Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114

Oplosmiddelvrije, 2K afdichtings- en lijmmortel .
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/30218/007644.png

Toepassing

Bitumenlijm voor het verlijmen van de Capatect Perimeterdämmplaten op een bitumen ondergrond en andere draagkrachtige ondergronden.
Ook toe te passen op verticale vlakken onder het maaiveld conform DIN 18195-4-6: 2011-12 tegen grondwater en niet staand lekwater alsmede tijdelijk staand lekwater en water met geringe waterdruk.

Eigenschappen

 • oplosmiddelvrij
 • eenvoudig te verwerken
 • goede plakkracht
 • zeer goed watervast
 • zakt niet in, consistentie als pleistermortel
 • rot niet en bestand tegen veroudering
 • scheuroverbruggend tot 2 mm (E DIN 28052-6 bij 4 °C)
 • tot 3,0 m onder het maaiveld toe te passen

Verpakking

 • 30 kg combi-blik:
  - vloeibare component A = 22 kg (bitumenemulsie)
  - poedercomponent B = 8 kg (hydrailisch bindmiddel)

Kleur

Zwart

Opslag

Koel, vorstvrij en tegen vocht beschermt bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen.
Containers en silo's bij langere werkonderbreking (winterperiode) geheel leegmaken.

Soortelijke massa

comp. A, vloeistof ca. 1,06 kg/l

Consistentie

niet gemengd: poeder en vloeistof
gemengd: pasteus

Doorgehard

na ca. 2 dagen

Mengverhouding

22 gew. delen comp. A + 8 gew. delen comp. B

Regenvast

na ca. 4 uur

Laagdikte

1,0 mm drogelaagdikte is 1,38 mm nattelaagdikte

Potlife bij 20 °C

ca. 2 uur

Product-nr.

114

Geschikte ondergronden

Toe te passen op alle minerale ondergronden zoals metselwerk van bakstenen, beton, kalkzandsteen en cellenbeton alsmede beton, cellenbeton, nieuw mineraal pleisterwerk en de Capatectwapeningspleister. Ook geschikt op oude, mineraal pleisterwerk en verflagen

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, vast, scheurvrij, schoon, droog en vrij van stoffen zijn die de hechting verminderen.
De ondergrond mag mat-vochtig zijn, beslist niet nat.

Nieuw pleisterwerk minimaal 2 tot 4 weken laten drogen. Betonresten, zand en aarde, teerlagen etc. verwijderen. Voegen van 2 tot 5 mm zijn met Capatect 114 als mortel af te dichten. Voegen en oneffenheden, dieper dan 5 mm vooraf met een reparatiemortel afdichten.
Betonnen oppervlakken met open poriën afdichten door middel van een schraaplaag. Blaasvorming, veroorzaakt o.a. door te diepe poriën of holle plint moet voorkomen worden. De schraaplaag kan na 3 uur met Capatect 114 worden behandeld. Verder werken na de eerste laag Capatect 114 is na ca. 1-2 dagen mogelijk. Een goede afdichting is te realiseren door minstens 2 lagen Capatect 114 aan te brengen. 

Verbruik

Schraaplaag:
ca. 1-2 kg/m2

Afdichtende voorstrijklaag:
ca. 0,1-0,2 kg/m2

Afdichting grondwater en niet staand lekwater: 
ca. 4,7 kg/m2 (is 4,1 mm natte laagdikte), (min. 3,0 mm droge laagdikte)

Afdichting met tijdelijk staand lekwater:
ca. 6,2 kg/m2 (is 5,5 mm natte laagdikte), (min. 4,0 mm droge laagdikte)

Afdichting grondwater met druk: 
ca. 6,2 kg/m2 (is 5,5 mm natte laagdikte), (min. 4,0 mm droge laagdikte)

Verlijmen van de isolatieplaat:
ca. 3-4 kg/m2

Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger zijn dan 30 °C. Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist en hoge relatieve luchtvochtigheid.
Niet toepassen op een verwarmde of bevroren ondergrond en bij regen.

Droogtijd

De doorharding is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte en bedraagt 2 dagen.
Lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water. Na uitharding met een oplosmiddelhoudende verdunner.

Gereedmaken van het materiaal

De vloeibare component voor het mengen eerst kort doorroeren.
De poedercomponent aan de vloeistofcomponent toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (tegenstroommenger met max. 400 omw./ min) mengen tot een homogene, klontvrije massa ontstaat. De mengverhouding is exact op elkaar afgestemd, geen andere stoffen toevoegen. Worden delen van de verpakking gebruikt, dan de beide componenten in de mengverhouding 22 gew. delen vloeistof en 8 gew. delen poermortel met elkaar mengen.
De verwerkingstijd bij 20 °C is ca. 75 minuten. Hogere temperaturen verkorte en lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Verwerking

Onder het maaiveld de lijm aanbrengen op de isolatieplaat volgens de "punt” methode, minimaal 6 per plaat toepassen. Boven het maaiveld Capatect SockelFlex toepassen.

De isolatieplaat met een licht schuivende beweging op de draagkrachtige ondergrond aanbrengen. Eventuele lijmresten direct verwijderen. De isolatieplaten in halfsteensverband aanbrengen en goed aandrukken. Geen lijm op de zijkant van de plaat aanbrengen.

Bouwkundige voorschriften

Voordat de Capatect Perimeterdämmplaten worden aangebracht moet zeker worden gestelt dat de ondergrond een goede vochtwering heeft conform DIN 18195 tegen grondwater met of zonder waterdruk.

Zonodig bouwkundige voorzieningen treffen, bijvoorbeeld drainage aanleggen bij constante waterbelasting of bij waterbelasting met waterdruk. Bij verticale vlakken de Capatect 114 15 - 30 cm boven het maaiveld aanbrengen.

Geschikte ondergronden boven maaiveld

Alle minerale ondergronden zoals metselwerk van beton, bakstenen, kalkzandstenen en cellenbeton, beton, cellenbeton, nieuw mineraal pleisterwerk en wapeningspleisters in het gevelisolatiesysteem.

Bouwkundige afdichting

Bij afdichting met tijdelijk staand lekwater en grondwater met druk moet  Capatect Gewebe 650/110 ingebed worden.
De behandeling moet in twee lagen uitgevoerd worden met een tussentijdse wachttijd van 24 uur.

Eindlaag

De Capacte wapeningslaag ook onder het maaiveld aanbrengen. Een eventuele
sierpleisterlaag tot net onder het maaiveld aanbrengen. Na voldoende droging een
waterdichte laag aanbrengen met Capatect klebe- und Dichtungsmasse 114 aanbrengen met borstel of spaan. Zonodig na droging een grindbed aanbrengen tot  onder het maaiveld.

Verlijmen van de isolatieplaat

Capatect-Perimeterdämmplatten 115 worden toegepast voor de isolatie van basements en oppervlakken onder het maaiveld (isolatieplaatdikte vanaf 50 mm). De platen worden verlijmd met de Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 115 onder het maaiveld. Eventuele bouwvoorschriften in acht nemen.

Let op!
Het toepassen van de Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 115 als lijmlaag boven het maaiveld wordt niet geadviseerd omdat niveau verschillen niet voldoende kunnen worden overbrugd.
In voorkomende gevallen de Capatect-SockelFlex toepassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Vloeibare component
Buiten bereik van kinderen houden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Afval niet in het in riool of oppervlaktewater en/of bodem laten komen.

Poeder component
Irriterend voor de huid.
Gevaar voor ernstig oogletsel.
Buiten bereik van kinderen houden.
Stof niet inademen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen


Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be