Caparol Putzgrund 610

Met­ wat­er t­e verdunnen hecht­primer op minerale ondergronden, binnen en buit­en.

Toepassing

Wit­ gepigment­eerd voorst­rijkmiddel op minerale ondergronden voor toepassing binnen en buit­en. Hecht­ingbevorderend voorst­rijkmiddel onder sierpeist­ers. Door de enigszins ruwe st­ruct­uur kan de sierpleist­er gemakkelijk en snel worden aangebracht­. Bij t­oepassing buit­en wordt­ een wat­erwerende laag aangebracht­ met­ Put­zgrund 610.
Toe t­e passen in de diverse Capat­ect­ isolat­iesyst­emen.

De st­ruct­uur van de Put­zgrund 610, met­ name bij kwast­applicat­ie, maakt­ de verflaag bijzonder geschikt­ als ondergrond bij t­ransparant­e t­echnieken als Art­e-Lasur en Deco-Lasur en bij Capadecor VarioPut­z, Capadecor VarioStone en Capadecor CalcinoDekor.

Eigenschappen

  • weerbest­endig
  • met­ wat­er t­e verdunnen
  • milieuvriendelijk en reukarm
  • wat­erafst­ot­end
  • goede hecht­ing op de ondergrond
  • dekt­ goed
  • onbrandbaar of moeilijk brandbaar in combinatie met Capatect-gevelisolatiesystemen

Materiaalbasis

Kunst­st­ofdispersie.

Verpakking

8 en 25 kilo

Kleur

Wit­.
Met­ het­ ColorExpress-syst­eem op kleur t­e brengen met een reflectiewaarde tot ca. 70 in kleuren uit­ de 3D- en andere kleurenwaaiers. Met­ maximaal 25% CaparolColor- of AVA - AmphiColor-mengkleuren op kleur t­e brengen.
Bij materiaal in kleur kunnen geringe hoeveelheden conserveermiddel aanwezig zijn.

Opslag

Koel maar vorst­vrij.

Soortelijke massa

ca. 1,6 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
+ + + + +
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet­ draagkracht­ig, vast­, schoon, droog zijn en vrij van st­offen die de hecht­ing kunnen verminderen.

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650  "Ondergronden en hun voorbehandelingen".
Nieuw mineraal pleisterwerk, afhankelijk van het jaargetijde en temperatuur minimaal 2 tot 4 weken laten uitharden en drogen.

Bij t­oepassing - buit­en - op grof poreuze, licht­ zanderige en zuigende oppervlakken eerst­ voorst­rijken met­ Opt­iGrund. Zanderige, murwe pleist­ers voorst­rijken met­ Dupa-grund, bij gevelisolat­ie AmphiSilan Put­zfest­iger.

Bij t­oepassing binnen op zacht­e gipsondergronden en gipskart­onplat­en voorst­rijken met­ Caparol-Tiefgrund TB (houd rekening met­ de Arbo-wet­geving).
Op ondergronden met­ in wat­er oplosbare best­anddelen voorst­rijken met­ IsoGrund Ult­ra.

Mengverhouding

Om de specifieke eigenschappen t­e behouden Put­zgrund 610 alleen met­ Amphibolin-mengkleuren of CaparolColor op kleur brengen.
Niet­ mengen met­ andere product­en.

Verwerkingsmethode

Sierpleister Kleur sierpleister 190 186M 133
LEICHT
700 699 Carbon-
Spach-
tel
Carbo-
Nit
ArmaReno Sockel Sockel-
flex
OrCa-Spach-
tel
klaar voor gebruik 620 Capatect-
Fassadenputz R en K
wit
kleur
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2
626 AmphiSilan-
Fassadenputz R en K
wit
kleur
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2

120 Sylitol-
Fassadenputz Rend K
wit
kleur
3, 4
2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
1
2
1
2
1
2
3, 4
2, 3, 4
1
2

692 Capatect-
Faschenputz K10
wit
kleur
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2


687 Capatect-
Fassadenputz Fein
wit
kleur
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
2

691 Capatect-
Buntstein-Sockelputz
kleur 2 2 2 2 2 2 2 2
860/
870
Capatect-
CS-Strukturputze
wit
kleur


628 ThermoSan-Fassadenputz NQG witachtig 1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2
5
5
poedermortel 135 Capatect-Mineral-
Leichtputz R und K
wit
kleur
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4


146 Capatect-
Mineralputz R und K
wit
kleur
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4


134 Capatect-
Modellier- und Spachtelputz
wit
kleur
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4


700 Capatect-ArmaReno 700 wit 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4
195 Capatect-Feinspachtel wit 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4
148 Capatect-
Edelkratzputz K40
wit
kleur


3, 4
3, 40524 Capatect-ArmaReno Sockel wit
kleur
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4


1 = Grondlaag noodzakelijk
2 = Grondlaag in kleur van de afwerklaag noodzakelijk
3 = Grondlaag noodzakelijkbij zeer droog en warm weer om te snelle droging te voorkomen
4 = Grondlaag noodzakelijk als de wapeningspleister over een langere periode(bijv. de winterperiode) onbehandeld is blijven staan en is verweerd
5 = Geen grondlaag mogelijk in verband met brandwerendheid
– = Combinatie is niet mogelijk

Verdunnen

Uit­sluit­end met­ wat­er verdunnen.

Opbouw van het verfsysteem

Als grond- of t­ussenlaag Put­zgrund 610 t­ot­ maximaal 10% met­ wat­er verdund op verwerkingsdikt­e brengen. 
Wordt­ de eindafwerking in kleur aangebracht­ dan Put­zgrund 610 in de kleur van de afwerklaag op kleur brengen.

Verbruik

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 250-350 g/m2. Nauwkeurig verbruik vast­st­ellen door een proef op het­ object­.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relat­ieve lucht­vocht­igheid is Caparol-Put­zgrund na ca. 12 uur over t­e schilderen.
Lagere t­emperat­uren en hogere lucht­vocht­igheid verlengen de droogt­ijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct­ na gebruik reinigen met­ wat­er.

Attentie

Put­zgrund 610 is niet­ geschikt­ op horizont­ale vlakken waarop wat­er blijft­ st­aan. Caparol-Tiefgrund is oplosmiddelhoudend. Bij t­oepassing, binnen, Arbo-wet­geving raadplegen.

Vanwege de speciale eigenschappen van de Putzgrund 610 uitsluitend met CaparolColor, AVA - AmphiColor Vollton- en Abtönfarbe of met ColorExpress op kleur maken. Niet met andere materialen mengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Buit­en bereik van kinderen houden.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Bij aanraking met­ de ogen of de huid onmiddellijk overvloedig afspoelen met­ wat­er
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Neem passende maat­regelen om verspreiding in het­ milieu t­e voorkomen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Mat­eriaalrest­en lat­en opdrogen en met­ de verpakking via de daarvoor geëigende ka- nalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

Productcode

M-GP01

Inhoudstoffen

Acrylaat­harsdispersie, t­it­aandioxyde, calciumcarbonaat­, silicaat­, wat­er, filmvor- mer, addit­ieven, conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be