Capalac 2K-EP-Haftgrund

Hecht- en roestwerende primer op basis van 2K epoxyhars voor niet zuigende ondergronden.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/185179/055849_CAPALAC_2K-EP-Haftgrund_2,5L.png

Toepassing

Als hechtlaag op niet zuigende, harde soorten ondergrond zoals 1K- en 2K verflagen, hard-pvc, poedercoatings, aluminium (niet voor geëloxeerd aluminium), verzinkt staal.
Capalac 2K-EP-Haftgrund heeft actief roestwerende eigenschappen op ijzer en staal. Niet geschikt voor toepassing op daken.
Over te schilderen met nagenoeg alle 1K en 2K coatings (bij twijfel een hechtproef nemen).

Eigenschappen

 • hecht zeer goed
 • actief roestwerend op ontroest ijzer en staal
 • universeel over te schilderen

Materiaalbasis

Tweecomponenten epoxyhars, met corrosiewerende pigmenten. Oplosmiddelhoudend.

Verpakking

 • 1 en 10 kg metalen combi-verpakking
 • 400 ml 2K-spuitbus

Kleur

ca. RAL 7035 lichtgrijs

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, verpakking goed gesloten opslaan. Spuitbus met beschermkap opslaan.

Soortelijke massa

combi-verpakking: ca. 1,6 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Melamineharsoppervlakken, hard-pvc, poedercoatingen, goed hechtende 2K verflagen, ijzer, staal, aluminium (geen geanodiseerd aluminium), thermisch verzinkt staal en vele andere soorten ondergronden na het maken van een hechtproef.
 
vanwege de grote verscheidenheid aan ondergronden adviseren wij altijd vooraf een hechtproef te nemen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Melamineharsoppervlakken
Opruwen en reinigen.
Hard-pvc
Met een amoniakalisch reinigingsmiddel reinigen.
Poedercoating
Opruwen en reinigen. Goed hechtende 2K verflagen opruwen en reinigen.
Zink en thermisch verzinkt staal
Met een amonia-alkalisch reinigingsmiddel reinigen of licht aanstralen.
Aluminium
Schuren en reinigen met nitro-verdunner of fosforzuur.
Geroest ijzer en staal
Ontroesten tot een reinheidsgraad SA 2½ conform DIN EN 12944 deel 4.

Mengverhouding

Grondmassa : harder = 9 : 1 gew. delen.

Verwerkingsmethode

Capalac 2K-EP-Haftgrund kan worden verwerkt met kwast, roller of spuitapparatuur.
De inhoud van de 1 kg-verpakking door intensief mengen met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.). Daarna overgieten in een andere bus en nogmaals doorroeren.
De temperatuur van beide componenten moet tussen de 15 en 20 °C. liggen.

Bij kwasten of rollen het materiaal niet verdunnen. Bij spuitapplicatie met Disboxid 419 Verdünner op spuitdikte brengen. Na minimaal 16 uur en maximaal 24 uur moet de volgende laag worden aangebracht. Bij een langere wachttijd van 24 uur moet de laag Capalac 2K-EP-Haftgrund worden opgeruwd.

Activeren spuitbus
De spuitbus vooraf minimaal 2 minuten schudden. De metalen kogel moet hoorbaar zijn. De beschermkap aan de onderzijde verwijderen en de stift met behulp van de aanwezige ring tot aan de aanslag eruit trekken. Door aansluitende de ring 360 ° te draaien wordt de harder vrijgegeven Door de bus nogmaals 2 minuten krachtig te schudden wordt het basis materiaal en de harder gemengd.

Spuitafstand tot oppervlak is ca. 20 tot 30 cm. Het te behandelen oppervlak 2x gelijkmatig en in een kruislaag spuiten. Na minimaal 16 uur en maximaal 24 uur kan zonder hechtlaag worden verder gewerkt. Na een wachttijd van meer dan 24 uur de laag opruwen.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
GrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Melaminehars-
oppervlakken
binnenschurenCapalac
2K-EP-Haftgrund
Capalac of Capacryl
producten
Capalac of Capacryl
producten
Hard-PVCbinnen/buitenBFS Nr. 22
Poedercoatingbinnen/buitenreinigen/schuren
Zink,
vuurverzinkt staal
binnen/buitenBFS-Nr. 5
IJzer, staalbinnen/buiten
SA 2½, DIN EN ISO 12944 deel 4
Aluminiumbinnen/buitenBFS-Nr. 6
Goed hechtende 2K-coatingsbinnen/buitenreinigen/schuren

Verbruik

Ca. 120-170 g/m2 per laag op een glad oppervlak.
Bij spuitapplicatie is het verbruik ca. 30% hoger. Spuitbus ca. 1,5 m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door proef op het object.

Verwerkingstijd

 • Combi-verpakkung
  ca. 8 uur bij 20 °C. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd.
 • Spuitbusen
  ca. 2 dagen bij 20 °C. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd. Bij langere onderbrekingen het ventiel leegspuiten en de spuitbuis op zijn kop zetten en controleren of er geen materiaal meer uittreedt.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer zijn dan 80%. Let op dauwpunttemperatuur.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 40 minuten stofdroog.
Over te schilderen na minimaal 16 uur maar binnen 24 uur. Daarna de verflaag opruwen.
 
Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik reinigen met Disboxid 419 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn

Component A (massa)
H 226: Ontvlambare vloeistof en damp. 
H 315: Veroorzaakt huidirritatie.
H 319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H 317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H 411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P 210: Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P 260: Stof of nevel niet inademen.
P 262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 273: Voorkom lozing in het milieu.
P 281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P 302 + 352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305 + 351 + 338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P 403 + 233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

R 10 Ontvlambaar.
R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 
S 24 Aanraking met de huid vermijden
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water in deskundig medisch advies inwinnen.
S 37 Draag geschikte handschoenen.
S 57 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
S 60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Component B (verharder)
H 226: Ontvlambare vloeistof en damp. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H 317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H 336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H 412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P 210: Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. 
P 260: Stof of nevel niet inademen. 
P 262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 
P 273: Voorkom lozing in het milieu. 
P 281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P 302 + 352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305 + 351 + 338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P 403 + 233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

R 10 Ontvlambaar.
R 34 Veroorzaakt brandwonden.
R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
R 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 

S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water in deskundig medisch advies inwinnen.
S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S 45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S 60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

 

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be