Capapor Profilkleber 121

Cementgebonden droge mortel om Capapor-Fassadenprofilen te verlijmen.

Toepassing

Speciale lijm voor het verlijmen van Capapor-Fassadenprofilen.

Eigenschappen

  • gemakkelijke verwerking
  • hoge beginhechting
  • goede flexibiliteit
  • zeer watervast
  • bindmiddelbasis kalk/cement met plastificerende additieven

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Lichtgrijs

Opslag

Droog, beschermd tegen vocht.
Min. 6 maanden.

Soortelijke massa

ca. 1,8 g/cm³

Geschikte ondergronden

Wapeningslagen van gevelisolatiesystemen, pleisters van de mortelgroepen PII, PII conform DIN V 18550 e.d., beton, draagkrachtige bestaande minerale pleisters, en verflagen, gipskartonplaten of pleisters van de mortelgroep PIV + V binnen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet effen, zuiver, vast, droog, draagkrachtig en vrij zijn van substanties die de aanhechting kunnen verminderen. Nieuwe grondpleisters minstens 2 - 4 weken laten doorharden.

Gereedmaken van het materiaal

Per zak 5,5 - 6 l koud, zuiver water in een mortelkuip doen en de droge mortel langzaam toevoegen. Met een krachtig, langzaam draaiend roerwerk ce; 5 minuten mengen tot een klontervrije massa. Ca.  10 minuten laten rijpen en nog eens kort doormengen. Indien nodig, moet de consistentie na de korte rijpperiode met een beetje water bijgesteld worden.

De verwerkingstijd bedraagt, afhankelijk van het weer ca. 1 - 2 uur. Reeds opgesteven materiaal nooit weer dunner maken met water.

Verbruik

Naargelang de grootte van de profielen 3 - 6 kg/m², afhankelijk van de laagdikte en de effenheid van de ondergrond.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:

Gedurende de verwerking en de drogingsfase minimum + 5°C en maximum 30°C zowel voor ondergrond als omgeving. Niet verwerken in directe zon, bij wind, nevel of hoge luchtvochtigheid. 

Droogtijd

Bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid, al naargelang de opbrengdikte ca. 24 uur. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen het drogingsproces.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Montage

De lijm Capatect-Profilkleber 121/109 aanbrengen op de ondergrond alsook op de rug en het snijoppervlak van de profielen volgens de methode van dubbele verlijming (Floating-Buttering).
De profielen leggen volgens de tekening, stevig aandrukken met de waterpas, en indien nodig vastzetten om eventueel wegglijden te vermijden. De grote Gurtprofile of andere speciale profielen moeten mechanisch bevestigd worden. Aan de muurkant hebben deze profielen een inkeping voor een hoekprofiel. De bovenkant heel juist plaatsen met smetkoord of waterpas.
 
De Capatect-Profilkleber 121/109 aanbrengen volgens de dubbele-verlijmingsmethode (Floating-Buttering), lijmen en hard laten worden.
Het hoekprofiel verankeren in het metselwerk met de plug Capapor-Schraubdübel, op een afstand 30-40 cm (afstand van de rand ca. 10 cm). Een gat boren met de boor Forster (NW 20 mm) van ca. 5 mm diep.
In het midden een gat boren (NW 10 mm) , de plug fixeren, vervolgens de schroef inbrengen met behulp van een Torx-Bit T40. Nagelpluggen zijn niet geschikt ! De lijm op de rug van het profiel aanbrengen alsook op de ondergrond met een tandtruweel (Floating-Buttering).
 
Opgelet: De lijm karig opbrengen aan de binnenkant van de inkeping !

De lijm die aan de zijkanten vrijkomt, moet met een spaan verwijderd en met een bevochtigde platte kwast bijgestreken worden.

Kantafwerking

De kopse kanten van de profielen en elementen zijn blijvend zichtbaar uit te voeren, zaagranden met schuurpapier breken alvorens aan te brengen.
De randprofielen van het gebouw, net als de lijstprofielen, zijn niet aangedrukt. Ze worden verlijmd volgensd de Floating- Buttering methode op een afstand van 1 cm. Let op uniforme voegen.

De lijm die aan de zijkanten vrijkomt, moet met een spaan verwijderd en met een bevochtigde platte kwast bijgestreken worden.
De voegen vullen ten vroegste 24 uur na verlijming met Capatect Füllschaum B1.
Na uitharding van de vulmoes, de voegen op ongeveer 1 cm uitschrapen en vullen met Disbothan 235.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik

Conform EU-Richtlijn

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
P260 Stof of nevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.


Bij accidentel indigestie contacteer het antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaalresten naar het containerpark brengen.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be