Capadur F7-LangzeitLasur

Toepassing

Voor kleurige vormgeving en bescherming van maatvast houtwerk zoals raamkozijnen, deuren en beperkt maatvast houtwerk als rabatdelen, luiken, poorten. Naar de huidige stand der techniek moet bij toepassing buiten om de 2 tot 3 jaar geschilderd worden.

Eigenschappen

 • oplosmiddel is vrij van aromaten
 • hoge UV-bescherming door transparante ijzeroxydepigmenten
 • met UV-filter
 • landurige vochtbescherming
 • elastisch
 • zeer dampdoorlatend
 • spat niet, gebruiksklaar
 • ook op grote oppervlakken te gebruiken door lange ‘open tijd’ gelijkmatig drogend oppervlak

Materiaalbasis

Alkydhars, met  aromaatvrij oplosmiddel.

Verpakking

 • Standaardkleuren:
  750 ml: Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nußbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz
  1 l: Kleurloos
  2½ l: Alle standaardkleuren
  5 l: Kleurloos, Kiefer, Eiche hell, Nußbaum, Walnuß
 • Speciale kleuren:
  1 l, 2½ l, 5 l: ColorExpress

Kleur

 • Standaardkleuren:
  kleurloos, grenen, Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nußbaum, Palisander, Teak, Mahagoni en Ebenholz.
  Alle kleuren zijn onderling met elkaar te mengen.

Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te maken naar 89 speciale kleuren uit de 3D-waaier en naar vele kleuren uit andere kleuerenwaaiers.

Attentie
Enkele kleuren zijn slechts beperkt voor toepassing buiten geschikt. Informatie hierover is te verkrijgen bij ColorExpress. Capadur F7-LangzeitLasur kleurloos bij toepassing buiten alleen als grondlaag onder halfdekkende beits of als deklaag op donkere kleuren gebruiken, aangezien de bescherming tegen UV-stralen anders niet gegarandeerd kan worden. Bij onbeschermd buitenwerk kleurloos niet toepassen.

Glansgraad

Zijdeglans
De glans is afhankelijk van het houtoppervlak en kan variëren.

Opslag

Koel. Verpakking goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 0,95 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 60 Gew.-%

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Het vochtpercentage bij maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% en niet-maatvast houtwerk niet meer dan 15% bedragen.
Bij houtconstructies onder het maaiveld de nodige beschermende maatregelen nemen.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuw hout
Gladde houten oppervlakken in nerfrichting schuren en grondig reinigen. Vrijkomende inhoudsstoffen zoals bijv. hars en harswellen verwijderen. Bij toepassing buiten een impregneerlaag aanbrengen met Capadur F7-LangzeitLasur, verdund.

Oud, onbehandeld hout
Vergrijsde, verweerde houten oppervlakken tot op het gezonde, draagkrachtige hout afschuren en grondig reinigen. Bij toepassing buiten een impregneerlaag aanbrengen met Capadur F7-LangzeitLasur, verdund.

Geschilderd hout
Niet draagkrachtige oude beitsverflagen tot op het kale hout volledig verwijderen en grondig reinigen. Bij toepassing buiten een voorstrijklaag aanbrengen met Capadur F7-Lanzeitlasur, verdund. Draagkrachtige oude beitsverflagen afschuren, reinigen en op verdraagzaamheid met Capadur F7-LangzeitLasur testen.

Verwerkingsmethode

Capadur F7-LangzeitLasur voor gebruik goed doorroeren en onverdund aanbrengen met de kwast.

Opbouw van het verfsysteem

Verwerking:
Opbouw van het verfsysteem:
Buiten
Maatvast en beperkt maatvast houtwerk
GrondlaagCapadur F7-LangzeitLasur (verdund)
TussenlaagCapadur F7-LangzeitLasur1)
AfwerklaagCapadur F7-LangzeitLasur
1)Voor een optimale UV-bescherming moeten bij lichte kleuren 2 tussenlagen worden aangebacht. Bij donkere kleuren (kleur on Nußbaum en donkerder) is een tussenlaag voldoende. Bij kleurloos is de UV-bescherming niet aanwezig en moet uitsluitend als grond- of tussenlaag worden toegepast.
Dekkend beitssysteem voor hout buiten:
Op vlekkerig en niet meer met een halfdekkende beits te schilderen oppervlakkenRuw hout voorstrijken met Capadur F7-LangzeitLasur
1–2 x Capacryl Aqua Uniprimer in kleur via ColorExpress
1–2 x Capadur F7-LangzeitLasur

Verbruik

Met kwast ca. 80–100 ml/m2.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 10-16 uur droog en over te schilderen.
De zuiging van de ondergrond beïnvloedt het drogen en de glans. Bestanddelen in het hout zoals bij eiken kunnen het drogen vertragen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik

H226: Ontvlambare vloeistof en damp.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P260 Damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken

Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/e) is max. 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: 2-butanonoxim, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat Kan een allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

Tel.: 0 61 54 / 71 - 717 10
Fax: 0 61 54 / 71 - 717 11
E-Mail:  kundenservicecenter@caparol.de

Technische informatie

Veiligheidsblad