• facebook
 • youtube

Capatect Dämmkleber 185

Minerale droge mortel voor het lijmen van isolatieplaten

  Toepassing

  Lijmmortel. Uitsluitend voor het lijmen van isolatieplaten binnen de Capatect-isolatiesystemen A en B.

  Eigenschappen

  • brandgedrag „niet brandbaar" of „moeilijk ontvlambaar" volgens de opbouw van het gegeven isolatieysteem
  • zeer waterdampdoorlatend
  • lange opentijd
  • goed standvermogen
  • milieuvriendelijk
  • optimale korrelsamenstelling
  • mineraal bindmiddel met plastificerende toevoegingen
  • genuanceerde, uitgebalanceerde combi­na­tie van kwarts- en calciet-vulstoffen en zuiver minerale lichte toevoegsels
  • toevoegsels die de kwaliteit verbeteren, met name de hydrofobering, gemakkelijke verwerking en goede hechting

  Verpakking

  25 kg zak, 800 kg onewaycontainer, 1,3 t BigBag, 1,3 t container, 7,0 t silo

  Voor onewaycontainers zijn als bijkomende bescherming tegen de weersomstandigheden optionele beschermhoezen verkrijgbaar (materiaalnummer 807534)

  Kleur

  Rood

  Opslag

  Koel, droog en vorstvrij.

  Beschermen tegen directe zonnestralen. 12 maanden chromaatarm.
  Silo's en containers gedurende langere pauzes (winterpauze) legen. Originele gesloten verpakkingen zijn ca. 12 maanden houdbaar.

  Drukvastheid

  βd ≈ 24 N/mm2

  Stortgewicht

  luchtdroog, ≈ 1700 kg/m³

  Buig-treksterkte

  ≈ 5–6 N/mm2

  Product-nr.

  185

  Voorbereiding van de ondergrond

  De ondergrond moet effen, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij van losse substanties zijn.

  Niet draagkrachtige lak-, dispersie en minerale verflagen, alsook sierpleisterslagen volledig verwijderen. Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen.

  Oppervlakken met schimmel, mos of algen behandelen met een mos en algen dodend product volgens de verwerkingsvoorschriften, en indien nodig (voorafgaandelijk) reinigen met water onder hoge druk.

  Vervuilde oppervlakken (stof, uitlaatgassen,...) reinigen met water onder hoge druk en/of andere reinigingsmethoden.

  De ondergrond moet vorstvrij zijn.

  Verbruik

  Ca. 4,0–4,5 kg/m2

  Deze verbruikswaarden zijn richtwaarden. Afwijkingen afhankelijk van het object en de verwerking moeten in acht genomen worden.

  Verwerkingsomstandigheden

  Temperatuur bij verwerking:
  Tijdens de verwerking en de droging mogen de temperaturen van omgeving en ondergrond niet minder dan +5 °C bedragen, niet meer dan +30 °C.
  Niet onder directe zonnestralen, bij wind, nevel of hoge luchtvochtigheid verwerken.
  In deze context verwijzen we naar het document „Pleisteren bij hoge en lage temperaturen" von het Duitse instituut 'Deutschen Stuckgewerbebund'.

  Droogtijd

  Eventueel noodzakelijke pluggen pas na voldoende versteviging van het lijmbed - na ca. 1 dag - plaatsen. De lijm is door en door droog en belastbaar na 2–3 dagen.
  Capatect-Dämmkleber 185 droogt fysisch, door hydratatie, met name door verdamping van het water waarmee het product aangemaakt wordt.
  Zeker in de koelere periode van het jaar en bij een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen vaak wat langer.

  Reinigen gereedschap

  Onmiddellijk na gebruik met water

  Gereedmaken van het materiaal

  Capatect-Dämmkleber 185 kan met alle gebruikelijke doorloopmengers verwerkt worden, maar kan ook manueel met een langzaam draaiende, krachtige menger met zuiver, koud water tot een klompvrije massa aangemaakt worden. Ca. 10 minuten laten staan en dan nog eens kort doorroeren. De consistentie kan na deze rijptijd eventueel met wat water aangepast worden.
  Benodigde hoeveelheid water ca. 5,5–6,0 l per zak van 25 kg.
  Afhankelijk van het weer bedraagt de verwerkingstijd ca. 2 uur (potlife). Reeds voorbereid materiaal in geen geval met water weer opwerken.

  Voorbeeld machineuitrusting

  Doorloopmenger Berö Calypso 15 met standaard-doseer- en mengas. 

  Belangrijke gegevens:
  Gelieve in ieder geval de richtlijnen van de producent van de machine te respecteren.

  Elektro-aansluiting:
  Telkens 400 V draaistroom/16 A (bouwstroomverdeler met FI-beschermschakelaar)

  Wateraansluiting:
  Slang 3/4˝ met GEKA, benodigde waterdruk bij een lopende machine minstens 2.5 bar.

  Waterdoorstroming:
  Ca. 200 l/h
  De gewenste consistentie moet aan het reguleerventiel aan de waterkraan van de menger ingesteld worden.

  Verlijmen van de isolatieplaat

  De bereide lijmmassa met de Wulst-Punkt-methode (aan de rand omlopend ca. 5 cm brede strepen, in het midden van de plaat 3 hoopjes ter grootte van een handpalm) op de rugzijde van de plaat aanbrengen.
  De hoeveelheid aangebrachte lijm moet in functie van de ondergrondtoleranties zo variëren, dat naargelang het type isolatieplaat een contactoppervlak van minstens ≥ 40 % bereikt wordt.
  Oneffenheden tot ± 1 cm kunnen in het lijmbed gelijkgemaakt worden. De isolatieplaten in verband van boven naar onder stotend lijmen en goed aandrukken. Geen lijm in de voegen aanbrengen. Let op een loodrechte plaatsing.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU richtlijn

  Enkel voor professioneel verbruik

  H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  P260 Stof of nevel niet inademen.
  P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
  P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

  P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.


  In geval van accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

  Afval

  Enkel lege zakken (stofvrij) ter recyclage afgeven. Harde materiaalresten als gemengd bouw- en afbraakafval verwijderen. EAK 170904

  Veiligheidsvoorschriften

  Gevaarsymbool: Xi – Irriterend. Bevat: cement, zie ook veiligheidsfiche.

  Giscode

  ZP1

  Servicecentrum

  Caparol Belgium bvba

  Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

  Fax: (+32) (0)11 52 56 07

  E-mail: info@daw.be

  www.caparol.be

  • Afdrukken
  • Terug naar boven