• facebook
 • youtube
Producten | Monumentenzorg | Hout | Histolith Leinölfarbe

Histolith Leinölfarbe

Hoogwaardige lijnolieverf voor begrensd en niet maathoudende bouwdelen, buiten en binnen

  Toepassing

  Lijnolieverf ter behandeling van begrensd en niet maathoudende houten bouwdelen, buiten en binnen; In het bijzonder voor vakwerk, houten dakspanen en houten betimmeringen.

  Eigenschappen

  • aromatenvrij
  • hoge weervastheid
  • hoge elasticiteit
  • lange opentijd

  Materiaalbasis

  Leinolie, met siccatief

  Verpakking

  1 liter, 2,5 liter, 10 liter

  Kleur

  In vele kleuren via ColorExpress.

  Kleurvastheid conform BFS-Merkblatt Nr. 26:
  Bindmiddel: klasse C
  Pigmentering: groep 1 tot 3 naargelang de kleur

  Lichte kleuren kunnen bij gebruik op vlakken met geringe lichtinval vergelen (bv. in binnenruimten). Deze eigenschap is typisch voor het lijnoliebindmiddel.

  Glansgraad

  Zijdeglanzend

  Opgelet:
  De glansgraad kan variëren naargelang het absorptievermogen van de ondergrond. Op bouwdelen waar directe zonnestraling op valt, neemt de glansgraad geleidelijk af.

  Opslag

  Koel
  Verpakkingen goed gesloten bewaren.

  Soortelijke massa

  ca. 1,05 g/cm³

  Geschikte ondergronden

  De ondergronden moeten vast, draagkrachting, vrij zijn van vuil, deeltjes die de aanhechting verminderen, droog (houtvochtigheid< 15 %) en absorberend zijn. VOB, deel C, DIN 18 363, par. 3 respecteren.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Hout, onbehandeld:
  Nieuwe houten bouwdelen:
  In de richting van de vezels schuren, grondig reinigen en vrijkomende stoffen zoals hars, en hargallen verwijderen. Scherpe kanten breken.

  Oud, verweerd hout:
  Tot op de draagkrachtige ondergond schuren of met het haalmes effenen en Grondig reinigen. Scherpe kanten breken.

  Draagkrachtige oude verflagen:
  Olie-/alkydharslakken: grondig schuren

  Dispersieverven en acryllakken:
  Verwijderen

  Verwerkingsmethode

  Strijken

  Opbouw van het verfsysteem

  Impregnering:
  Eikenhout buiten en binnen: met Histolith® Halböl.
  Naaldhout buiten: met Histolith® Halböl
  Naaldhout binnen: met Histolith® Halböl

  Grundbeschichtung:
  Histolith® Leinölfarbe

  Tussenlaag:
  Histolith® Leinölfarbe

  Eindlaag:
  Histolith® Leinölfarbe

  Grond-/tussen-/eindlaag enkel aangekleurd aanbrengen.

  Verwerking:
  Voor gebruik goed oproeren. Histolith® Leinölfarbe in de richting van de nerf strijken en goed effenen. Materiaal steeds dun aanbrengen en materiaaloverschot verdelen, anders kunnen er rimpels ontstaan in de verffilm. Indien nodig met max. 10 % Histolith Halböl verdunnen.

  Verbruik

  80–100 ml/m² per laag op gladde ondergrond.
  Exacte waarden bepalen aan de hand van een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimumtemperatuur bij verwerking:
  +10 °C voor de ondergrond en omgeving.

  Droogtijd

  De ervaring leert dat bij lijnolieverven langere droogtijden moeten worden aangehouden dan bij moderne kunsharslakken.

  Histolith® Leinölfarbe is bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid na 24 uur overschilderbaar.
  Bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid duurt het het drogen langer. Tijdens het doordrogen van de verflaag, wat afhankelijk van het object in kwestie tot 4 weken kan duren, moet het oppervlak beschermd worden tegen mechanische beschadigingen en stof.

  Reinigen gereedschap

  Na gebruik met terpentine.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU-richtlijn

  Enkel voor professioneel gebruik


  H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  P273 Voorkom lozing in het milieu.

  P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.


  Bevat: Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat, 2-butanonoxim, Methyl- (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat Kan een allergische reactie veroorzaken.

  In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.


  Let op! (stand conform laatste uitgave)

  In lijnolie dedrenkte doeken en lappen kunnen spontaan ontbranden en moeten daarom steeds in goed gesloten blikken verpakkingen bewaard worden of voor het wegwerpen uitegebreuik aan de lucht (in de open lucht) laten drogen.

  Afval

  Enkel restlege verpakkingen ter recylclage aanbieden. Verpakkingen met restjes op de afdeling voor oude lakken afgeven.

  EU-grenswaarde VOS

  van dit product (cat A/d): 300 g/l (2010). Dit product bevat 250 g/l VOC.

  Productcode

  M-LL05

  Technisch advies

  Zie veiligheidsblad.

  Technisch advies

  Niet alle in de parktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen DAW Belgium (011/ 60 56 30) te contacteren.

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba

  Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

  Fax: (+32) (0)11 52 56 07

  E-mail: info-tech@daw.be

  www.caparol.be

  • Afdrukken
  • Terug naar boven