CarbonSpachtel SPRINTER

Gebruiksklare, bijzonder slagvaste en met carbonvezel versterkte wapenings- en renovatie pleister.
SPRINTER - instelling voor het koudere seizoen.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/104875/038949_CarbonSpachtel_25_kg.png
OPMERKING:

Deze SPRINTER variante werd niet ontwikkeld om de aanbreng van een pleister bij ongeschikte weersomstandigheden mogelijk te maken! Het resultaat van deze variant is dat de pleister echt snel een huid vormt zodat het oppervlak sneller belastbaar is (regen, vorst). De uiteindelijke harding en droging gebeurt – zoals bij het normale recept – naargelang de weersomstandigheden.

Niet met normaal materiaal mengen.

Toepassing

CarbonSpachtel SPRINTER wordt gebruikt als wapeningspleister in Capatect-WDV-System B. Ook toe te passen als renovatiepleister op muren, polystyreen-isolatiesysystemen en als hechtmortel van hoekprofielen.

Eigenschappen

  • met carbonvezels versterkt
  • bijzonder slag- en stootvast
  • scheurvullend
  • gemakkelijk te verwerken
  • spanningsarm
  • weervast
  • snellere huidvorming en daardoor sneller belastbaar
  • Lichte Ammoniak geur

Verpakking

Emmer 25 kg

Kleur

Lichtbeige

Opslag

Koel en vorstvrij, max 8 weken,moet wel binnen het lopende winterseizoen verwerkt worden. Enkel

koel gestockeerd materiaal verwerken!

Soortelijke massa

1,5 g/cm3

Warmtegeleiding

0,7 (W/m · K)

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

520

Consistent

pasteus

Slag-/stootvast

• > 20 Joule bij een laagdikte van min. 3 mm
• bestand tegen ballen conform DIN 18032
• bestand tegen hagelinslag HW 5

Product-nr.

9814
Om aanzetten te vermijden met voldoende personeel nat-in-nat doorwerken.
Om de speciale producteigenschappen te behouden de CarbonSpachtel SPRINTER niet met ander materialen mengen.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken en op ondergronden waarop water blijft staan.

Voorbereiding van de ondergrond

Aanbrengen als wapeningspleister: Eventueel aanwezige oneffenheden van de Capatect-isolatieplaten moeten worden gladgeschuurd. Vuil en schuurstof verwijderen.
Waterslagen e.d. goed afdekken.
De Capatect-isolatieplaten moeten droog en vrij van ijs zijn.

Gereedmaken van het materiaal

CarbonSpachtel SPRINTER is klaar voor gebruik en moet voorzichtig kort worden doorgeroerd. Indien nodig met max 125 ml. water aanlengen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen wapeningslaag:
Na het aanbrengen van hoeklijsten, diagonaalweefsel de CarbonSpachtel SPRINTER op baanbreedte van het wapeningsweefsel aanbrengen met een getande spaan (8 x 8 mm) en aansluitend Capatect-Gewebe 650/110 10 cm overlappend inbedden.
 
Daarover nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt waarbij het weefsel in het bovenste (derde) deel ingebed moet zijn. De totale laagdikte moet minimaal 3 mm bedragen.

Verbruik

Ca. 4,5 kg/m2 bij een laagdikte van 3 mm.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Ideaal +2°C tot +8°C, maximaal +15°C.

Gedurende de verwerking mag de omgevings - en ondergrondtemperatuur niet onder +1°C dalen. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 95 % bedragen. Deze moeten in de drogingsfase minstens 6 uren aangehouden worden. Eerst daarna is de sierpleister met zijn huidvorming vroeg regenvast en bestand tegen lichte vorst tot - 5° C.

Ook deze speciale pleister droogt fysisch, met andere woorden, door filmvorming van de dispersie en door de verdamping van de vochtigheid. Hoe koeler de temperatuur en hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe langer dit drogingsproces duurt.

Droogtijd

Niet bij temperaturen boven de 15°C resp. bij directe zoninwerking verwerken, daar dit materiaal

hierbij te snel een huid vormt en daardoor het structureren onmogelijk wordt.

Droogtijd

De mortel na 24 uur oppervlakkig droog.
De doordroging is weersafhankelijk! daardoor is een juiste droogtijd tot doordroging niet mogelijk.

Altijd controleren of de wapeningspleister doordroog is alvorens verder te werken.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet
eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid
onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Spuitnevel en aërosolen niet inademen

In geval van accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.


Afval

Materiaal/verpakking afvoeren volgens de locale wetgeving.

Productcode

M-DF01

Servicecentrum

Caparol Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info@daw.be

www.caparol.be