Histolith Leinölfarbe

Hoogwaardige lijnolieverf voor begrensd en niet maathoudende bouwdelen, buiten en binnen

Toepassing

Lijnolieverf ter behandeling van begrensd en niet maathoudende houten bouwdelen, buiten en binnen; In het bijzonder voor vakwerk, houten dakspanen en houten betimmeringen.

Eigenschappen

  • aromatenvrij
  • hoge weervastheid
  • hoge elasticiteit
  • lange opentijd

Materiaalbasis

Leinolie, met siccatief

Verpakking

1 liter, 2,5 liter, 10 liter

Kleur

In vele kleuren via ColorExpress.

Kleurvastheid conform BFS-Merkblatt Nr. 26:
Bindmiddel: klasse C
Pigmentering: groep 1 tot 3 naargelang de kleur

Lichte kleuren kunnen bij gebruik op vlakken met geringe lichtinval vergelen (bv. in binnenruimten). Deze eigenschap is typisch voor het lijnoliebindmiddel.

Glansgraad

Zijdeglanzend

Opgelet:
De glansgraad kan variëren naargelang het absorptievermogen van de ondergrond. Op bouwdelen waar directe zonnestraling op valt, neemt de glansgraad geleidelijk af.

Opslag

Koel
Verpakkingen goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,05 g/cm³

Geschikte ondergronden

De ondergronden moeten vast, draagkrachting, vrij zijn van vuil, deeltjes die de aanhechting verminderen, droog (houtvochtigheid< 15 %) en absorberend zijn. VOB, deel C, DIN 18 363, par. 3 respecteren.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout, onbehandeld:
Nieuwe houten bouwdelen:
In de richting van de vezels schuren, grondig reinigen en vrijkomende stoffen zoals hars, en hargallen verwijderen. Scherpe kanten breken.

Oud, verweerd hout:
Tot op de draagkrachtige ondergond schuren of met het haalmes effenen en Grondig reinigen. Scherpe kanten breken.

Draagkrachtige oude verflagen:
Olie-/alkydharslakken: grondig schuren

Dispersieverven en acryllakken:
Verwijderen

Verwerkingsmethode

Strijken

Opbouw van het verfsysteem

Impregnering:
Eikenhout buiten en binnen: met Histolith® Halböl.
Naaldhout buiten: met Histolith® Halböl
Naaldhout binnen: met Histolith® Halböl

Grundbeschichtung:
Histolith® Leinölfarbe

Tussenlaag:
Histolith® Leinölfarbe

Eindlaag:
Histolith® Leinölfarbe

Grond-/tussen-/eindlaag enkel aangekleurd aanbrengen.

Verwerking:
Voor gebruik goed oproeren. Histolith® Leinölfarbe in de richting van de nerf strijken en goed effenen. Materiaal steeds dun aanbrengen en materiaaloverschot verdelen, anders kunnen er rimpels ontstaan in de verffilm. Indien nodig met max. 10 % Histolith Halböl verdunnen.

Verbruik

80–100 ml/m2 per laag op gladde ondergrond.
Exacte waarden bepalen aan de hand van een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperatuur bij verwerking:
+10 °C voor de ondergrond en omgeving.

Droogtijd

De ervaring leert dat bij lijnolieverven langere droogtijden moeten worden aangehouden dan bij moderne kunsharslakken.

Histolith® Leinölfarbe is bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid na 24 uur overschilderbaar.
Bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid duurt het het drogen langer. Tijdens het doordrogen van de verflaag, wat afhankelijk van het object in kwestie tot 4 weken kan duren, moet het oppervlak beschermd worden tegen mechanische beschadigingen en stof.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met terpentine.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.


Bevat: Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat, 2-butanonoxim, Methyl- (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.


Let op! (stand conform laatste uitgave)

In lijnolie dedrenkte doeken en lappen kunnen spontaan ontbranden en moeten daarom steeds in goed gesloten blikken verpakkingen bewaard worden of voor het wegwerpen uitegebreuik aan de lucht (in de open lucht) laten drogen.

Afval

Enkel restlege verpakkingen ter recylclage aanbieden. Verpakkingen met restjes op de afdeling voor oude lakken afgeven.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat A/d): 300 g/l (2010). Dit product bevat 250 g/l VOC.

Productcode

M-LL05

Technisch advies

Zie veiligheidsblad.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be