Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M SPRINTER

Minerale kleef en wapeningsmortel. 
SPRINTER - Variante voor het koudere seizoen.

caparol_pim_import/caparol_be/products/image/136584/045771_Capatect_Kleb-und_Armierungsmasse_186M_Sprinter.png
Deze Sprinter variant werd niet ontwikkeld om de applicatie bij ongeschikte weersomstandiheden mogelijk te maken! Het resultaat van deze variant zorgt voor een snelle binding en snellere weerstand tegen regen en vorst. De uiteindelijke droging en uitharding zijn afhankelijk zoals bij het normale recept van de weersomstandigheden.

Toepassing

Minerale lijm- en wapeningsmortel, speciaal ontwikkeld voor het koudere seizoen.  Voor thermische gevelisolatiesystemen.

Eigenschappen

  • Snelle binding
  • Snel regenbestendig
  • Speciaal voor verwerking bij vochtig en koud weer (1° tot 15°)
  • Gemakkelijk te verwerken
  • Hoge hechtkracht
  • Zeer slijtvast
  • Weerbestendig, waterafstotend volgens DIN V 18550
  • Hoge waterdampdoorlaatbaarheid

Verpakking

25 kg zak

 

Kleur

lichtgrijs

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. Beschermd tegen directe zoninval. Max 6 maanden houdbaar, verwerken binnen hetzelfde winterseizoen. Enkel koel gestockeerd materiaal verwerken.

Warmtegeleiding

0,7 W/(m · K)

Schudgewicht

ca. 1,5 kg/dm3

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ < 15

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5)

Product-nr.

186M SPRINTER

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet effen, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij van losse substanties zijn.

Niet draagkrachtige lak-, dispersie en minerale verflagen, alsook sierpleisterslagen volledig verwijderen. Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen.

Oppervlakken met schimmel, mos of algen behandelen met een mos en algen dodend product volgens de verwerkingsvoorschriften, en indien nodig (voorafgaandelijk) reinigen met water onder hoge druk.

Vervuilde oppervlakken (stof, uitlaatgassen,...) reinigen met water onder hoge druk en/of andere reinigingsmethoden.

De ondergrond moet vorstvrij zijn.

Gereedmaken van het materiaal

Capatect Klebe und Armierungsmasse 186 M SPRINTER kan met alle gangbare doorloopmengers, wormpompen en pleistermachines verwerkt worden, maar kan ook manueel met een krachtige, langzaam draaiende menger met zuiver, koud water tot een klontervrije massa gemengd worden.  Ca. 3 minuten laten rijpen en nogmaals kort oproeren.  Indien nodig kan de consistentie na deze rijptijd door toevoeging van water aangepast worden.

Hoeveelheid water: circa 5,5 - 6,5 liter per zak van 25 kg.

Verbruik

Verlijmen van de isolatiepanelen (naargelang de ondergrond):
Rand - puntverlijming : ca. 4,0-4,5 kg/m2
Volvlakkige verlijming : ca. 5,0-7,0 kg/m2

Wapeningslaag:
Ca 4,0 -à 5,0 kg/m2.
Bovenvermelde verbruikswaarden zijn richtwaarden zonder rest -en krimpverlies. Afwijkingen naargelang object zijn dus mogelijk.

Verwerkingsomstandigheden

Ideale verwerkingstemperatuur  van +1°C tot +8°C, maximaal 15°C.
Gedurende de verwerkingmag de omgevings-en ondergrond temperatuur niet onder de 1°C dalen. De relatieve vochtigheidsgraad mag niet meer dan 95% bedragen. Deze parameters dienen tijdens de drogingsfase minstens 6 uren hetzelfde te blijven. Daarna is de mortel regenvast en bestand tegen lichte vorst tot - 3°C.
Niet bij temperaturen boven 15°C, direct zonlicht, sterke wind en mist verwerken.

De verwerkingstijd bedraagt bij +7 °C ca. 90-120 Minuten. 

Ook deze speciale kleef-en wapeningsmortel droogt fysish, door verdamping van de vochtigheid. Hoe lager de temperatuur en hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe langer dit drogingsproces duurt.

Bij machinale verwerking om de ca 20 minuten een nieuwe emmer aanmaken, om vastlopen te vermijden.

Reeds ingedikt materiaal nooit door toevoeging van water opnieuw bruikbaar maken.


Droogtijd

De uithardingstijd van een wapeningslaag van ca. 3mm bedraagt ongeveer 24 uren, afhankelijk van de weersomstandigheden.
De wachttijd voor het aanbrengen van siliconenhars gebonden sierpleister bedraagt echter ca. 3 dagen, na volledige uitharding van de wapeningslaag.
Bij het optreden van nachtvorst verlengt de wachttijd en dient het oppervlak te alle tijde rijm-en ijsvrij te zijn.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Wapeningslaag

(Manueel of machinaal)

Eventuele ondergrondtoleranties tussen de polystyreenplaten wegschuren en volledig ontstoffen. Na het aanbrengen van de kantenbescherming aan kozijnkantstukken en kanten en na het aanbrengen van de diagonale wapening aan de hoeken van alle gevel openingen de bewapeningsmassa in baanbreedte van het weefsel op de isolatieplaten aanbrengenn en onmiddellijk opkammen met een kamspaan. De dimensionering van de kamspaan gebeurt overéénkomstig de opgegeven laagdikte in het technisch informatieblad van de wapeningsmortel. Het wapeningsweefsel Capatect-Gewebe 650 in het verse kambed plooivrij indrukken en aansluitend met een spackmes inbedden en vlak afwerken. Het weefsel dient volledig door de wapeningsmortel bedekt te zijn. Weefselbanen 10cm overlappend aanbrengen. 
De totale laagdikte moet circa 3 - 4 mm bedragen.

Bij hoekverstevigingen: Bij toepassing van de Capatect-Eckschutzschienen het weefsel 10 cm overlappend om de hoek aanbrengen. Bij toepassing van Capatect-Gewebe-Eckschutz de weefselbanen tot aan de hoek brengen.

Verlijmen van de isolatieplaat

Rand - punt verlijming:
De lijmmassa aanbrengen op de achterkant van de panelen: aan de rand over de hele omtrek ongeveer 5 cm brede stroken lijm en in het midden van de panelen 2 à 3 hoopjes ter grootte van een handpalm.

(Het totale lijmoppervlak zal steeds minimum 40 % van de plaat beslaan.)

Verlijming – volvlakkig:
De lijm volvlakkig aanbrengen met een tandspaan, tanddiepte en –breedte in functie van de ondergrond op de achterzijde van de isolatiepanelen.

Machienale verlijming:
De lijm machinaal in de vorm van worsten, aanbrengen. De totale lijmoppervlakte zal minstens 50% van het paneel bedragen. De lijm moet ca. 5 cm breed, minimum 10 mm dik en de onderlinge afstand tussen de lijmbanden mag niet meer zijn dan 10 cm bedragen. De isolatiepanelen onmiddellijk op de ondergrond met de nog de natte lijm aanbrengen en goed aandrukken. Omhuidvorming te voorkomen slechts zoveel lijm aanbrengen als onmiddellijk kan verwerkt worden.

Oneffenheden tot ± 1 cm kunnen weggewerkt worden met deze methode.

De isolatiepanelen in verband van onder naar boven aanbrengen en goed aandrukken.  Geen lijm in de plaatvoegen aanbrengen.  Loodrecht en pas werken.

De wapeningsmortel indien nodig tijdens de drogingsfase beschermen tegen regen en wind door gebruik te maken van stellingzeilen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU richtlijn
Uitsluitend voor professioneel gebruik 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie.

P260 Stof of nevel niet inademen. 
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P313 Een arts raadplegen. 
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Enkel restlege zakken (stofvrij) ter recyclage aanbieden. Uitgeharde materiaalresten als gemengd bouwafval storten. EAK 170904

Veiligheidsvoorschriften

Gevarensympbool : Xi – Irriterend, bevat: cement
Kijk ook veiligheidsfiche.

Giscode

ZP1

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be