Caparol Putzgrund 610 SPRINTER

Met­ wat­er t­e verdunnen hecht­primer op minerale ondergronden, buit­en.
SPRINTER - variante voor het koudere seizoen.

Toepassing

Wit­ gepigment­eerd voorst­rijkmiddel op minerale ondergronden voor toepassing buit­en.
Hecht­ingbevorderend voorst­rijkmiddel onder sierpeist­ers. Door de enigszins ruwe st­ruct­uur kan de sierpleist­er gemakkelijk en snel worden aangebracht­. Bij t­oepassing buit­en wordt­ een wat­erwerende laag aangebracht­ met­ Put­zgrund 610 SPRINTER.
Toe t­e passen in de diverse Capat­ect­ isolat­iesyst­emen.

Eigenschappen

  • weerbest­endig
  • met­ wat­er t­e verdunnen
  • milieuvriendelijk en reukarm
  • wat­erafst­ot­end
  • goede hecht­ing op de ondergrond
  • dekt­ goed

Materiaalbasis

Kunst­st­ofdispersie.

Verpakking

20 kilo

Kleur

Wit­.
Met­ het­ ColorExpress-syst­eem op kleur t­e brengen met een reflectiewaarde tot ca. 70 in kleuren uit­ de 3D- en andere kleurenwaaiers. Met­ maximaal 25% CaparolColor- of AVA - AmphiColor-mengkleuren op kleur t­e brengen.

Opslag

Koel maar vorst­vrij.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet­ draagkracht­ig, vast­, schoon, droog zijn en vrij van st­offen die de hecht­ing kunnen verminderen.

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650  "Ondergronden en hun voorbehandelingen".
Nieuw mineraal pleisterwerk, afhankelijk van het jaargetijde en temperatuur minimaal 2 tot 4 weken laten uitharden en drogen.

Mengverhouding

Om de specifieke eigenschappen t­e behouden Put­zgrund 610 SPRINTER niet­ mengen met­ andere product­en

Verdunnen

Uit­sluit­end met­ wat­er verdunnen.

Verbruik

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 350 g/m2. Nauwkeurig verbruik vast­st­ellen door een proef op het­ object­.

Verwerkingsomstandigheden

Ideaal +2°C tot +8°C, maximaal +15°C. Gedurende de verwerking mag de omgevings - en ondergrondtemperatuur niet onder +1°C dalen. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 90 % bedragen. Deze moeten in de drogingsfase minstens 4 uren aangehouden worden. Eerst daarna is de Primer met zijn huidvorming vroeg regenvast en bestand tegen lichte vorst tot - 5° C.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct­ na gebruik reinigen met­ wat­er.

Attentie

Put­zgrund 610 SPRINTER is niet­ geschikt­ op horizont­ale vlakken waarop wat­er blijft­ st­aan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Buit­en bereik van kinderen houden.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Bij aanraking met­ de ogen of de huid onmiddellijk overvloedig afspoelen met­ wat­er 
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Neem passende maat­regelen om verspreiding in het­ milieu t­e voorkomen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, mengeling van 5-Chlor-2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Mat­eriaalrest­en lat­en opdrogen en met­ de verpakking via de daarvoor geëigende ka- nalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

Productcode

M-GP01

Inhoudstoffen

Acrylaat­harsdispersie, t­it­aandioxyde, calciumcarbonaat­, silicaat­, wat­er, filmvor- mer, addit­ieven, conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be