• facebook
 • youtube

Histolith Feinputz

Fijnpleister op basis van kalk voor toepassing buiten en binnen.

  Toepassing

  Fijnpleister op basis van kalk in het Histolith® Sanierputzsysteem, als afwerklaag van Histolith® Trass-Sanierputz.
  Ook geschikt als fijnpleister op minerale oppervlakken tijdens renovatie, in de monumentenzorg en biologische woningbouw. Zowel binnen als buiten toe te passen. Niet geschikt als sokkelpleister (basement).

  Eigenschappen

  • zowel handmatig als machinaal te verwerken
  • glad te vilten
  • fijn oppervlaktestructuur
  • maximale korrelgrootte 0,4 mm
  • hoog waterdampdoorlatend, µ ca. 8
  • drukvast, < 2,5 N/mm²
  • mortelgroep: PIc

  Materiaalbasis

  Mineraal bindmiddel conform DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 en minerale toeslagstoffen conform DIN EN 13139.

  Verpakking

  Zak van 25 kg

  Kleur

  Naturelwit

  Opslag

  Droog minimaal 9 maanden houdbaar, 9 maanden chromaatarm.

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
  + + + + +
  (–) niiet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  Geschikt als eindlaag voor Histolith® Trass-Sanierputz en op mineraal pleisterwerk binnen en buiten conform DIN 18 550 mortelgroepen PI, PII, PIII.
  Ook geschikt voor binnen toepassing op gipspleister en gipsplaten en op oude, draagkrachtige verflagen en kunstharssierpleisters die voorgestreken zijn met Putzgrund 610.

  Voorbereiding van de ondergrond

  De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen. De pleisterlaag moet voldoende afgebonden, droog en opgeruwd zijn.

  Gereedmaken van het materiaal

  Histolith® Feinputz met een dwangmixer klontenvrij op de juiste verwerkingsdikte brengen.
  Hoeveelheid water: ca. 6,5 liter per zak
  Verwerkingstijd: ca. 120 minuten

  Verwerkingsmethode

  Materiaal met de hand of met een gangbare pleistermachine (bijv. m-tec, PFT G4) aanbrengen. Slanglengte max. 25 meter en slangdoorsnede min. 25 mm. 

  De pleisterlaag na aandrogen structureren of gladvilten. 

  Opbouw van het verfsysteem

  Bij toepassing buiten moet een verfsysteem worden aangebracht. Uitsluitend zeer hoog waterdampdoorlatende verfsystemen zoals Histolith® Dispersie-silicaatverven, Histolith® Kalkverf of AmphiSilan-Fassadenfarbe Siliconharzfarben toepassen.

  Verbruik

  Ca. 1,5 kg/m²/mm.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

  Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind.

  Droogtijd

  De eerst volgende verflaag na minimaal 14 dagen aanbrengen. De pleisterlaag vooraf behandelen met Histolith Fluat en naspoelen met water.

  Een te snelle droging moet voorkomen worden. Neem passende beschermende maatregelen.

  Reinigen gereedschap

  Direct na gebruik met water reinigen.

  Attentie

  DIN 18 550, VOB deel C DIN 18 350 en WTA-Merkblad 2-9-04/D in acht nemen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU-richtlijn

  Uitsluitend voor professioneel gebruik

  H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  H315 Veroorzaakt huidirritatie.

  P260 Stof niet inademen.
  P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
  P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  P313 Een arts raadplegen.
  P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

  Bevat: kalkhydraat, hydraulisch uithardend, cement, portland, chemicaliën; Kan een allergische reactie opwekken.

  In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

  Afval

  Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

  Giscode

  ZP 1

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba

  Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

  Fax: (+32) (0)11 52 56 07

  E-mail: info-tech@daw.be

  www.caparol.be

  • Afdrukken
  • Terug naar boven