Histolith Volltonfarben SI

Kleurpasta's op sol-silicaatbasis met een hoge kleurverzadiging.

Toepassing

Voor zeer briljante verflagen, schilderwerk en opschriften, voor het kleuren van Histolith-/Sylitol-dispersie-silicaatverven en -pleisters. De toevoeging van lithiumwaterglas reduceert de kaliumcarbonaatuitbloedingen en maakt bijzonder briljante kleuren mogelijk. 

Eigenschappen

  • lichtecht
  • zeer weervast
  • hoge kleurverzadiging
  • zeer waterdampdoorlaatbaar sd-waarde <0,01 m
  • zeer doorlaatbaar voor kooldioxide
  • minerale oppervlakken
  • niet thermoplastisch
  • bevat geen oplosmidddelen of weekmakers
  • vervult de eisen van VOB DIN 18363 voor dispersiesilicaatverven

Materiaalbasis

Minerale bindmiddelcombinatie van hoogwaardig alkaliwaterglas, kiezelsol en lichtechte minerale pigmenten, organisch aandeel < 5 %.

Verpakking

750 ml, 5 l

Kleur

Leverbaar in de standaardkleuren geel, oker, oxiderood, oxideoranje, oxidebruin, umbra, groen, helder blauw, kobaltblauw, zwart.

Kleurechtheid volgens BFS nr. 26:
Klasse:  B
Groep: 1

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel maar vorstvrij.
Materiaal enkel in kunststof verpakkingen bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm³
A

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergronden moeten vast, draagkrachtig, droog, proper en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting verminderen. VOB, deel C, DIN 18 363, § 3 respecteren.

Voorbereiding van de ondergrond

Vlakken buiten

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PIc, PII en PIII:
Droogtijden van nieuwe pleisters voor aanbreng van de verflaag respecteren. Bij de mortelgroep PI minstens 4 weken, bij de mortelgroepen PII en PIII minstens twee weken wachten. Sinterhuid met Histolith® Fluat verwijderen.

Oude ongeschilderde pleisters en oude minerale verflagen:
Oppervlak goed reinigen. Minder vaste lagen verwijderen. Een grondlaag met Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, 2 : 1 tot 1 : 1 in water verdund naargelang de zuigkracht van de ondergrond.

Oude draagkrachtige, matte dispersieverflagen:
Oppervlakken goed reinigen. Minder vaste lagen verwijderen.

Pleisterreparaties:
De reparatiemortel moet in soort en structuur overeenkomen met de oude pleister en voor aanbreng van de verflaag goed droog en hard zijn. Alle pleisterreparaties met Histolith® Fluat inwrijven en goed afwassen.

Bakstenen metselwerk:
Enkel metselwerk van zuigkrachtige bakstenen is geschikt. Een proefvlak aanbrengen en de combinatie testen. Het oppervlak goed reinigen. Beschadigde mortelvoegen repareren. Een grondlaag aanbrengen met Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, 2 : 1 tot 1 : 1 in water verdund naargelang de zuigkracht van de ondergrond.

Natuurstenen:
Enkel zuigkrachtige natuurstenen zijn geschikt als ondergrond. Een proefvlak aanbrengen en de combinatie met de verflaag testen. Het oppervlak goed reinigen. Minder vaste lagen verwijderen. Zandende natuurstenen voor het schilderen met Histolith® Steinfestiger verstevigen.

Opgelet:
Bij natuursteen met in water oplosbare inhoudsstoffen kunnen deze uitbloeden in het oppervlak van de verflaag en vlekken veroorzaken.

Door schimmels en algen aangetaste vlakken:
Vlakken met schimmels en algen nat reinigen. Na droging de vlakken met Histolith® Algenentferner inwrijven en laten drogen. Voor de opbouw van de verflagen is het nodig technische raad te vragen bij een buitendienstmedewerker of iemand van de technische dienst.

Vlakken binnen

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PIc, PII en PIII:
2–4 weken laten rusten. Sinterhuid met Histolith® Fluat verwijderen.

Gipspleisters van de mortelgroep PIV:
Op vaste pleisters: Grondlaag met Histolith® Innengrund. Weke gipspleisters met Histolith® Spezialgrundierung verstevigen. Gipspleisters met sinterhuid slijpen en ontstoffen, grondlaag met Histolith® Spezialgrundierung. Na goede droging telkens een tussenlaag met Histolith® Innengrund aanbrengen.

Gipsplaten (gipskartonplaten):
Bramen afschuren. Grondlaag met Histolith® Innengrund. Weke gipsplamuurreparaties met Histolith® Spezialgrundierung verstevigen. Een grondlaag aanbrengen met Histolith® Innengrund. Bij platen met in water oplosbare, verkleurende inhoudsstoffen een grondlaag aanbrengen met Caparol Aqua-Sperrgrund (BFS-document nr. 12 in acht nemen).

Gipsbouwplaten:
Een grondlaag aanbrengen met Histolith® Innengrund.

Beton:
Eventuele resten van oplosmiddelen verwijderen.

Bakstenen metselwerk:
Het oppervlak goed reinigen. Beschadigde mortelvoegen repareren. Op bakstenen met in water oplosbare, verkleurende inhoudsstoffen een grondlaag aanbrengen met Caparol Aqua-Sperrgrund.

Oude draagkrachtige, matte dispersieverflagen:
Oppervlakken goed reinigen. Minder vaste lagen verwijderen.

Lijmverflagen:
Grondig afwassen. Een grondlaag aanbrengen met Histolith® Spezialgrundierung.

Ongeschilderd reliëfbehang:
Zonder voorbehandeling schilderen. Bij papieren reliëfbehang moet een proeflaag aangebracht worden.

Capaver Glasgewebe-Wandbelege: 
Een grondlaag aanbrengen met Histolith® Innengrund.

Loszittend behang:
Restloos verwijderen. Lijm- en papierresten afwassen. Een grondlaag aanbrengen met Histolith® Spezialgrundierung en een tussenlaag met Histolith® Innengrund.

Door schimmels aangetaste vlakken:
Schimmels afwassen. Na drogen de vlakken met Histolith® Algenentferner inwrijven en laten drogen. De grondlaag naargelang de aard en de staat van de ondergrond behandelen. De wettelijke voorschriften in acht nemen.

Verwerkingsmethode

Bij objecten die onder monumentenzorg vallen liefst met de borstel aanbrengen, anders rollen of spuiten.

Airless aanbreng:
Spuithoek: 50°
Sproeikop: 0,026–0,031
Spuitdruk: 150–180 bar
De verf voordien goed oproeren en zeven. 

Opbouw van het verfsysteem

Zwak en gelijkmatig zuigende minerale ondergronden:
Een grond- en een eindlaag met Histolith® Volltonfarbe SI, verdund met maximum 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Sterk en ongelijkmatig zuigende of aan de oppervlakte zandende minerale ondergronden:
Een grondlaag met Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, 2 : 1 tot 1 : 1 in water verdund naargelang de zuigkracht van de ondergrond. Een tussen- en eindlaag met Histolith® Volltonfarbe SI, verdund met maximum 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Intensieve kleuren kunnen een gering dekvermogen hebben, zodat eventueel een tweede eindlaag nodig kan zijn.

Verbruik

Ca. 150–200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe vlakken ligt het verbruik hoger. Exacte waarden kunnen aan de hand van proeven op het object bepaald worden.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperatuur bij verwerking:
+8 °C voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 12 uur droog aan het oppervlak en overschilderbaar, na 24 uur bestand tegen regen.
Bij lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Attentie

Om aanzetten te vermijden nat in nat, zonder pauzes werken. Niet geschikt voor horizontale of schuine vlakken met waterbelasting. Niet verwerken bij directe zonnestralen, hoge temperaturen, sterke wind, extreem hoge luchtvochtigheid, nevelwater, regen. Indien nodig stellingzeilen aanbrengen. Opgelet bij gevaar op nachtvorst.

Afdekmaatregelen:
De omgeving van de te beschilderen vlakken zorgvuldig afdekken. Voornamelijk glas, keramiek, lak, bakstenen, natuursteen, metaal en hout.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen bewaren. Ogen en huid beschermen tegen verfspatten. Bij contact met de ogen en de huid onmiddellijk grondig met water spoelen. Bij verspuiten de spuitnevel niet inademen. Niet in de riool, de waterlopen of op de aarde terecht laten komen.
Verfproducten op basis van Kaliwaterglas reageren sterk alkalisch. Derhalve huid en ogen beschermen tegen spuitnevel.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Let op! (stand conform laatste uitgave)

De omgeving van de te verven vlakken zorgvuldig afdekken. Spatten op lak, glas, keramiek, metaal en natuursteen onmiddellijk afwassen.

Afval

Enkel lege verpakkingen voor recyclage afgeven. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van verf op waterbasis, ingedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of als huisvuil gestort worden.

EU-grenswaarde VOS

Dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit procut bevat < 1 g/l VOS.

Productcode

M-SK01

Technisch advies

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbereiding kunnen hier vermeld worden. Indien ondergronden die hier niet vermeld staan behandeld moeten worden, is het nodig om contact op te nemen met ons of met onze buitendienstmedewerkers. Wij staan altijd klaar om u met raad en daad bij te staan, in functie van het object. 

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be