwerking met roller of spuit, dekkleden aan de steiger bevestigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

R- en S-zinnen conform EU-richtlijn

R-zinnen zijn niet van toepassing.

S 2 Buiten bereik van kinderen houden.
S 20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
S 26 Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig met water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S 29 Afval niet in de gootsteen werpen.
S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Omgeving van te schilderen oppervlakken zorgvuldig afdekken. Verfspatten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct wegwassen.

Transportwetgeving: landtransport n.v.t.
 
Etikettering
R-zinnen n.v.t.
S-zinnen 2-26-29

Let op! (stand conform laatste uitgave)

VIB NL: 31 mei 2005

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 10 g/l VOS.

Productcode

M-SK01