Capalac TriMaXX FerroCoat

Oplosmiddelhoudende high-solidlak voor metalen oppervlakken.
Als grond-, tussen- en afwerklaag toe te passen op staal en verzinkt staal. Bezit corrosiewerende eigenschappen.

Toepassing

Capalac TriMaXX FerroCoat is zowel als grond-, tussen- en afwerklaag (één-potsysteem) op staal, verzinkt staal, aluminium, harde kunststof, hout en oude verflagen toe te passen.
Niet toepassen op geëloxeerd aluminium en dakoppervlakken.

Eigenschappen

 • hecht bijzonder goed
 • dekt goed
 • goede kantendekking
 • lange levensduur en bijzonder weervast
 • hoog vastestofgehalte en droge laagdikte
 • als grond-, tussen- en afwerklaag toe te passen (één-pot-systeem)
 • getest op corrosiewering conform DIN EN ISO 12944, deel 6
 • als lak en ijzerglimmer toe te passen
 • volgens ColorExpress in vele kleuren te leveren
 • vrij van aromaten en reukarm

Materiaalbasis

Epoxyester. Oplosmiddelhoudend maar aromaatvrij.

Verpakking

 • IJzerglimmer en ColorExpress:
  1,0 l en 2½ liter

Kleur

ColorExpress:
Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-syseem in vele lak- en glimmerkleuren (bijvoorbeeld RAL 9007).

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Let op: bij heldere en donkere kleuren kan de verflaag een lichte verpoedering vertonen. Indien gewenst kan met Capalac Kunstharz Klarlack worden afgewerkt.
IJzerglimmer is roestwerend en geeft een enigszins ruw oppervlak. Indien gewenst kan met Capalac Kunstharz Klarlack worden afgewerkt om een glad oppervlak te verkrijgen.

Bij glimmerkleuren kan de kleur afwijken ten opzichte van:
de kleurenwaaier, verf van verschilldende fabrikanten, bijwerken en verschillende applicatiemethoden (bijv. strijken, rollen, spuiten, poedercoaten etc.).

Kleurvast conform BFS nr. 26:
Bindmiddel: klasse B
Pigment:     groep 1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)

Glansgraad

 • Lak:                   ca. 38 G.U.
 • IJzerglimmer:  mat

 

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Vastestofgehalte

in gewicht : 72.5 %
in volume : 56 %

Drogelaagdikte

ca. 70-80 µm

Product-nr.

091/1

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
 
Maatvast houtwerk, ijzer, staal, zink, aluminium, koper, hard-pvc en goed hechtende verflagen.
Het vochtpercentage bij maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% bedragen.
Niet geschikt voor toepassing op daken en geëloxeerd aluminium!

Voorbereiding van de ondergrond

IJzer en staal
IJzer en staal goed reinigen, indien nodig ontroesten SA 2½ (stralen) of ST 3 (mechanisch schuren). Roest en vetten volledig verwijderen.
 
Zink, verzinkt staal
Met Multistar of een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel het oppervlak grondig schoonmaken en schuren met een schuurmat.

Hard-PVC
Met Multistar of een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel het oppervlak grondig schoonmaken en schuren met een schuurmat.
 
Aluminium
Met Multistar, nitroverdunner of fosforzuur reinigen en schuren met een schuurmat.
 
Draagkrachtige verflagen
Schuren en met een alkalisch middel reinigen.
 
Niet draagkrachtige verflagen
Verflagen geheel verwijderen, schuren en voorbehandelen als onbehandeld hout.

Verwerkingsmethode

Aanwijzing bij spuiten:

Ø nozzle druk aanwijzing
Airless Lak 0,009–0,013 inch 180–200 bar membraam- of zuigerpomp
Glimmer 0,015–0,019 inch 180–200 bar uitsluitend met zuigerpomp

Opbouw van het verfsysteem

Ondergrond Toepassing Voorbehandeling ondergrond Impregneren       Grondlaag Tussenlaag                            Afwerklaag              
IJzer, staal buiten/binnen ontroesten-ontvetten - TriMaXX FerroCoat zonodig
TriMaXX FerroCoat 
TriMaXX FerroCoat
TriMaXX Satin
TriMaXX Gloss 
Zink buiten/binnen reinigen Multistar en schuren -
Aluminium buiten/binnen reinigen Multistar en schuren
Hard-PVC buiten/binnen reinigen Multistar en schuren
Goed hechtende verflagen1) buiten/binnen reingen Multistar en schuren
Let op: bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.


Verwerking:
Capalac TriMaXX FerroCoat aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
Bij gebruik van ijzerglimmer is uitsluitend spuitapplicatie mogelijk.
Op grote oppervlakken is zowel bij hand- als spuitapplicatie bont opdrogen mogelijk. Bij verwerken met kwast of roller is de Capalac TriMaXX FerroCoat direct klaar voor gebruik.
Bij verspuiten verdunnen met Caparol AF-Verdünner.

Roestbescherming op staal met Capalac TriMaXX FerroCoat:
Verfsystemen voor de corrosiecategoriën C2, C3, C4 conform DIN EN ISO 12944-5, het oppervlak voorbehandelen door middel van stralen, reinheidsgraad SA 2½ DIN EN ISO 12944-4

Nr. Grondlaag              µm1) Tussenlaag          µm1) Afwerklaag            µm1) Tot.
µm1)
Corrosiecategorie
C22) C32) C42)
L M H L M H L M H
1 TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60 TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60 120
2 TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80 TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80 160
33) TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60 TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60 TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60 180
43) TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80 TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60 TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60 200
53) TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80 TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80 TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80 240
1) verplichte minimale laagdikte
2) verklaring corrosiecategorie, zie onderstaande tabel
3) Geschikt volgens testrapport conform DIN EN ISO 12944 deel 6 voor systeemnr. 3, 4 en 5
Blauw = geschikt
Wit = niet geschikt


Roestbescherming op verzinkt staal met Capalac TriMaXX FerroCoat (Duplex-System):

Verfsystemen voor de corrosiecategoriën C2, C3, C4 conform DIN EN ISO 12944-5, het oppervlak voorbehandelen door middel van licht aanstralen (DIN EN ISO 12944-4).

Nr. Grondlaag              µm1) Tussenlaag µm Afwerklaag            µm Tot. µm Corrosiecategorie
C2 C3 C4
L M H L M H L M H
1 TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 5010
60 TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 5010
60 120
2 TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80 TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80 160

geschikt volgens testrapport conform DIN EN ISO 12944 deel 6.

Verklaring
Corrosiecategorie (DIN EN ISO 12944 deel 2)

Categorie/
belasting
Voorbeeld bij speciale omgevingsomstandigheden en bij een matig belast klimaat
buiten binnen
C2 gering Atmosfeer met geringe verontreiniging.
Veelal landelijk omgeving.
Niet verwarmde ruimten waar condensatie kan optreden zoals sporthallen, opslagloodsen etc.
C3 matig Stad- en industrieatmosfeer, matige verontreiniging door zwaveloxide. Kustgebied met geringe zoutbelasting. Productieruimten met een hoge vochtigheidsgraad en geringe luchtverontreiniging zoals hallen waar levensmiddelen worden verwerkt, wasserijen, brouwerijen etc.
C4 sterk Industrie- en kustgebied met matige zoutbelasting. Chemische industrie, zwembaden, boothuizen boven zeewater etc.

Beschermingsperiode
(DIN EN ISO 12944 deel 1 en 5)
De beschermingsperiode geeft de te verwachte periode aan tot aan de eerst volgende reconditionering van de verflaag. De aangegeven periode is een verwachtingspatroon gebaseerd op ervaring en geeft de opdrachtgever inzicht om over een langere periode onderhoud te plannen. 
Aan de beschermingsperiode kunnen geen rechten worden ontleend!
Tijd Bescherming in jaren
Low (L) 2–5
Middle (M) 5–15
High (H) meer dan 15

Verbruik

Verbruik / laagdikte:
Applicatie      
met:
Soort materiaal verbruik per m2                    gem. verbruik    gemiddelde nattelaagdikte gemiddelde drogelaagdikte
kwast / roller Lak (kleuren) 100–125 ml ca. 115 ml ca. 115 µm ca. 65 µm
IJzerglimmer 125–160 ml ca. 140 ml ca. 140 µm ca. 80 µm
RAL 9006 100–125 ml ca. 115 ml ca. 115 µm ca. 60 µm
spuiten Lak (kleuren) 100–125 ml ca. 115 ml ca. 115 µm ca. 65 µm
IJzerglimmer 150–180 ml ca. 160 ml ca. 160 µm ca. 80 µm
RAL 9006 125–150 ml ca. 135 ml ca. 135 µm ca. 70 µm

De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 5 °C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog handvast overschilderbaar doorgedroogd  
aantal uren 4 8 24 na ca. 5 dagen

Lagere temperatuur en hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Door toevoeging van maximaal 5 vol.% Capalac PU-Härter kan een snellere droging en doordroging van de verflaag worden bereikt.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met terpentine.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


TriMaXX FerroCoat Basis Wit/Transparant

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P260 Damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

Bevat: Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat, Cobalto-neodecanato, Methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat Kan een allergische reactie veroorzaken.

TriMaXX FerroCoat Basis Eisenglimmer

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. 
P260 Damp/ spuitnevel niet inademen. 
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
P273 Voorkom lozing in het milieu.

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

Bevat: 2-butanonoxim, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat, Methyl- (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat Kan een allergische reactie veroorzaken.


R 10 Ontvlambaar.
R 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch
   milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
 
S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 7/9 Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken.
S 23 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.
S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 29 Afval niet in de gootsteen werpen.
S 38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S 62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de
   verpakking of het etiket tonen.

Etikettering
Symbool N
 
Raadpleeg zonodig het veiligheidsinformatie blad.

Afval

Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

Productcode

M-LL01

Inhoudstoffen

Bevat epoxyester, titaandioxyde, kleurpigmenten, glimmerpigmenten, minerale vulstoffen, alifaten, glycolether en additieven.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Total make over van een geklasseerde...