Capatect Rollkleber 615

Flexibele en vullende dispersielijm

caparol_pim_import/caparol_be/products/image/60324/028204_Rollkleber_615.png

Toepassing

Speciaallijm voor de volvlakkige ver-lijming van Capatect-PS-isolatie-platen, ontwikkeld voor op cementge-bonden houtspaanplaten of V 100 spaanplaten volgens DIN 68 763 of op anxdere draagkrachtige en vlakke, zwakzuigende ondergronden.

Eigenschappen

  • brandeigenschappen « moeilijk ontvlambaar»
  • blijvende goede hecthing op hout, houtaardige stoffen, polystyrol harschuim en op alle minerale ondergronden
  • waterdampdoorlatend
  • klaar voor gebruik
  • vlotte verwending
  • lange verwerkbaarheidstijd
  • zeer goede flexibiliteit
  • pasta

Kleur

lichtbeige

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. Beschermen tegen directe zonnestralen.

Soortelijke massa

Ca. 2,0 kg/dm3

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ < 150

Consistentie

Pasta

Hechttreksterkte op polystyreenplaat

> 0,1 N/mm2

Hechttreksterkte op V 100 spaanplaat

> 0,77 N/mm2

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet vlak, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen.

De ondergrond moet minimaal licht zwak zuigend zijn.

Verbruik

Afhankelijk van de verwerkingsmethode (in functie van de laagdikte en de vlakheid van de ondergrond).


Met de rol:
Ca. 2,0 kg/m2

Met tandtruweel:
Ca. 2,5 kg/m2

Verwerkingsomstandigheden

Gedurende de verwerkings- en drogingsfase mag de temperatuur van zowel de ondergrond als van de omgeving niet lager dan + 5°C zijn. Niet verwerken

bij directe zonnestralen noch bij regen en sterke wind, bij mist of als de luchtvochtigheid hoog is.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtig-heid alnaargelang de lijmlaagdikte circa 24 uur. Bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid verlengen

zich de opgegeven tijden.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Gereedmaken van het materiaal

De Capatect-Rollkleber 615 is voor het gebruik met het tandtruweel gebruiks-klaar ingesteld. Het geheel slechts goed opmengen met een langzaam draaiende menger.

Indien nodig kan de consistentie aange-past worden mits toevoegen van een beetje water na de rijptijd.

Bij opbreng met de lamsvellenroller is de consistentie van de lijm mogelijkvlotter intestellen mits toevoegen van maximaal 2% water.

Verlijmen van de isolatieplaat

In regel wordt de Capatect Rollkleber 615 direct op de ondergrond aangebracht.

Aanbreng met tandtruweel:
De aan te brengen lijm gelijkmatig op het oppervlak aanbrengen met de lijmkam/ tandtruweel waarvan de tandopeningen 6 x 4 mm bedragen.

De aanbreng is optimaal op vertikale wanden uit te voeren.

Aanbreng met de rol:

De aan te brengen lijm met de roller gelijkmatig verdelen zodat een goede

bevochtiging von de ondergrond ontstaat. Deze methode is uiterst geschikt bij verlijmen op horizontale vlakken. (Vb. Prefab-bouw).

Bij beide methode's enkel zoveel lijm op de ondergrond aanbrengen als onmiddellijk na het aan brengen van de lijm kan bedekt worden met isolatieplaten. De potlife bedraagt bij 20°C circa 15 minuten. Bij hogere zuigkracht van de ondergrond, temperatuur, luchtbeweging en zonne-invloed droogt de lijm relatief snel aan, hierdoor kunnen hechtingsproblemen

ontstaan.

De lijm kan in beide methode's ook direct op de isolatieplaat worden aangebracht.

De isolatieplaten licht schuivend vast in de ondergrond drukken, zodat er  een absoluut zekere volvlakkige verlijming onstaat. De hierbij vrijkomende overschot aan lijm aan de zijkanten onmiddellijk verwijderen met de spaan. Er valt op te letten bij het plaatsen van de eerste platen in het sokkelbereik dat de platen goed aanstoten tegen het sokkelprofiel. Er zorg voor dragen dat deze platen ook voldoende belijmd worden tot tegen het horizontale deel van het sokkel profiel.

Alle isolatieplaten in verband van onder naar boven aanbrengen en goed aandrukken.

Gedurende de uitvoering en de drogings-fase het oppervlak beschermen tegen

regen inslag, dit door de stelling in te zeilen 

.

Gedurende de uitvoering en de drogings-fase het oppervlak beschermen tegen

regen inslag, dit door de stelling in te zeilen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


Buiten het bereik van kinderen bewaren.
in geval van contact met de ogen, onmiddellijk en overvloedig spoelen met water.
Verspreiding in het milieu vermijden.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245

Afval

Enkel restlege emmers ter recyclage aanbieden. Uitgeharde materiaal resten

als bouwafval, sleutel Nr.: 559 06 storten.

Veiligheidsvoorschriften

Zie veiligheidsfiche

Giscode

D1

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be