Histolith Fassadenkalk

Hoogwaardige, verwerkingsklare gevelverf op basis van wit kalkhydraat, met toevoeging van lijnolie

Toepassing

Voor authentieke kalkverven, speciaal voor historische objecten die onder Monumentenzorg vallen. Uiterst geschikt als renovatieverf op oude, goed hechtende kalk- en silicaatverflagen, evenals voor kalkrijke pleisters.

Eigenschappen

  • Weerbestendig
  • Lichtvaste pigmenten
  • Zeer waterdampdoorlaatbaar sd -waarde= 0,03 m
  • Niet gehydrofobeerd
  • Spanningsarm

Materiaalbasis

Witkalk, minerale pigmenten en vulmiddelen, geringe organische additieven voor een betere weersbestendigheid en een gemakkelijkere verwerking (lijnolie o.a.).

Kleur

Wit
 
Af-fabriek in vele kleuren op aanvraag.
Voor de eindlaag op samenhangende vlakken enkel materiaal van dezelfde productienummers verwerken of het materiaal van verschillende productienummers mengen. 
Zelf kleuren met kalkbestendige pigmenten en droge pigmenten. De tolerantie van kleurpasta's eerst testen.
 
Kleurstabiliteit volgens technische fiche BFS n°26 :
Klasse : C
Groep : 1

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel maar vorstvrij.

Soortelijke massa

Ca. 1,5 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergronden moeten zuiver, droog en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen. VOB, deel C, DIN 18363, par. 3 respecteren.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PI, PII en PIII :
Standtijden van nieuwe pleisters alvorens te behandelen: 4 semaine min. voor mortelgroep PI, 2 weken min. mortelgroepen PII en PII. Sinterhuid verwijderen met Histolith® Fluat.
Histolith® Fassadenkalk kan ook aangebracht worden ca. 24 uur na de pleisterlaag. In dat geval, kunnen kleurverschillen voorkomen op de gekleurde lagen en kunnen zich vlekken vormen.
 
Oude ongeschilderde pleisterlagen en oude minerale verflagen :
Oppervlak goed reinigen. Minder goed hechtende lagen verwijderen.
 
Pleisterreparaties :
Het type en de structuur van de reparatiemortel moeten met de oude pleister overeenstemmen.
De pleisterreparaties ùpete, vppr jet verven goed afgebonden en gedroogd zijn. Oude pleisterreparaties moeten in principe gefluateerd worden met Histolith® Fluat, daarna spoelen.
 
Natuurstenen :
Enkel zuigende natuurstenen zijn geschikt als ondergrond. Indien mogelijk een test doen op de te behandelende ondergrond om de compatibiliteit van de verven te testen. Het oppervlak goed zuiver maken. Niet goed hechtende lagen verwijderen.
Poederende natuurstenen versterken met Histolith® Steinfestiger alvorens te verven.
 
Opgelet:
Als de natuursteen in water oplosbare substanties bevat, kunnen vlekken en uitbloedingen optreden bij het verven. 
 
Door schimmels en algen aangetaste vlakken :
Reinig de vlakken met schimmels en algen met water. Laten drogen. Voor meer informatie over de opbouw van het systeem kan u best een van onze medewerkers of de technische dienst raadplegen. 
 
Impregnering :
In geval van slagregen of in de zones waar water kan opspatten, verbetert de hechting van de bekleding aanzienlijk door de aanbreng van een laag Histolith® Fassadenschutz. Pas na een droogtijd van minimum 7 dagen impregneren.

Verwerkingsmethode

Op historische monumenten liefst aanbrengen met de borstel.

Opbouw van het verfsysteem

Eens de ondergrond fatsoenlijk is voorbereid, een grond- en eindlaag aanbrengen; afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, verdunnen met max. 10 % water.
 
Voordien een grondlaag met Histolith® Silikat-Fixativ aanbrengen op sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, verdund met water in proportie 2 : 1 tot 1 : 1, naargelang de zuiging van de ondergrond.

Verbruik

Ca. 150-200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe ondergronden, relatief hoger verbruik.
Het juiste verbruik vaststellen door een proef op het te behandelen opbject.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperatuur bij verwerking :
Temperatuur van de omgeving en ondergrond : +8°C

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid : oppervlaktedroog na 4-6 uur, overschilderbaar na 24 uur, regenbestendig na 3 dagen. 
Bij lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Attentie

Naargelang de staat van de ondergrond en de weersinvloeden kunnen vlekken en kleurafwijkingen ontstaan. Best een testlaag aanbrengen om de compatibiliteit met de ondergrond te testen. Om aanzetten te vermijden, zonder onderbreking, nat-in-nat verwerken.
 
Niet geschikt op horizontale of hellende vlaken met constante waterbelasting. Niet in volle zon, bij hoge temperaturen, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (mist) of sterke wind werken. Zo nodig stellingzeilen voorzien. Opgepast bij gevaar van nachtvorst.
 
Beschermingsmaatregelen:
De omgeving van de te beschilderend vlakken afdekken, vooral glas, keramiek, lakken, klinkers, natuursteen, metaal, natuurlijk of gevernist hout.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P260 Stof of nevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P313 Een arts raadplegen.

Bevat: Calciumhydroxide. Kan allergische reacties opwekken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Enkel restlege verpakkingen recycleren. De resten aanbieden aan het containerpark.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/c): 40 g/l. dit product bevat < 1 g/l VOC.

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be