Sylitol Fassadenfarbe

Voor weerbestendige afwerkingen op basis van silicaat volgens DIN 18363 par. 2.4.1.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/125667/043660_Sylitol_Fassadenfarbe_12,5L.png
Sylitol® Fassadenfarbe is een muurverf op basis van silicaat waaraan het bindmiddel kaliwaterglas met organische stabilisatoren is toegevoegd. Sylitol Fassadenfarbe is klaar voor gebruik. Sylitol-Fassadenfarbe voldoet voor haar samenstelling aan DIN 18363, par. 2.4.1.
Sylitol® Fassadenfarbe is vormt weersbestendige afwerkingslaag, is goed dekkend, heeft een hoge witheidsgraad, is lichtecht en zeer waterdampopen. De muurverf heeft een hoog witgehalte.
Sylitol® Fassadenfarbe is geschikt als afwerklaag voor onbehandeld, mineraal pleisterwerk; vaste natuursteen en natuursteen zonder uitbloeiingen; kalkzandstenen metselwerk en oude silicaatmuurverflagen en -pleisterwerk.

Eigenschappen

 • weerbestendig
 • absorberend
 • CO2 -doorlatend
 • dubbel verkiezelend, kwarts toegevoegd
 • hecht goed door verkiezeiling met minerale oppervlakken
 • eenvoudig te verwerken
 • onbrandbaar, A2, conform DIN 4102

Verpakking

5 en 12½ liter

Kleur

Wit en oudwit

In elke verhouding op kleur te brengen met Histolith-Volltonfarben.
De kleurmogelijkheden zijn beperkt. Voor gebruik de kleur controleren. Op grote oppervlakken steeds materiaal verwerken met hetzelfde chargenummer.
Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit in aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleurvast conform BSF nr. 26:
Klasse:  B
Groep:  1

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren.
Aangebroken verpakkingen goed sluiten. Materiaal uitsluitend opslaan in emmers van kunststof.
In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Maximale korrelgrootte

< 100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Wateropname

(w-waarde): ≤ 0,1 (0,07) [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

(µd-waarde): < 0,14 (0,01) m (hoog), V1

Aanvullende producten

 • Sylitol-Konzentrat 111
 • Sylitol-Minera
 • Sylitol-Compact
 • Histolith-Volltonfarbe
Siloxaan versterkt
Sylitol® Fassadenfarbe is op basis van silicaat en is geschikt voor afwerkingen op muren; gevelisolatie met minerale pleister; kalkzandstenen metselwerk. Bijzonder geschikt bij renovatie van historische gebouwen, op gevelisolatie met als afwerking een minerale sierpleister en kalkzandstenen metselwerk. De verflaag geeft niet af, dekt zeer goed en heeft een hoge weerstand tegen een zuur milieu.

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Om kleurverschillen te voorkomen moet de ondergrond gelijkmatig zuigen of dusdanig worden voorbehandeld, dat een gelijkmatige zuiging ontstaat.

Op verweerde pleisterlagen, na het aanbrengen van een voorstrijklaag met Sylitol-Konzentrat 111, een tussenlaag aanbrengen met een roller met Sylitol-Minera. Op oppervlakken waarvan verflagen zijn verwijderd, die licht gescheurd zijn en/of veel reparatieplekken hebben is het noodzakelijk één tot twee tussenlagen aan te brengen met Sylitol-Minera.

Op gladde oppervlakken Sylitol-Minera met een borstel aanbrengen, op ruwe oppervlakken met een roller. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.

Pleisterlagen van de mortelgroepen PIc, PII en PIII/min. drukvastheid conform DIN EN 998-1 met 1N/mm2
Nieuwe pleisterlagen zullen, afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur, 2-4 weken moeten uitharden en drogen. Zonodig een langere droogtijd aanhouden.
Bij oude vasthechtende pleisters het vuil manueel of machinaal verwijderen, de plaatselijke voorschriften in acht nemen, bijv. door drukwaterstralen of hogedrukwaterstralen met toevoeging van zand. Vochtig zandstralen kan enkel bij pleisters uit de mortelgroepen PII en PIII.

Pleisterwerk met poederende toplaag
Poederende toplagen, die de hechting nadelig beïnvloeden, verwijderen door
fluateren met Histolith® Fluat en nawassen met water.

Pleisterwerk met sinterhuid

Sinterhuid, te herkennen aan het zwak glanzende uiterlijk, verwijderen door fluateren met Histolith® Fluat en nawassen met water.

Reparaties
Let op dat bij het repareren van open scheuren en beschadigd pleisterwerk de sterkte van de reparatiemortel overeenkomt met de sterkte en de structuur van het bestaande pleisterwerk.

Voor reparatiewerkzaamheden zijn vooral kant-en-klaar-mortels op basis van Tras-kalk/Tras-cement geschikt. De reparatieplekken moeten voor het aanbrengen van de verflagen goed uitgehard en droog zijn en grondig gefluateerd met Histolith® Fluat (tot ruim buiten de reparatieplekken) en nagewassen worden. Fluateer bij grote reparaties zowel het oude als het nieuwe pleisterwerk.

Oude minerale verflagen
Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen. Niet goed hechtende, verweerde minerale verflagen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Het totale oppervlak goed naspoelen met water. Een voorstrijklaag aanbrengen met Sylitol-Konzentrat 111.

Oude, niet goed hechtende dispersieverflagen
Niet goed hechtende dispersieverflagen volledig verwijderen, bijvoorbeeld door afbijten en hogedruk waterstralen, volgens plaatselijk voorschrift. Afgebeten, niet-zuigende oppervlakken voorstrijken met Sylitol-Minera. Afgebeten, sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met Sylitol-Konzentrat 111, gevolgd door een tussenlaag met Sylitol-Minera.
 
Oude, matte, goed hechtende dispersieverflagen
Vuil en lichte verkrijting door hogedruk waterstralen grondig verwijderen, volgens plaatselijk voorschrift. Een tussenlaag aanbrengen met Sylitol-Compact.
Zanderig pleisterwerk
Droog afborstelen en het gehele oppervlak reinigen door hogedruk waterstralen.

Mineraal- of silicaatgebonden pleisterwerk op gevelisolatie
Vervuild en met algen verontreinigd pleisterwerk reinigen door lagedruk waterstalen. Zonodig een reinigingsmiddel toevoegen. Pas geen mechanische reinigingsmethode toe. Mos- en algengroei verwijderen. Zonodig de speciale Sylitol-NQG muurverf toepassen (TI nummer 1274).

Kalkzandsteen
Alleen vorstbestendige gevelstenen zonder inwendige verontreinigingen, zoals zand- en leemophopingen, zijn geschikt om met verf te behandelen. Het voegwerk moet zonder scheuren zijn uitgevoerd en mag geen middelen bevatten die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen. Bij poederende oppervlakken de ondergrond fluateren met Histolith® Fluat en nawassen. Aansluitingen van dak, vensters en maaiveld moeten zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van de kalkzandsteenindustrie.

Natuursteen

Natuursteen moet vast, droog en vrij zijn van uitbloeiingen. Aan het oppervlak
verweerde natuursteen voor het schilderen meerdere keren behandelen met
kiezelzuurester. Vervuilde natuursteen door waterstralen reinigen. Reparaties met
speciaal natuursteenreparatiemateriaal uitvoeren. De reparatie moet goed zijn uitgehard en moet worden gefluateerd. Altijd nawassen met schoon water.

Optrekkend vocht
Door optrekkend vocht worden verflagen vroegtijdig aangetast. Een duurzaam
resultaat wordt alleen bereikt door het aanbrengen van een goede waterkering.
Een goede en langdurig werkende oplossing wordt ook bereikt door het aanbrengen van Capatect-saneerpleister. Ook kan bij oudere gebouwen een
kiezelbed in het maaiveld rondom het gebouw worden aangebracht.

Verwerkingsmethode

Sylitol-Fassadenfarbe aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.

Airless-apparatuur:

Spuithoek: 50°
Nozzle: 0,023–0,027"
Spuitdruk: 150–180 bar
Bij Airless-spuitapplicatie de verf goed doorroeren en zeven.

Opbouw van het verfsysteem

Op matig en gelijkmatig zuigend pleisterwerk, kalkzandstenen metselwerk en voorgestreken ondergronden:
De ondergrond op de juiste wijze voorbehandelen. Een grondlaag aanbrengen met Sylitol-Finish 130, verdund met maximaal 10% Sylitol-Konzentrat 111.
Een afwerklaag aanbrengen met Sylitol-Finish 130, verdund met maximaal 3 % Sylitol-Konzentraat 111.

Op sterk en ongelijkmatig zuigend, zanderig pleisterwerk:
De ondergrond op de juiste wijze voorbehandelen. Een grondlaag aanbrengen met een mengsel van1 tot 2 vol. delen Sylitol-Konzentrat 111 en water. Sterk zuigend pleisterwerk tweemaal nat-in-nat behandelen.
Een tussenlaag aanbrengen met Sylitol-Finish 130, verdund met maximaal 10% Sylitol-Konzentrat 111.
Een afwerklaag aanbrengen met Sylitol-Finish 130, onverdund of verdund met maximaal 3% Sylitol-Konzentrat 111.

Verbruik

Ca. 150 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond.
Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Droogtijd per laag bij een temperatuur van 20 °C en een luchtvochtigheid van 65% minstens 12 uur. Na 24 uur bestand tegen regen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Eventueel een reinigingsmiddel toevoegen. Gereedschap tijdens werkonderbreking in de verf of in water laten staan.

Attentie

Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Op vlakken met weing afschot moet een goede waterafvoer aanwezig zijn.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg. Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale
omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Mengen met andere materialen
Om de specifieke eigenschappen van Sylitol-producten te behouden, niet mengen met andere verfproducten.

Voorzorgsmaatregelen
Omgeving van de te behandelen oppervlakken zorgvuldig afdekken; vooral glas, keramiek, lakwerk, straatstenen, natuursteen en metalen. Spatten onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij sterke wind, vooral bij verwerking met roller of spuit, dekkleden aan de steiger bevestigen.

Bouwkundige voorzieningen
Uitspringende bouwdelen, zoals waterslagen, daklijsten, vensterbanken etc. moeten aan de bovenzijde goed worden afgedicht en voldoende overstek hebben om vochtindringing en/of sterke vervuiling te voorkomen.
 
Impregneren
Voordurend opspattend water beïnvloedt de houdbaarheid van de verflaag. Door het hydrofoberen van riskante plaatsen met Disboxan-452-Wetterschutz wordt de houdbaarheid van de verflaag aanzienlijk verlengd. De eerste verflaag na minimaal 10 dagen aanbrengen. Ook gereinigde stenen oppervlakken kunnen met Disboxan-452-Wetterschutz worden beschermd tegen voortijdige algengroei, het indringen van schadelijke stoffen en hoge belasting door opspattend water.

Zoutuitbloeiingen

Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen en/of vochtopeenhoping kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Certificaat

 • Sylitol® Fassadenfarbe, onbrandbaar
 • Sylitol® Fassadenfarbe met betrekking tot waterdampdoorlaatbaarheid en organische bestanddelen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Spuitnevel en aërosolen niet inademen Verfproducten op basis van Kaliwaterglas reageren sterk alkalisch. Derhalve huid en ogen beschermen tegen spuitnevel. Materiaalresten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct wegwassen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 10 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: kaliwaterglas, acrylhars-dispersie, minerale pigmenten en vulstoffen, water en additieven.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Technische informatie

Veiligheidsblad

Informatie