• facebook
 • youtube

Capalac AllGrund

Sneldrogende en uitzonderlijk goed hechtende, aromaatvrije hechtprimer voor buiten.

  Toepassing

  Goed hechtende, sneldrogende hechtprimer met roestwerende eigenschappen voor grondlagen op ijzer, staal, aluminium, zink, hard-PVC en houten ondergronden.

  Eigenschappen

  • sneldrogend
  • universeel over te schilderen
  • goed bestand tegen weersinvloeden
  • corrosiewerend
  • goede hechting
  • na 3 uur over te schilderen (lichte kleuren) en tot 6 uur (donkere kleuren) met alle Capalac-producten

  Materiaalbasis

  Speciale kunstharscombinatie met actief corrosiewerende pigmenten. Vrij van aromaten.

  Verpakking

  • Standaard en ColorExpress: 
   1 en 2½ liter 

  Kleur

  Wit.

  Een aantal standaard kleuren: ca. Ral 9010, Oxiderood Ral 3009, Resedagroen Ral 6011, Zilvergrijs Ral 7001, Notenbruin Ral 8011, Zwart Ral 9005.
   
  Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.

  Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

  Glansgraad

  Zijdemat

  Opslag

  Koel en goed gesloten bewaren.

  Soortelijke massa

  ca. 1,27–1,33 g/cm3, afhankelijk van de kleur.

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
  + +
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
   
  IJzer, staal, aluminium, zink, hard-PVC, hout en houtachtige materialen en goed hechtende verflagen; buiten.
  Niet geschikt op geëloxeerd aluminium.
  Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag max. 13% en bij niet maatvast houtwerk 15% bedragen.

  Let op!
  Op zink en verzinkte oppervlakken moet na de ondergrondvoorbehandeling altijd minimaal twee lagen Capalac Allgrund worden aangebracht. Alleen dan is zeker dat de daarop volgende alkydharsverf niet door zinkoxide onthecht. Als alternatieve grondlaag kan de Capalac 2K-EP-Haftgrund of de Disbon 481 EP-Uniprimer worden toegepast. Ook is het verfsysteem op basis van acrylaat mogelijk. De grondlaag is dan Capacryl Aqua UniPrimer en de afwerklaag Capacryl Aqua PU-Gloss of Satin. Moet op zink een zogenaamd Duplexsysteem worden toegepast conform EN ISO 12944 dan de Capalac Compact toepassen.  

  Hout, onbehandeld:

  Een houten oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. Vette, tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten. Onbehandeld hout impregneren met een houtverduurzamingsmiddel.

  IJzer, staal:
  Ontroesten door stralen (SA 2½) of machinaal (ST 3) en binnen de 2 uur behandelen met Capalac Allgrund, indien nodig 2 maal behandelen met Capalac Allgrund

  Hard-PVC en zink:
  Reinigen met een speciaal reiniger en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).

  Aluminium:
  Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen en schuren.

  Koper:
  Met Gescha Multistar in een mengverhouding van 1 : 5 in combinatie met schuurvlies voorbehandelen.

  Verflagen:
  Van goed hechtende verflagen het oppervlak goed reinigen en grondig schuren (korrelgrootte 180 of fijner). Slecht hechtende verflagen geheel verwijderen.

  Verwerkingsmethode

  Aanwijzingen voor spuitapplicatie:
  Ø Nozzle Druk Verdunnen
  Hogedruk 1,5–1,8 mm 3–4 bar ca. 10 Vol. %
  lagedruk 1,5 mm 0,2–0,5 bar ca. 10 Vol. %
  Airless 0,011–0,013 inch 150 bar niet verdunnen

  Verwerking:

  Capalac AllGrund aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.
  Zonodig op verwerkingsconsistentie brengen met Capalac AF-verdünner.

  Opbouw van het verfsysteem

  Ondergrond Toepassing Voorbehandeling
  ondergrond
  Impregneren Grondlaag Tussenlaag (optioneel) Afwerklaag
  Hout buiten BFS Nr. 18 Capalac Holz-Imprägniergrund Capalac AllGrund Capalac AllGrund
  TriMaXX Gloss/Satin
  TriSystem Gloss/Satin
  TriMaXX Gloss/Satin
  of
  TriSystem Gloss/Satin
  IJzer, staal buiten ontroesten/reinigen 2 x Capalac AllGrund Capalac AllGrund
  TriMaXX Gloss/Satin
  TriSystem Gloss/Satin
  Verzinkt staal buiten BFS Nr. 5

  2 x Capalac AllGrund
  of 1x Capalac 2K-EP-Haftgrund
  of 1x Disbon 481 EP-Uniprimer

  Capalac AllGrund
  TriMaXX Gloss/Satin
  TriSystem Gloss/Satin
  Aluminium

  Koper

  buiten BFS Nr. 6
  Gescha Multistar 1:5 met schuurvlies
  Capalac AllGrund Capalac AllGrund
  TriMaXX Gloss/Satin
  TriSystem Gloss/Satin
  Hard-PVC buiten BFS Nr. 22 Capalac AllGrund Capalac AllGrund
  TriMaXX Gloss/Satin
  TriSystem Gloss/Satin
  Goed hechtende verflagen1) buiten reinigen/schuren 1) Capalac AllGrund1) Capalac AllGrund
  TriMaXX Gloss/Satin
  TriSystem Gloss/Satin
  1) Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.
  Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

  Verbruik

  Verbruik ml/m2/per laag Strijken Rollen Spuiten
  Hogedruk Airless Lagedruk
  staand 90–100 80–90 120 130 120
  liggend 110 110 170 170 160
  De verbruiken zijn afhankelijk van de aard van ondergrond en de werkwijze.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Het beste resultaat wordt verkregen bij verwerking tussen 10 en 25 °C.
  De minimum verwerkingstemperatuur is 5 °C, de relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen.

  Droogtijd

  Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid * stofdroog handvast overschilderbaar
  na uren 0,75 3–6** ca. 3 (wit & lichte kleur)
  ca. 6** (donkere kleur)
  * bij lagere temperaturen, hogere luchtvochtigheid en grote laagdikte is de droogtijd langer.
  ** De standaardkleur wit en lichte kleuren uit basis wit zijn na 3 uur en donkere kleuren uit basis transparant na ca. 6 uur met alkydharslakken overschilderbaar. Voor het overschilderen van een met water te verdunnen lak minimaal 48 uur droogtijd aanhouden.

  Reinigen gereedschap

  Na gebruik met terpentine schoonmaken.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU-richtlijn
   
  H 226 Ontvlambare vloeistof en damp.
  EUH 066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

  P 102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  P 210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
  P 260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
  P 262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
  P 271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  P 273 Voorkom lozing in het milieu.
  P 301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  P 403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.


  Bevat: 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Raadpleeg zonodig het veiligheidsinformatieblad

  Bij accidentele indigestie consulteer een arts of het Antigifcentrum 070/245 245

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat 459,99 g/l VOS = 40 %.

  Inhoudstoffen

  Bevat: 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba
  Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
  Fax: (+32) (0)11 52 56 07
  E-mail: info-tech@daw.be
  www.caparol.be

  • Afdrukken
  • Terug naar boven