• facebook
 • youtube
Producten | Primers, beitsen en lakk... | Lak waterverdunbaar | Capacryl Heizkörper-Lack

Capacryl Heizkörper-Lack

Glanzende acrylaatlak voor radiatoren voor binnen. Met water te verdunnen.

  Toepassing

  Met water te verdunnen acrylaatlak voor lakwerk op radiatoren, cv-leidingen en
  andere warmwaterbronnen.

  Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieusparend en reukarm
  • hittebestendig tot 125 °C.
  • elastisch
  • goede kanten en koppendekking
  • vergeelt niet bij temperatuur < 60 °C
  • bestand tegen met waterverdunde desinfecterende middelen
  • gemakkelijk te verwerken
  • sneldrogend

  Materiaalbasis

  Acrylaatdispersie

  Verpakking

  750 ml en 2½ liter.

  Kleur

  Wit

  Bij kleur op radiatoren de Capacryl Aqua PU-Gloss toepassen (geen wit toepassen in verband met vergeling).

  Glansgraad

  Glanzend

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij bewaren.
  Onaangebroken verpakkingen goed gesloten 12 maanden te bewaren.

  Soortelijke massa

  ca. 1,2 g/cm3

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1

  binnen 2

  binnen 3

  buiten 1

  buiten 2

  +

  +

  +

  -

  -

  (–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  Geschikte ondergronden zijn radiatoren en CV-leidingen enandere warmtebronnen tot een maximum temperatuur van 125 °C.

  De ondergrond moet draagkrachtig,schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Radiatoren en cv-leidingen, onbehandeld
  Grondig reinigen, ontroesten en behandelen met Capalac Aqua MultiPrimer. De hechting en verdraagzaamheid ten opzichte van de ondergrond testen. Indien nodig een voorstrijklaag aanbrengen met Capacryl Aqua UniPrimer.

  Fabrieksmatig behandelde radiatoren
  Schoonmaken en schuren.

  Bij geschilderde radiatoren
  De hechting en verdraagzaamheid ten opzichte van de ondergrond testen. De ondergrond reinigen en schuren. Niet goed hechtende verflagen geheel verwijderen.

  Verwerkingsmethode

  Aanwijzing bij spuitapplicatie:

  Ø Nozzle Spruitdruk Luchtdruk Verdunnen
  Airless 0,011–0,015 inch 200 bar max. 5 %
  Airmix/Aircode 0,011 inch 120 bar 2,5 bar niet verdunnen
  Finecoat 1,8–2,2 mm ca. 0,5 bar max. 5 %
  Hogedruk 2,0–2,5 mm 5,0 bar max. 5 %

  Opbouw van het verfsysteem

  Ondergrond Toepassing Voorbehandeling ondergrond Grondlaag Tussenlaag Afwerklaag
  Onbehandelde radiatoren en leidingen binnen ontroesten/reinigen Capalac AllGrund Capacryl Heizkörper-Lack 1) Capacryl Heizkörper-Lack 1)
  Fabrieksmatig behandelde radiatoren binnen reinigen / schuren Disbon 481 EP-Uniprimer
  Radiatoren met goed hechtende verflagen binnen reinigen / schuren2) Capacryl Heizkörper-Lack
  1) In kleur met Capacryl Aqua PU-Gloss behandelen.
  2) Schade aan de verflaag vooraf herstellen en gronden.

  Verwerking:
  De Capacryl Heizkörperlack aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Voor gebruik goed doorroeren. Zonodig tot maximaal 5% met water verdunnen.

  Verbruik

  Ca. 100-130 ml/m² per laag.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Min. 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

  Droogtijd

  Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. stofdroog overschilderbaar doorgedroogd
  na uren 1–2 10–12 48

  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU-richtlijn

  Uitsluitend voor professioneel gebruik


  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen., Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt., Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.

  Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol, 2- Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

  Afval

  Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende
  kanalen afvoeren.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dir product (cat. A/i) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 110 g/l VOS.

  Productcode

  M-LW01

  Inhoudstoffen

  Bevat polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, water, glycolen, glycolether, additieven, conserveermiddel.

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba

  Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

  Fax: (+32) (0)11 52 56 07

  E-mail: info-tech@daw.be

  www.caparol.be

  • Afdrukken
  • Terug naar boven