Histolith Kalkschlämme

Hoogwaardige kalkschlämme voor buiten en binnen op basis van kalkhydraat.
Klaar voor gebruik.

Toepassing

Vullend schlämmproduct voor minerale oppervlakken, buiten. In het bijzonder voor historische gebouwen die onder Monumentenzorg vallen. Toe te passen op alle minerale ondergronden zoals pleisters en natuursteen. Geschikt voor het dicht kaleien van krimpscheuren tot 0,2 mm. Door toevoeging van Disboxid 942 Mischquarz ook als reparatiemortel te gebruiken.

Eigenschappen

  • Goed vullend
  • Weerbestendig
  • Met lichtechte pigmenten
  • Hoog waterdamdoorlatend sd -waarde = 0,03 m
  • Niet hydrofoob
  • Spanningsarm

Materiaalbasis

Witkalk, minerale pigmenten en vulstoffen, geringe toeslag van organische stoffen (lijnolie) ter verbetering van de weervastheid en de verwerking.

Kleur

Wit.
 
Kan af-fabriek op aanvraag gekleurd worden in vele kleuren. Voor een eindlaag op samenhangende vlakken enkel materiaal van hetzelfde productienummer gebruiken of materiaal van verschillende productienummers met elkaar vermengen.
Zelf kleuren kan, mits gebruik van Calcino-Color-pigmenten evenals met kalkbestendige pasta's en poederpigmenten. De combinatie met de pigmenten testen aan de hand van een proef. 
 
Kleurvastheid conform de technische informatie BFS n°26 :
Klasse : C
Groep : 1

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Soortelijke massa

Ca. 1,7 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergronden moeten vast, droog, absorberend, draagkrachtig en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting verminderen. Raadpleeg VOB, deel C, DIN 18363, par.3.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PI, PII en PIII :
Standtijden van nieuwe pleisters voor de behandeling respecteren: voor pleisters uit de mortelgroep PI minstens 4 weken, tuit de mortelgroepen PII en PII, minstens 2 weken. Sinterhuid verwijderen met Histolith® Fluat.
Alternatief kan Histolith® Kalkschlämme ca.24 uur na aanbreng van de pleister aangebracht worden. Bij een 'alfresco' verwerking kunnen bij gekleurde verflagen kleurverschillen en vlekken optreden.
 
Oude, ongeschilderde pleisters en oude minerale verflagen :
Oppervlakken goed reinigen. Niet goed hechtende lagen verwijderen.
 
Pleisterreparaties :
De reparatiemortel moet in soort en structuur overeenkomen met de oude pleister.
Alle pleisterreparaties moeten voldoende uitgehard en afgebonden zijn alvorens verdere werken uit te voeren. Alle herstellingen moeten behandeld worden met Histolith® Fluat en nagespoeld worden.
 
Natuursteen :
Enkel goed absorberende natuurstenen zjin geschikt als ondergrond. indien mogelijk een proefvlak aanbrengen en de verenigbaarheid met het product testen. Oppervlakken goed reinigen. Niet goed hechtende lagen verwijderen. Zandende natuurstenen voor behandeling met Histolith® Steinfestiger verstevigen.
 
Opgelet:
Bij natuurstenen met in water oplosbare inhoudsstoffen kunnen deze in het oppervlak uitslaan en vlekken veroorzaken.
 
Door schimmel en algen aangepaste vlakken :
Vlakken met schimmels en algen nat reinigen. Na droging de vlakken met een schimmelwerend product bestrijken en laten drogen. Respecteer de plaatselijk geldende voroschriften.
  
Impregnering :
Bij een hoge belasting door slagregen en bij opspattend water wordt de houdbaarheid van de laag aanzienlijk verhoogd door een imprgnering met Histolith® Fassadenschutz. De impregnering ten vroegste na 7 dagen wachttijd aanbrengen.

Verwerkingsmethode

Bij objecten die onder Monumentenzorg vallen bij voorkeur een borstel gebruiken.
 
Plamuurlaag :
Histolith® Kalkschlämme met Disboxid 942 Mischquarz mengen in de verhouding 1 : 1 tot men een te plamuren massa bereikt. Aanbrengen met het plamuurmes of het gladde truweel. Sterk zuigende ondergrond voordien bevochtigen. Vervolgens nat vilten of na de droging schuren. Laagdikte max. 5 mm. De geplamuurde vlakken moeten 3 dagen vochtig gehouden worden, en kunnen na 7 dagen met kalkverf overschilderd worden.

Opbouw van het verfsysteem

Na de voorbehandeling van de ondergrond een grond- en ein eindlaag aanbrengen, naargelang het absorptievermogen van de ondergrond, verdund met max. 10% water. Alternatief kan een grondlaag met Histolith® Kalkschlämme en een eindlaag met Histolith® Fassadenkalk of, binnen, met Histolith® Innenkalk.
 
Op sterk en ongelijkmatig zuigende ondrgronden eerst een grondering aanbrengen met Histolith® Silikat-Fixativ, 2 : 1 tot 1 : 1 met water verdund, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond.

Verbruik

Ca. 350-500 g/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe ondergronden beduiden meer. Het juiste verbruik berekenen na aanbreng van een proefvlak.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperatuur bij verwerking :
Temperatuur voor de ondergrond en omgeving : +8°C

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid : oppervlaktedroog na 4-6 uur, overschilderbaar na 24 uur, regenbestendig na 3 dagen. 
Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer.

Reinigen gereedschap

Omniddellijk na gebruik met water.

Attentie

Afhankelijk van de toestand van de ondergrond en de voorhanden zijnde weersomstandigheden kunnen vlekken en kleurverschillen optreden.
Niet verwerken bij directe zonnestraling, hoge temperaturen, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (mist) of bij sterke wind.
Eventueel stellingzeilen voorzien of beschermen met doeken.
Opletten bij gevaar van nachtvorst.
Niet geschikt voor horizontale vlakken of hellende vlakken met waterbelasting.
 
Beschermmaatregelen :
De omgeving van het te behandelen vlak, in het bijzonder glas, keramiek, lakwerk, gevelstenen, natuurstenen, metaal en hout.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor industriëel gebruik.


H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.

P260 Damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.

Bevat: Calciumhydroxide. Kan een allergische reactie opwekken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Enkel volledig uitgelekte verpakkingen ter recyclage aanbieden. Vloeibare resten als afval van verf op waterbasis, droge resten aan het containerpark aanbieden als uitgeharde verf of als huisvuil.

EU-grenswaarde VOS

voor dit product (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Het VOC-gehalte van dit product is < 1 g/l.

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Gents Instituut der Wetenschappen...