• facebook
 • youtube

Capatect LUP 170

Kalk-cement lichtgewicht bewapeningspleister met EPS

  Toepassing

  Capatect LUP 170 is een onderdeel van het Capatect pleistersysteem en is zeer geschikt als:

  - lichte grondlaag voor eindpleisters
  - grondlaag op isolerend metselwerk

  Geschikte ondergronden:
  - metselwerk - DIN 1053
  - beton (ruw bekist, zuigend) - DIN 1045, EN 206
  - pleisterdragers - DIN V 18550

  Eigenschappen

  • binnen en buiten
  • manuele en machinale aanbreng
  • hoog rendement
  • spanningsarm
  • lichte organische toeslagstoffen

  Verpakking

  25 kg

  Opslag

  Koel, droog en vorstvrij op houten roosters

  Warmtegeleiding

  λ = 0,52 W/mK

  Materiaalbasis

  Cement - DIN EN 197-1
  Kalk volgens DIN EN 459 -2 en geslecteerde additieven en stoffen om de verwerkingseigenschappen te verbeteren.

  Mengverhouding

  ca. 7 l water per zak van 25 kg

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet vast, draagkrachtig, zuiver, vorstvrij en droog zijn.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Niet-draagkrachtige lagen, stof, losse delen, resten van bekistingsolie, verf en dergelijke moeten restloos verwijderd worden.

  Voor nieuwe ondergronden gelden de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

  In geval van twijfel advies vragen.

  Verwerkingsmethode

  Capatect LUP 170 kan manueel of met alle ganbare pleisterapparatuur verwerkt worden.
  Bij ondergronden met verhoogd risico op scheurvorming moet er in het bovenste deel een bewapeningsweefsel ingebed worden en is de minimumlaagdikte 15 mm. Bij een aanbreng in 2 lagen moet de eerset laag goed aandruwd worden.
  Hierbij gelden de richtlijnen van de geldige DIN V 18550.

  Verbruik

  Rendement van 25 kg droge mortel: ca. 23,5 l = ca 1,5m² bij een laagdikte van 15mm

  Verwerkingsomstandigheden

  Capatect LUP 170 is arm aan chromaten volgens 2003/53.
  Tijdens het verwerken en drogen mogen de omgevings- en ondergrondtemperaturen niet onder de 5°C liggen.

  Attentie

  Geen oplosmiddelhoudende eindlagen toepassen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU-richtlijn

  Uitsluitend voor professioneel gebruik


  H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  P260 Stof of nevel niet inademen.
  P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

  P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  P313 Een arts raadplegen.

  In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba

  Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

  Fax: (+32) (0)11 52 56 07

  E-mail: info-tech@daw.be

  www.caparol.be

  • Afdrukken
  • Terug naar boven