Capalac TriMaXX Primer

Grondlak voor houten oppervlakken buiten en binnen.
COT Kwaliteitsomschrijving 06.01

Toepassing

Gemakkelijk te verwerken en isolerende grondverf op houten oppervlakken binnen en buiten. Over te schilderen met zowel waterverdunbare als oplosmiddelhoudende lakken. Geschikt op maatvast en niet maatvast houtwerk.

Eigenschappen

  • droogt snel
  • zeer goede dekkracht en kantendekking
  • hecht goed
  • goed vullend vermogen
  • zeer goed te schuren
  • oplosmiddel vrij van aromaten

Materiaalbasis

Alkydhars met aromaatvrije oplosmiddelen.

Verpakking

  • standaard en ColorExpress
    0,5 l, 1,0 l en 2½ liter

Kleur

Wit en kleur.

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

mat: 49 GU/60°

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

Voor specifieke eigenschappen is de COT-kwaliteitsomschrijving 06.01 beschikbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,39 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 80% in gewicht -ca. 50% in volume

Drogelaagdikte

ca. 35-40 µm

Viscositeit

1,38 Pa.s bij 23 °C

Product-nr.

026

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
 
Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% en niet maatvast houtwerk niet meer dan 15% bedragen.
 
Niet gebruiken op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Voorbereiding van de ondergrond

Voorbehandeling hout
Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen.
Kopse kanten en verweerd of zuigend hout impregneren tot verzadiging is bereikt.
 
Hout, ongeschilderd
Nieuw hout goed reinigen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen.
Een grondlaag aanbrengen met TriMaXX Primer. Vette tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten.
 
Hout, geschilderd
Het oppervlak goed reinigen. Laklagen grondig opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).
Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen. Verweerd hout tot op het gezonde hout afschuren.
Een grondlaag aanbrengen met TriMaXX Primer.

Verwerkingsmethode

Verwerking:
Afhankelijk van de aard van de ondergrond de daarvoor geschikte voorbehandeling uitvoeren.
 
Voor het gebruik TriMaXX Primer goed doorroeren. Zonodig met 5 tot 10% Caparol AF-Verdünner op strijkdikte brengen.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToep.Voorbehandeling ondergrondImpregnerenGrondlaag Tussenlaag (optioneel)Afwerklaag
Hout, ongeschilderdbuitenReinigen, ontvetten, verweerd hout verwijderen en schuren in richting houtnerfCapalac Holz-Imprägniergrund1)TriMaXX Primer  TriMaXX Primer
TriMaXX Gloss/Satin
TriSystem Gloss/Satin
TriMaXX Gloss/Satin
TriSystem Gloss/Satin  
Goed hechtende verflagen          buitenreinigen - schurenTriMaXX PrimerTriMaXX Primer
TriMaXX Gloss/Satin
TriSystem Gloss/Satin
Op maatvast houtwerk 2x een tussenlaag aanbrengen.

1) Uitsluitend bij onbehandeld, niet verduurzaamd hout noodzakelijk.

Verbruik

Ca. 100 ml/m2   per laag
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 5 °C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheidstofdrooghandvast
na uren2–34–5

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Bij gebruik van waterverdunbare lakken moet een droogtijd van 2 tot 3 dagen worden aangehouden omdat in de grondlaag nog oplosmiddel aanwezig kan zijn wat blaasvorming kan geven.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met White-Spirit.

Attentie

Wordt over de TriMaXX Primer een waterverdunbare lak (bijv. Capacryl of Capadur Color) aangebracht dan moet de laag TriMaXX Primer goed worden geschuurd om zo voldoende hechting zeker te stellen.
Het is aan te raden om vooraf een hechtingstest uit te voeren op het object.

Certificaat

COT, kwaliteitsomschrijving 06.01, grond- en overgrondverf voor buiten
Rapportnummer LAB10-0828-RAP

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik.

 
P102 Buiten bereik van kinderen houden.
P260 Damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

 
Bevat 2-Butanonoxim, Cobaltcarboxylat – kan allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/g) is max. 350 g/l (2010). Dit product bevat max. 350 g/l VOS.

Productcode

M-GP02

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be