Capatect Ceratherm Mörtel DP

Minerale poedermortel voor het verkleven van isolatiepanelen en als wapeningslaag bij thermische gevelisolatie systemen.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/70695/030650_MoertelDP_Gebinde.png

Toepassing

Voor het verkleven van minerale wol en EPS-isolatiepanelen. Wapeningslaag (4–7 mm) bij thermische gevelisolatiesystemen met harde bekledingen.

Eigenschappen

  • weerbestendig
  • waterafstotend
  • zeer waterdampdoorlatend
  • gemakkelijke verwerking
  • goede hechting op alle minerale ondergronden, op EPS en minerale wol

Materiaalbasis

Mineraal bindmiddel conform DIN EN 197-1 en DIN EN 459-1, kunstharsdispersiepoeder.

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Grijs

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
In de originele gesloten verpakking ca. 12 maanden.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm³

Duffusie-equivalente luchtlaag µm H2O

sd: < 0,1 m conform DIN EN ISO 7783

Wateropname

Coëfficiënt (w) <0,15 kg/(m2.h0,5) conform DIN EN 1062

Hechttreksterkte op polystyreenplaat

≥ 0,08 N/mm2

Wateropname (w-waarde)

w < 0,15 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet effen, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij van losse substanties zijn.

Niet draagkrachtige lak-, dispersie en minerale verflagen, alsook sierpleisterslagen volledig verwijderen. Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen.

Oppervlakken met schimmel, mos of algen behandelen met een mos en algen dodend product volgens de verwerkingsvoorschriften, en indien nodig (voorafgaandelijk) reinigen met water onder hoge druk.

Vervuilde oppervlakken (stof, uitlaatgassen,...) reinigen met water onder hoge druk en/of andere reinigingsmethoden.

De ondergrond moet vorstvrij zijn.

Gereedmaken van het materiaal

De inhoud van de verpakking (25 kg) met een langzaam draaiende mixer met ca 5.8 liter zuiver, koud water grondig mengen tot een homogene massa.

Reeds opgesteven materiaal niet meer verdunnen met water.

Verwerkingsmethode

Kleven:

De mortel volgens de ‘punt/worst’ methode (aan de rand ongeveer 5 cm breed en 3 handpalmgrote dotten lijm in het midden) aanbrengen op de achterzijde van de isolatie. Het kleefoppervlak bedraagt minstens 60 %.

Lokale oneffenheden in de ondergrond tot ca 2 cm kunnen met de mortel weggewerkt worden. De isolatiepanelen in halfsteens verband horizontaal en loodrecht aanbrengen en goed aandrukken.

Geen mortel op de zijkant aanbrengen.

Wapenen:

Eventuele oneffenheden van de isolatiepanelen wegschuren en schuurstof verwijderen.

Na het plaatsen van de hoekprofielen, raamaansluitingen, diagonaalweefsels, etc de wapeningsmortel in de breedte van het wapeningsweefsel op de isolatie aanbrengen. Het wapeningsweefsel Capatect Gewebe 650 indrukken met ca 10 cm overlapping. Vervolgens nat-in-nat de wapeningsmortel aanbrengen opdat het wapeningsweefsel volledig bedekt wordt.

De totale laagdikte bedraagt minimaal 4 mm.

Bij het pluggen doorheen het wapeningsweefsel wordt de wapeningslaag in twee lagen aangebracht. In de eerste laag wordt het wapeningsweefsel gedrukt. Na droging de pluggen aanbrengen en de tweede laag wapeningsmortel plaatsen.

Verbruik

Verkleven:
Ca. 4,5–6,0 kg/m2

Wapenen:
Ca. 1,4 kg/m2 per mm laagdikte
(5,5 à 9,8 kg/m2 bij een laagdikte van 4 à 7 mm)

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en kan variëren alnaargelang het project en verwerkingsverliezen.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5°C en hoger dan 30°C zijn.

Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid is de wapeningslaag na ca 24 uren ‘oppervlaktedroog’ en volledig uitgehard na 2 à 3 dagen.

Pluggen mag pas na voldoende uitharding en na minimaal 1 dag drogen. In koele jaargetijden en bij hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

Dit mineraal poederproduct reageert alkalisch. Irriteert de huid. Risico op ernstige schade aan de ogen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Contact met de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen en een arts consulteren. Bij verwerking geschikte handschoenen en bril/gezichtsbescherming dragen. Bij inname onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Stof niet inademen

Bij accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaal en verpakking volgens de plaatselijke wetgeving.

Veiligheidsvoorschriften

Gevaarsymbool: Xi – irriterend, bevat: cement

Giscode

ZP1