Histolith Emulsionsfarbe

Reversibele binnenmuurverf met caseïne-tempera eigenschappen.

Toepassing

Histolith Emulsionsfarbe is een binnenmuurverf met caseïne-tempera-achtige eigenschappen en is ontwikkeld voor wanden en plafonds en voor muurschilderingen in historische gebouwen.
Histolith Emulsionsfarbe mag slechts op een droge ondergrond worden aangebracht.

Eigenschappen

  • reversibel, met water te verwijderen
  • kan meermalen worden overgeschilderd
  • droogt mat op
  • spanningsvrij
  • neutraal van geur, bevat geen oplosmiddelen
  • waterdampdoorlatend ­µd-waarde <0,02 m
  • hoge CO2 doorlaatbaarheid
  • absorberend

Materiaalbasis

Reversibele emulsie/PU/acetaat met minerale pigmenten en vulstoffen.

Verpakking

10 liter

Kleur

Wit.

Overige kleuren zijn op aanvraag te leveren af fabriek. Met ColorExpress op kleur te brengen.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Aanvullende producten

Voor het maken van laseertechnieken is het speciale reversibele bindmiddel  Histolith® Emulsion te leveren.

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe minerale ondergronden
2-4 Weken onbehandeld laten. Voor het schilderen de ondergrond instrijken met Histolith Fluat en nawassen met schoon water.

Oude minerale ondergronden

Een minerale ondergrond goed reinigen. Loszittende lagen verwijderen. Zandende oppervlakken met  Histolith® Steinfestiger voorstrijken.

Goed hechtende, matte dispersieverflagen
Verflaag goed reinigen. Een grondlaag aanbrengen met Histolith Emulsionsfarbe verdund met 10% water.
Glanzende verflagen mat schuren en voorstrijken met CapaGrund Universal.
 
Gips- en spuitpleisters
Zachte, gipshoudende pleisters voorstrijken met AmphiSilan Putzfestiger.
Gipshoudende pleisters met een sinterhuid schuren, stofvrij maken en voorstijken met Histolith® Steinfestiger.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Histolith® Steinfestiger.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen in korte streken met borstel of kwast. Decoratief schilderwerk kan met gebruikelijk gereedschap worden uitgevoerd, zoals: spalters en penselen, sponzen, lappen en dergelijke.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Licht poederende, zachte en/of zuigende ondergronden één tot tweemaal nat-in-nat voorstrijken met AmphiSilan Putzfestiger.
 
Tussenlaag
Een tussenlaag aanbrengen met Histolith Emulsionsfarbe, verdund met ca. 10% water.
 
Afwerklaag
Een afwerklaag aanbrengen met Histolith Emulsionsfarbe, verdund tot ca. 5% water.
 
Halfdekkende afwerking
Door de Histolith Emulsionsfarbe met meer water te verdunnen kunnen halfdekkende afwerklagen worden aangebracht. Mengverhouding middels een proef vaststellen.

Verbruik

Ca. 150 ml/m² per laag op een glad oppervlakken. Het verbruik is afhankelijk van de aard van de ondergrond en de oppervlaktestructuur.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor ondergrond en omgeving tijden verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C. en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur handdroog en over te schilderen. Volledig droog na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 
H 411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P 273 Voorkom lozing in het milieu.
P 391 Gelekte/gemorste materiaal.
P 501 Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reactie veroorzaken.

Bij accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be