Capatect SockelFlex

Met cement op te mengen, organische plamuur om te lijmen, te wapenen en als afdichtingslaag in het sokkelbereik en op plaatsen die aan de grond raken.

caparol_pim_import/caparol_be/products/image/64793/029222_Capatect-SockelFlex_18_kg.png

Toepassing

Lijm- en wapeningsplamuur voor het lijmen en wapenen van isolatieplaten in het sokkelbereik en op plaatsen die aan de grond raken en voor de creatie van afdichtingslagen voor de Capatect-WDV-systemen A en B.

Eigenschappen

  • Veelzijdig  toe te passen, met cement op te mengen dispersiemassa met hoge kleefkracht
  • Pasteus
  • Hecht aan bitumen
  • Waterafstotend
  • Goed standvermogen
  • Vorstbestendig
  • Waterdampdoorlatend

Kleur

Wit-grijs zonder cement, cementgrijs na het opmengen.

Opslag

Koel, droog, en vorstvrij. 
Beschermen tegen direct zonlicht.

Soortelijke massa

circa 1,1 g/cm³ zonder toevoeging van cement

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

(2 mm) volgens DIN EN 7783 ca. 2.7 m

Wateropnamecoëfficiënt

< 0,01 kg/(m2 . h0,5) volgens DIN EN 1062-3

Voorbereiding van de ondergrond

Metselwerk, beton of goed hechtende verflagen moeten zuiver, droog en draagkrachtig zijn. Vuil en loszittende delen (b.v. ontkistingsolie) en uitstekende mortelresten moeten verwijderd worden. Beschadigde, afbladderende, oude verflagen en sierpleisters zover mogelijk verwijderen. Gaatjes volvlakkig bijplamuren.

Sterk zuigende, zandende of poederende oppervlakken zéér grondig  tot op de vaste ondergrond  reinigen en met Sylitol-Konzentrat 111 gronderen.

Verbruik

Deze getallen dienen enkel om een hoeveelheid op te geven.  Het materiaal moet altijd met cement opgemengd worden.

Zonder cementMet cement
Verlijmen van isolatieplaten :
ca. 2,0 kg/m2ca. 4,0 kg/m2
Wapeningslaag :
ca. 1,3 kg/m2ca. 2,6 kg/m2
Afdichtingslaag per laag :
ca. 0,5 kg/m2ca. 1,0 kg/m2

Juiste verbruikswaarden moeten door een staal op het object bepaald worden. 

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur
Gedurende de verwerkings- en drogingsfase mag de temperatuur van zowel de ondergrond als van de omgeving niet lager dan + 5°C  en niet hoger dan 30°C zijn. Niet verwerken bij directe zonnestralen, noch bij sterke wind, nevel of hoge luchtvochtigheid.

Droogtijd

De eventueel noodzakelijke verplugging van de isolatieplaten zal pas dan uitgevoerd worden als de kleeflijm voldoende uitgehard is, ten vroegste 1dag na het aanbrengen van de platen. De bewapeningslijm is doordroog en belastbaar na 2 - 3 dagen. Bij 20°c en 65% relatieve luchtvochtigheid is de bewapeningslijm na 24 uur oppervlaktedroog.

De Capatect Sockelflex droogt fysisch door middel van hydratatie, dit wil zeggen door het verdampen van het aanmaakwater. In koelere periodes en bij hoge luchtvochtigheid zal het drogingsproces beduidend langer zijn.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Gereedmaken van het materiaal

Net voor het verwerken in verhouding 1 : 1 met cement CEM I 32,5 mengen en met een roerder tot een klontervrije massa opmengen.  Materiaal dat al opgesteven is, mag nooit door toevoeging van water weer bruikbaar gemaakt worden.
Ca. 5% water toevoegen bij laagtoepassing.

Wapeningslaag

Eventuele uitstulpingen tussen de polystyreenplaten wegschuren en volledig ontstoffen. Na het aanbrengen van de kantenbescherming aan vensteropeningen en hoeken en na het aanbrengen van de diagonale weefselstroken aan de hoeken van alle openingen in de gevel de bewapeningsmassa in baanbreedte van het weefsel op de isolatieplaten aanbrengen en het Capatect-Gewebe 650.00, 10 cm overlappend inbedden.

Daarna nat-in-nat overplamuren tot een volledige afdekking van het weefsel is bereikt. De totale laagdikte moet circa 2 mm bedragen.

Bij hoekverstevigingen :
Bij toepassing van de Capatect-Eckschutzschienen het weefsel 10 cm om de hoek aanbrengen.
Bij toepassing van Capatect-Gewebe-eckschutz  de weefselbanen tot aan de hoek brengen.

Afdichten / verflaag

Om te smeren en met de borstel aan te brengen moet Capatect-Sockelflex met tot 5% water verdund worden. Raakt de eindlaag de grond, dan moet in dit bereik tot 5 cm boven de grondslag met een dubbele laag voorzien worden.  In het perimeterbereik moet er aan de kant van het gebouw een noppenfolie voorzien worden als bescherming tegen beschadigingen.

Eindlaag
Voor de eindlaag met pleister moet er een grondlaag met Putzgrund 610 aangebracht worden.  Volgende eindlagen zijn mogelijk: AmphiSilan-Fassadenputz, Capatect-Buntsteinsockelputz, Capatect-Fassadenputz, Capatect Fassadenputz Fein en Sylitol-Fassadenputz. Capatect-Sockelflex kan met Capatect-SI-Fassadenfinish 130, ThermoSan en AmphiSilan overschilderd worden.

Verlijmen van de isolatieplaat

De lijmmassa volvlakkig aanbrengen of met de worst-punt-methode (aan de rand ca. 5 cm brede stroken, in het midden van de platen 3 koffieschotelgrote hoopjes) op de achterkant van de platen met behulp van een getand truweel 10 x 10 of 15 x 15 mm. De hoeveelheid aan te brengen lijm varieert volgens de ondergrondtoleranties, de totale lijmoppervlakte zal steeds minstens 40% van de plaat beslaan.

De isolatieplaten in verband van onder naar boven aanbrengen en goed aandrukken. Geen lijm in de plaatvoegen aanbrengen. Loodrecht en in pas plaatsen.

Gedurende de uitvoering en de drogingsfase het oppervlak, resp. het sokkelbereik beschermen tegen regeninslag, dit door de stelling in te zeilen. Bij verwerking de richtlijnen volgens DIN V 18550 en DIN 18 350, VOB deel C respecteren.

Let op! (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij contact met de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen.
Niet in de riolering, oppervlaktewater of in het milieu verspreiden. 
Zie ook veiligheidsfiche, op eenvoudige aanvraag te bekomen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245

Afval

Enkel restlege verpakkingen ter recyclage aanbieden. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van verven op waterbasis aangeboden worden en uitgeharde materiaalresten moeten als uitgeharde verf of als huisvuil aangeboden worden.

Productcode

M-GF01

Technisch advies

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden.
Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Caparol Belgium te contacteren +32 (0) 11 60 56 30.

Deze technische informaties werden samengesteld naar de jongste stand van de verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave in verband met verdere technische ontwikkelingen verliest dit blad zijn geldigheid.

Logo: Ü-symbool

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Technische informatie

Veiligheidsblad