ThermoSan

Muurverf op basis van siliconenhars met Nano-kwartsdeeltjes voor geïsoleerde muren.

Toepassing

ThermoSan met Nano-kwartsdeeltjes is speciaal ontwikkeld om buitengevelisolatiesystemen die intact zijn te schilderen. Door de Nano-kwartsdeeltjes wordt een hard, mineraal en driedimensionaal kwartsnetwerk gevormd die vervuiling tegengaat. Gevels blijven daardoor langer schoon.

Door de optimale bouwfysische eigenschappen, zoals slagregendicht en een hoge mate van waterdampdoorlaatbaarheid, is ThermoSan geschikt voor draagkrachtige afwerkingen op buitengevelisolatie, zoals: kunsthars-, siliconenhars- en kalkcement-sierpleisters.
De muurverf kan ook op gebruikelijke buitenmuren worden aangebracht.
Door TÜV getest.

Eigenschappen

  • bestand tegen agressieve luchtverontreiniging
  • bevat speciale fotokatalitisch werkende pigmenten
  • alkalivast, dus onverzeepbaar
  • CO2 doorlatend
  • niet filmvormend, microporeus
  • spanningsarm, niet thermoplastich
  • vult kleine pleisterscheurtjes op
  • reduceert streepvorming bij donkere kleuren (schrijfeffect)

Materiaalbasis

Combinatie van siliconenhars-emulsie en hybride-bindmiddel op organische en anorganische basis.

Verpakking

  • 10 liter

Kleur

Wit.

Op kleur te brengen met AmphiSilan-mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen.

Bij afname vanaf 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.
ThermoSan is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen met kleuren uit vrijwel alle gangbare kleurenwaaiers.

Heldere en/of donkere kleuren zoals bijvoorbeeld geel, oranje en rood hebben een matige dekking. Dekkend voorstrijken met een kleur vanuit wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.
Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem.

Kleurstabiel conform BFS nr. 26
Klasse: A
Groep: 1

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:

Maximale korrelgrootte

< 100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Wateropname

(w-waarde): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

d-waarde): < 0,14 m (hoog), V1

Product-nr.

M-SF01F

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Buitengevelisolatiesystemen
Buitengevelisolatiesystemen die intact zijn met oppervlakken van kunsthars-, siliconenhars-, kalkcement- of sierpleister. Pleister volgens een geschikte methode reinigen.
Bij reinigen met stoomstralen op oude kunstharspleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. is. Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden.

Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65% rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Eerste laag aanbrengen verdund met 5% AmphiSilan Tiefgrund. Door voor te strijken met CapaGrund Universal Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen.

Oud pleisterwerk: reparaties moet afgebonden en droog zijn. Normaal zuigende pleisters direct behandelen met ThermoSan verdund met max. 5% AmphiSilan Tiefgrund. Bij poederende, krijtende, kritische vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Putzfestiger.

Oude silicaatverflagen
Goed hechtende lagen mechanisch of door middel van hogedruk waterstralen corform de plaatselijke voorschriften reinigen. Niet goed hechtende, verweerde verflagen geheel verwijderen door middel van schuren, borstelen, schrappen of hogedruk waterstralen. Bij nat reinigen de ondergrond voldoende laten drogen.
Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Putzfestiger

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Verweerde, poederende, sterk zuigende platen impregneren met AmphiSilan Putzfestiger. Vrijstaande platen moeten aan alle kanten, dus ook aan de rugzijde en op de zaagsneden, worden behandeld.
Aan het oppervlak verdichte, matig zuigende platen voorstrijken met AmphiSilan Primer.
Nieuwe, sterk alkalische vezelcementplaten moeten, om kalkuitbloeiingen te voorkomen voorgestreken worden met Disbon 481 EP- Uniprimer en een tussenlaag aanbrengen met ThermoSan verdund met 5% AmphiSilan Tiefgrund.

Vezelcementplaten met silicaatoppervlak bijvoorbeeld Glasal
Voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer en een tussenlaag aanbrengen met ThermoSan verdund met 5% AmphiSilan Tiefgrund.

Oude siliconen- of kunstharspleister- en verflagen
Goed hechtende lagen mechanisch of door waterstralen reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond voldoende laten drogen.

Goed hechtende dispersieverflagen
Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk stoomstralen en goed laten drogen. Voorstrijken met ThermoSan met toevoeging van 5% AmphiSilan Tiefgrund. Bij andere reinigingsmethoden voorstrijken met AmphiSilan Putzfestiger.

Niet goed hechtende minerale verf- lagen
Geheel verwijderen door middel van schuren, borstelen, schrappen of hogedruk waterstralen. Bij nat reinigen de ondergrond voldoende laten drogen.
Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Putzfestiger.
Niet goed hechtende dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen
Geheel verwijderen volgens een geschikte methode.
Een voorstrijklaag aanbrengen met ThermoSan onder toevoeging van 5% AmphiSilan Tiefgrund. Bij poederende, zanderige of zuigende oppervlakken voorstrijken met AmphiSilan-Putzfestiger.

Bakstenen metselwerk
Alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het metselwerk moet vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiingen.
Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Putzfestiger. Vertoont de tussenlaag een bruine verkleuringen, dan afwerken met Duparol.

Kalkzandstenen metselwerk

Alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen, zoals zand en leem, kunnen worden geschilderd. Het voegwerk moet gaaf zijn en zonder scheuren. Krijtende oppervlakken reinigen. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen.
Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan Tiefgrund.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden- feinspachtel. Gaten tot 20 mm met Histolith-Renovierspachtel repareren. De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

ThermoSan aanbrengen met met kwast of roller.

Opbouw van het verfsysteem

Grond- resp. tussenlaag:
Een grond- respectievelijk tussenlaag aanbrengen met ThermoSan, verdund met maximaal 5% water. Door toevoeging van maximaal 5% AmphiSilan Tiefgrung kan in de meeste gevallen een extra grondlaag achterwege blijven.

Afwerklaag:

Een dekkende afwerklaag aanbrengen met ThermoSan, verdund met maximaal 5% water. Tussen de verschillende lagen een droogtijd aanhouden van tenminste 12 uur.

Verbruik

Ca. 5 - 7 m2/L  per laag op een gladde ondergrond.
Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 2-3 uur stofdroog en na 12 uur over te schilderen. Uitgehard en te belasten na 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
Uitsluitend toepassen op intacte gevelisolatiesystemen. Zonodig het speciale Capatect renovatiesysteem toepassen. Geen oplosmiddelhoudende producten gebruiken, uitgezonderd AmphiSilan Putzfestiger. De reflectiewaarde van de verflaag op gevelisolatie moet meer dan 20 zijn.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.
Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Niet verwerken in de felle zon, bij harde wind, mist en bij kans op regen of nacht- vorst.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen houden. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij inslikken direct arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen, om darmstoring te voorkomen. Laat resten niet in riool of oppervlaktewater terechtkomen. Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt.
Tijdens verwerking en droogfase voor goede ventilatie zorgen. Tijdens applicatie van het product niet eten, drinken of roken. Bij aanraking met de ogen of huid direct met overvloedig water spoelen. 

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Uitsluitend met kwast of roller te verwerken. Verfspatten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct wegwassen.

Raadpleeg zonodig het veiligheidsinformatieblad van dit product.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on, mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2Hisothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
In geval van accidentele indigestie raadpleeg een arts of bel het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 20 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat hybride-bindmiddel (organo silicaat/acrylaat), siliconenhars, titaanwit, silicaat, calcimcarbonaat, water, filmvormers, additieven, conserveermiddel (Methyl-enzisothiazolinon), filmconserveerders (Octylisothiazolinon, Terbutryn, Zinkpyrithion).
ThermoSan is een Treated Articles (behandeld voorwerp).

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een
allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Donkere kleur tegen gevel

Restaurant De Lusthof in een nieuw jasje

Nanotechnologie als duurzame oplossing