Caparol Tiefgrund TB

Oplosmiddelhoudend, speciaal voorstrijkmiddel voor binnen en buiten.

caparol_pim_import/caparol_be/products/image/19481/004750.png

Toepassing

Transparant voorstrijkmiddel voor toepassing binnen en buiten. Speciaal voor gipsoppervlakken en gipskartonplaten; voor het impregeneren en verstevigen van oude, aan het oppervlak zanderige pleisters; voor oppervlakken waarvan de oude verflagen zijn afgewassen of mechanisch werden verwijderd; voor door resten van grondlagen en lijm verontreinigde oppervlakken.

Niet geschikt voor gevelisolatiesystemen met polystyreenplaten en op polystyreenhoudende pleisters. Niet toepassen in ruimten waar levensmiddelen geproduceerd of opgeslagen worden.

Eigenschappen

  • Droogt kleurloos op
  • Alkaliresistent
  • Dringt diep in de ondergrond
  • Verstevigt de ondergrond
  • Oplosmiddelhoudend
  • Absorberend en waterdampdoorlatend

Materiaalbasis

Acrylaathars in terpentine.

Verpakking

1, 5, 10 liter.

Kleur

Transparant.

Opslag

Koel, maar vortstvrij.

Soortelijke massa

Ca. 0,8 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, vast, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Verdunnen

Indien nodig uitsluitend met terpentine verdunnen.

Opbouw van het verfsysteem

Verwerking:
In normale situaties wordt Caparol-Tiefgrund TB onverdund verwerkt. Zachte, poreuze pleisters twee maal nat-in-nat behandelen.
Op een zwak zuigende ondergrond kan Caparol-Tiefgrund TB met maximaal 20% terpentine worden verdund.
De voorstrijklaag mag geen gesloten, glanzende film aan het oppervlak vormen.

Verbruik

Afhankelijk van de zuigkracht, de soort ondergrond en de mate van verdunnen ca. 4 - 7 m2/L.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Laagste temperatuur tijdens verwerking en droging:
Caparol-Tiefgrund TB is ook bij vorst te verwerken, mits de ondergrond droog en vrij is van ijs.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Caparol-Tiefgrund kan met kwast of gebruikelijke airless spuitapparatuur aangebracht worden. Geen hogedruk spuit gebruiken.

Airless :
Spuithoek: 60°
Nozzle: 0,029’’
Spuitdruk: 50-60 bar

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met terpentine of kwastenreiniger.

Attentie

Niet in gevoelige ruimten zonder voldoende droogtijd toepassen. Bij gebruik van Caparol-Tiefgrung TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel voorkomen. Zorg voor goede ventilatie. Neem ARBO-wetgeving in acht. In gevoelige ruimten reukarm AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.

Mengen met andere verfproducten:
Caparol-Tiefgrund TB kan niet met andere stoffen gemeng worden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P260: Damp/ spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P285: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P301 + 330 + 331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken
P403 + 233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

In geval van accidentele indigestie gelieve het Antigifcentrum te contacteren 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/h) is maximaal 750 g/l (2010). Het VOS-gehalte van dit product is 730 g/l.

Oplosmiddelrijk
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.

Inhoudstoffen

Bevat gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be