Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Minerale poedermortel voor het verlijmen van isolatieplaten en voor het aanbrengen van de wapeningspleister.

Toepassing

Lijm- en wapeningspleister voor het lijmen van isolatieplaten en als reparatiemortel voor wapeningspleisters in de Capatect-WDV-systemen A en B, Capatect-VHF-Systemen en Basic Line.

Eigenschappen

  • onbrandbaar of moeilijk brandbaar, afhankelijk van het isolatiesysteem
  • waterafstotend en weerbestendig
  • bijzonder goed waterdampdoorlatend
  • ideale zeeflijm
  • lange ‘open tijd’.
  • eenvoudig te verwerken
  • laag blijft goed staan, krimt nauwelijks
  • mineraal bindmiddel met gemodificeerde toeslagstoffen
  • met kwarts- en Calcit-vulstoffen
  • met toeslagstoffen ter verbetering van de hydrofobering, verwerking en hechting

Verpakking

25 kg zak, 800 kg OneWay-container, 1,3 ton BigBag en 7,0 ton silo.

De Oneway-container moet tegen weersinvloeden beschermd worden.

Kleur

Lichtgrijs.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen. Materiaal is 12 maanden chromaatarm.
Silo's en container bij langere werkonderbrekingen (winterperiode) geheel leegmaken. In originele, gesloten verpakking 12 maanden te bewaren.

Warmtegeleiding

0,7 W/(m · K)

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ < 15

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,1 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062,  W3 laag

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

0,10 m

Product-nr.

190

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet effen, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij van losse substanties zijn.

Niet draagkrachtige lak-, dispersie en minerale verflagen, alsook sierpleisterslagen volledig verwijderen. Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen.

Oppervlakken met schimmel, mos of algen behandelen met een mos en algen dodend product volgens de verwerkingsvoorschriften, en indien nodig (voorafgaandelijk) reinigen met water onder hoge druk.

Vervuilde oppervlakken (stof, uitlaatgassen,...) reinigen met water onder hoge druk en/of andere reinigingsmethoden.

De ondergrond moet vorstvrij zijn.

Verbruik

Verlijmen isolatieplaat
ca. 4,0 kg/m²

Wapeningspleister:
ca. 4,5 kg/m² bij polystyreenplaten
ca. 5,0 kg/m² bij minerale vezelplaten
Verbruik is afhankelijk van de structuur van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger zijn dan 30 °C.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Pluggen, indien noodzakelijk, mag pas plaatsvinden als de lijmlaag geheel is uitgehard (na minimaal 1 dag). 
Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid is de wapeningslaag na 24 uur oppervlakkig droog. De lijm is uitgehard en te belasten na 2-3 dagen.

Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 droogt hydraulisch en fysisch, dit betekent door verdamping van het aanmaakwater. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Gereedmaken van het materiaal

Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 kan met de meest gangbare pleistermachines worden verwerkt. Bij handmatige verwerking aan de inhoud van een zak (25 kg) 5-6 liter zuiver, koud water toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk tot een homogene massa mengen. Ca. 10 minuten laten opstijven en nogmaals kort doorroeren.
De verwerkingstijd bedraagt, afhankelijk van de weersomstandigheden, ca. 2 tot 2½ uur. Ingedikt materiaal niet meer verdunnen met water.

Voorbeeld machineuitrusting

Bijv. Doorloopmenger Berö Calypso 15 met interne menging en dosering.

Gebruiksaanwijzing van de fabrikant opvolgen!

Electrische aansluiting:
400 V wisselstroom / 32 A, bouwstroomverdeler met F1 veiligheidsschakelaar.

Wateraansluiting:
Diameter slang 3/4” met Geka, waterdruk bij werkende machine 2,5 bar.

Watercapaciteit:
Ca. 250 l/uur als lijmlaag en ca. 300 l/uur als wapeningslaag. De gewenste hoeveelheid water moet te regelen zijn.

Spuitopening:
Ca. 10 mm

Wapeningslaag

Eventueel aanwezige oneffenheden van de polystyreenplaten wegschuren.  Schuurstof verwijderen.
Na het aanbrengen van de hoekbescherming, raamaansluitingen en diagonaalweefsel op de hoeken van kozijnen de wapeningspleister op baanbreedte van het wapeningsweefsel op de isolatieplaat aanbrengen en Capatect- Gewebe 650/110 10 cm overlappend inbedden. Daarna nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt.

De totale laagdikte moet ca. 3-4 mm zijn.

Bij gebruik van Capatect Eckschutzschiene moet het wapeningsweefsel tenminste 10 cm overlappend de hoek om worden gelegd.
Bij gebruik van Capatect Gewebe- Eckschutz het wapeningsweefsel tot op de hoek aanbrengen.

Verlijmen van de isolatieplaat

De lijm volgens de zogeheten ‘punt/worst’- methode (de rand ongeveer 5 cm breed en 3 handpalmgrote dotten lijm in het midden) op het aanhechtingsvlak van de plaat aanbrengen.
Het lijmcontact met het oppervlak moet meer zijn dan 40%.
Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond. Oneffenheden tot ca. 1 cm kunnen met lijm worden weggewerkt. De isolatieplaten in halfsteensverband horizontaal en loodrecht aanbrengen en goed aandrukken. Geen lijm op de zijkant van de plaat aanbrengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn


H 315: Veroorzaakt huidirritatie.
H 318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H 335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P 260: Stof of nevel niet inademen.
P 262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P 305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P 301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P 313 Een arts raadplegen.

R 41: Gevaar voor ernstig oogletsel.
R 37/38: Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 22 Stof niet inademen.
S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen.
S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en bescheringsmiddel voor de
ogen/ het gezicht.
S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Gevarensymbool: Xi - Irriterend, bevat cement

Giscode

ZP1

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be