Caparol Akkordspachtel middel & fijn

Gebruiksklare muur- en reparatieplamuur op basis van dispersie.
Uitsluitend binnen toe te passen.
 • Toepassing

  Caparol-Akkordspachtel fein:
  Universele reparatieplamuur om kleine beschadigingen als deuken en scheuren te repareren, pleisterwerk en beton uit te vlakken en een glad oppervlak van een fijne spuitstructuur te voorzien.
  Laagdikte tot 3,0 mm.

  Caparol-Akkordspachtel mittel:
  Universele reparatieplamuur om grote oneffenheden te repareren, beschadigingen als deuken en scheuren te repareren, pleisterwerk en beton uit te vlakken en een glad oppervlak van een fijne spuitstructuur te voorzien. 
  Laagdikte tot 4,0 mm.

  Eigenschappen

  • met water te verdunnen, milieuvriendelijk en reukarm
  • hecht uitstekend
  • geen krimp bij drogen, zakt niet in
  • droog te schuren, nat te vilten
  • waterdampdoorlatend
  • eenvoudige verwerking en af te messen
  • brandklasse  A2-s1,d0 conform DIN EN 13501-1

  Materiaalbasis

  Kunststofdispersie.

  Verpakking

  • Akkordspachtel fein:
   8 en 25 kg kunststof-emmer
  • Akkordspachtel mittel:
   25 kg kunststof-emmer

  Kleur

  Wit.

  Met maximaal 5% CaparolColor of AVA-Amphibolin op kleur te brengen.

  Glansgraad

  Mat

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij bewaren.

  Aanvullende producten

  Caparol-Füllspachtel P

  In natte ruimten:
  Histolith Renovierspachtel
  Histolith Feinputz
  Capatect-Feinspachtel 195
  Capatect ArmaReno 700

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
  +
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Afhankelijk van de ondergrond en toepassing een geschikt Caparol-voorstrijkmiddel toepassen. Raadpleeg hiervoor het technische informatieblad nr. 650 Ondergronden en hun voorbehandeling. Glanzende verflagen eerst opruwen.

  Verwerkingsmethode

  Handmatig aanbrengen als pleisterlaag
  Caparol-Akkordspachtel voor verwerking goed omroeren en met een stalen spaan opzetten. Na drogen vochtig maken en vilten of droog schuren. Na een passende consistentie-instelling zijn Caparol-Akkordspachtel fein en mittel ook met spuitapparatuur te verwerken (maximaal 5-10% water toevoegen).

  Na voldoende droging van de egalisatielaag kan structuurlaag in een fijne structuur worden aangebracht. De grofte van de structuur kan worden gevarieerd door de mate van verdunning en nozzllegrootte. De sprenkel laag is bijzonder geschikt voor plafonds die niet afgewerkt worden.

  Geschikte spuitapparatuur:
  Met alle gebruikelijke pleistermachines en de zwaardere airlesspompen.
  Bij Airless-pistool de filters verwijderen.
  Nozzle 0,035–0,043″
  Druk ca. 150–180 bar
  Gebruik het door de machinefabrikant geadviseerde spuitpistool.
  Om een optimale verwerking met de airless en een goed eindresultaat te verkrijgen moet het materiaal een minimum temperatuur hebben van 10 °C.

  Opbouw van het verfsysteem

  Afwerking
  Voor een afwerking met Sylitol-Interior is een voorstrijklaag met CapaSil Primer vereist. Met Caparol-Akkordspachtel geëgaliseerde oppervlakken kunnen, na voldoende drogen, zonder voorstrijklaag met alle Caparol-dispersie- en latexverven of Capacryl geschilderd worden.

  Voor een verdere behandeling met plastische materialen of met behang met glasweefsel, alsook textielbehang, is een voorstrijklaag met CapaSil Primer vereist. Voor kunstharspleisters een voorstrijklaag met Putzgrund 610 toepassen.

  Verbruik

  • Type fein: ca. 1800 g/m2/mm laagdikte
  • Type mittel: ca. 1800 g/m2/mm laagdikte

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase. Temperatuur van het materiaal tijdens verwerking: >10 °C.

  Droogtijd

  Afhankelijk van bouwvocht, temperatuur en laagdikte 12-48 uur.

  Reinigen gereedschap

  Met water.

  Attentie

  Het moment van nabehandeling is afhankelijk van de plaatselijke temperatuur en luchtvochtigheid. Ontstaan bij de nabehandeling weer blaasjes dan is deze behandeling te vroeg gestart. Caparol Akkordspachtel Fein en Mittel zijn niet geschikt voor toepassing in natte ruimten. Op gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtindringing de blazen of aanweken ontstaan. In voorkomende gevallen voor een snellere droging zorgdragen. Voor een glad oppervlak de Akkordspachtel Fein gebruiken.

  Door toepassing van natuurlijke vulstoffen zijn geringe kleurverschillen mogelijk.
  Wordt een spetterlaag aangebracht die onafgewerkt blijft staan, dan adviseren wij om de eglisatie- en spetterlaag met materiaal van hetzelfde chargenummer te gebruiken. Bij applicatie met speciale pleistermachines kan de nieuwe wormpomp en/of -slang verstopt raken. De gebruiksaanwijzing van de machinefabrikant raadplegen.
  Bij toepassing als spettertechniek op wanden moet de laag met een Caparol-dispersieverf geschilderd worden. Daardoor kan de, voor wanden vaak noodzakelijke, duurzaamheid worden verhoogd.

  Certificaat

  • Testrapport brandgedrag
  • Emissie conform DIN ISO 16000-9

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

  Conform EU-richtlijn


  Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
  Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

  Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

  In geval van accidentel indigestie, raadpleeg het antigifcentrum 070/245 245

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  Dit product is niet kenmerkplichtig volgens de EU-grenswaarde.
  Het product bevat < 1 g/l VOS.

  Productcode

  M-DF02

  Inhoudstoffen

  Bevat polyvinylacetaathars, calciumcarbonaat, titaanwit, silicaat, water, additieven, conserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

  Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba

  Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

  Fax: (+32) (0)11 52 56 07

  E-mail: info@daw.be

  www.caparol.be