AmphiSilan Putzfestiger

Oplosmiddelhoudend voorstrijkmiddel met een verstevigende werking op kritische ondergronden binnen en buiten.

Toepassing

Oplosmiddelhoudend, aromaatvrij speciaal voorstrijkmiddel voor minerale ondergronden en oude silicaatlagen met versterkende dieptewerking op zanderige, poederende of sterk zuigende oppervlakken. AmphiSilan-Putzfestiger mag wel op gevelisolatiesystemen met polystyreenplaten worden aangebracht.
Op normaal en matig zuigende oppervlakken tot 10% met Caparol AF-Verdünner verdunnen. Op sterk zuigende oppervlakken tweemaal nat-in-nat onverdund aanbrengen. De voorstrijklaag mag na drogen niet glanzend blijven.

Eigenschappen

  • bestand tegen alkaliën
  • spanningsvrij
  • dringt diep in de ondergrond
  • vergeelt niet
  • diffusie-open

Materiaalbasis

Zuivere acrylaat-polymerisaathars

Verpakking

10 liter

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 0,8 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt


Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Afhankelijk van de soort ondergrond een of tweemaal (nat-in-nat) voorstrijken met de kwast of nevelen. Op normaal en matig zuigende oppervlakken tot 10% met Caparol AF-Verdünner verdunnen. Op sterk zuigende oppervlakken tweemaal nat-in-nat onverdund aanbrengen. De voorstrijklaag mag na drogen niet glanzend blijven.
Oppervlakken, behandeld met AmphiSilan-Putzfestiger, voor verdere behandeling goed laten drogen (bij 20 °C minimaal 12 uur; bij lagere temperaturen beduidend langer tot wel meerdere dagen).

Verdunnen

Indien noodzakelijk uitsluitend met Caparol AF-Verdünner.

Verbruik

Ca. 3 - 6 m²/L , afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Laagste temperatuur bij verwerking en droging:
Ook bij vorst te verwerken. De ondergrond moet droog en vrij zijn van ijs.
Let op een eventuele vertraagde droging bij lage temperaturen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na minimaal 12 uur over te schilderen.
Oppervlakken, behandeld met AmphiSilan-Putzfestiger, voor verdere behandeling goed laten drogen (bij lagere temperaturen beduidend langer tot wel meerdere dagen).

Gereedschap

Met een oplosmiddelbestendige kwast of borstel goed in de ondergrond wrijven. Bij spuiten op geschikte spuitapparatuur letten.
Geen luchtdruk-spuitapparatuur gebruiken omdat explosieve luchtmengsels kunnen ontstaan.

Airless-applicatie

Spuithoek: 60°
Nozzle: 0,029"
Spuitdruk: 50-60 bar
Gereedschap na gebruik met terpentine reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

R- en S-zinnen conform EU-richtlijn

R 10 Ontvlambaar.
R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 7/9 Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S 23 De damp/de spuitnevel niet inademen.
S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 29 Afval niet in de gootsteen werpen.
S 38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S 62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de
verpakking of het etiket tonen.

Conform EU-richtlijn.

Enkel geschikt voor professioneel gebruik.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P260 Damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

In geval van accidentele indigestie raadpleeg een arts of bel het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Verpakking/product verwijderen volgens de lokale wetgeving.

Verdraagzaamheid

AmphiSilan-Putzfestiger mag niet met andere producten worden gemengd.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 750 g/l (2010). Dit product bevat max. 680 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Acrylaathars, aliphaten, ester en glycolether

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be