caparol_pim_import/caparol_be/products/image/219046/062130_DisboMULTI_209_10_KG.png

DisboMULTI 209 Fliesen- und Vielzweckklebstoff

Dispersielijm, universeel toe te passen. Klaar voor gebruik.

Toepassing

Voor het lijmen van tegels op wanden in droge ruimten. Door toevoeging van Portland-cement (PC 32,5) uitstekend geschikt voor vloeren in natte ruimten (bijv. douches), voor toepassing buiten voor het verlijmen van tegels op tegels. Niet toepassen onder  water.
DisboMULTI 209 is bruikbaar voor het lijmen van isolatiematerialen, isolatiebehang, het uitvlakken van minerale oppervlakken en het repareren van schade aan pleisterlagen.

Eigenschappen

  • bijzonder elastisch en tixotroop
  • hechting op keramischematerialen
  • door toevoeging Portland-cement vorstbestendig en watervast

Materiaalbasis

Styreenacrylaat-dispersie.

Verpakking

5, 10 en 20 kg

Opslag

Koel, maar vorstvrij en droog opslaan.
In goed gesloten verpakking ca. 1 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,6 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vlak en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Betegelen
Mineraal pleisterwerk, beton (ouder dan 28 dagen), gipspleister, gipskartonplaten, cellenbeton, keramische tegels, houtvezelplaten, polystyreenplaten, cementdekvloer (ook met vloerverwarming) en gietasfalt, binnen.

Lijmen van isolatieplaten
Alle, voldoende zuigende, minerale oppervlakken.

Voorbereiding van de ondergrond

Betegelen
Zuigende minerale oppervlakken voorstrijken met CapaSol Konzentrat. Vochtgevoelige ondergronden (hout en gips) voorstrijken met Caparol Tiefgrund TB. In natte ruimten eerst een vloeibare waterafdichting aanbrengen.

Gereedmaken van het materiaal

Betegelen
Voor verwerking op wanden in droge ruimten, binnen, is het materiaal klaar voor gebruik. Voor andere toepassingsgebieden, zoals: een cementdekvloer met vloerverwarming (binnen), in natte ruimten en op oud tegelwerk 100 gew.% DisboMULTI 209 mengen met 20 gew.% Portland-cement CEM I (PC 32,5). Met een geschikt roermechanisme mengen, zonodig een geringe hoeveelheid water toevoegen.

Verlijmen van isolate
Bij toepassing binnen klaar voor gebruik. Bij toepassing buiten mengen met 20 gew. % Portland-cement CEM I (PC 32,5) mengen.

Reparatiemortel
40 gew.% (is 5 volume delen) DisboMULTI 209 met 10 gew.% (is 1 volume deel) Portlandcement en 50 gew.% (is 5 volume delen) zand mengen tot een homogene massa. Indien nodig een weinig water toevoegen.

Onderbehang
Voor rol- of strijkapplicatie maximaal 5 gew.% water toevoegen.

Hechtlaag
Maximaal 20 tot 30 gew.% water toevoegen.

Verwerkingsmethode

Betegelen
Lijm op de voorbehandelde ondergrond als contactlijm aanbrengen met de vlakke zijde van een getande spaan. Lijm op de nog natte laag opbrengen (hoek van de getande spaan 45-60°) en afkammen. Afhankelijk van het formaat en het profiel van de tegels de juiste tanddiepte kiezen. De tegels enigszins schuivend in het nog verse lijmbed drukken. Niet meer lijm opbrengen dan in 30 minuten (bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid) kan worden verwerkt. Op balkons en terrassen moet het gecombineerde ‘Buttering-floating- systeem’ worden toegepast. Hierbij moet ook op de achterzijde van de tegels lijm worden aangebracht.

Aanbevolen tanddiepte (met vierkant profiel), afhankelijk van de tegellengte:
tot 50 mm, tanddiepte 3 mm
50-108 mm, tanddiepte 4 mm
108-200 mm, tanddiepte 6 mm
> 200 mm, tanddiepte 8 mm
> 300 mm, extra groot

Lijmen van isolatiemateriaal
Lijm in dotten, baanvormig of geheel dekkend opbrengen. Geëxtrudeerde en schuimplaten aan de lijmzijde opruwen.

Onderbehang
Lijm met de getande spaan, roller of borstel op het te verlijmen vlak aanbrengen en het behang inbedden.

Verbruik

Betegelen1,–3,5 kg/m2 afh. van de lijmmethode
Isolatiemateriaal1–3 kg/m2
Onderbehang1–2 kg/m2
Hechtlaag0,5–0,8 kg/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en max. 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid op zuigende wandoppervlakken na ca. 2 dagen, op niet-zuigende wand- en vloeroppervlakken na ca. 3 dagen voegen ofschilderen.  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU- richtlijn

Buiten het bereik van kinderen houden.
Voorkom lozing in het milieu.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij het schuren stoffilter P2 gebruiken.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, mengeling van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on EG Nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Giscode

D 1

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be