caparol_pim_import/caparol_be/products/image/18067/020102_SAP-735855_750_ML_AmphiSilan-Voll-_und_Abtoenfarbe.png

AmphiSilan Volltonfarben

Universele pigmenten op basis van siliconenhars, voor buiten.
 • Toepassing

  Gekleurde pigmenten op basis van siliconenhars pour het aankleuren van de producten AmphiSilan, AmphiSilan-Compact, AmphiSilan- Grundierfarbe, ThermoSan en voor artistieke verflagen of schilderijen in intense kleuren.

  Eigenschappen

  • Waterverdunbaar
  • Milieuvriendelijk
  • Lichtecht

  Materiaalbasis

  Combinatie van siliconenhars in emulsie en speciale kunststofdispersie.

  Kleur

  Geel, groen, kobaltblauw, oker, oxidbruin, oxidoranje, oxidrood, zwart, ultramarijn, omber.

  Glansgraad

  Mat, G3

  conform DIN 13300/ISO 2813:2014

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij.

  Maximale korrelgrootte

  < 100 µm, S1

  Soortelijke massa

  Dichtheid : ca. 1,5 g/m3

  Drogelaagdikte

  100–200 µm, E3

  Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

  (sd-waarde): < 0,14 m (hoog), V1

  Wateropname

  (w -waarde ): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3
  Door het aankleuren kunnen de technische gegevens afwijken.

  Aanvullende producten

  AmphiSilan-Tiefgrund TB
  AmphiSilan-Putzfestiger
  AmphiSilan-Grundierfarbe

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet droog en zuiver zijn en vrij van deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen. Cf. VOB, deel C, DIN 18363, Alinea 3.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Pleisters van de mortelgroepen PIc, PII en PIII of silicaatpleisters
  Nieuwe pleisters:
  Nieuwe pleisters 2 weken onbehandeld laten, bij ongeveer 20°C met een relatieve luchtvochtigheid van 65%. In het geval van minder gunstige klimaatomstandigheden, wind of bijvoorbeeld regen, moeten ze langer onbehandeld blijven.
  Het aanbrengen van een grondlaag met CapaGrund Universal zorgt voor minder risico op kalkuitbloeiingen op alkalische eindpleisters van de mortelgroepen PIc, PII en PIII, zodat het overschilderen kan gebeuren na een wachttijd van 7 dagen.
  Oude pleisters :
  Op zanderige, zuigende, poederende pleisters een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Tiefgrund LF. Op zeer zanderige en poederende pleisters een grondlaag met AmphiSilan-Putzfestiger aanbrengen.

  Oude silicaatpleisters :
  Overschilderbaar na een wachttijd van 2 weken over het algemeen, bij ongeveer 20°C met een relatieve luchtvochtigheid van 65%. Het oppervlak van de pleisters moet goed uitgehard en droog zijn.
  Draagkrachtige verflagen mechanisch reinigen of met hogedrukwaterstralen, de plaatselijke wetgeving in acht nemen. De niet draagkrachtige en verweerde lagen verwijderen door schrapen of schuren. Een grondlaag aanbrengen met AmphiSilan-Putzfestiger.

  Goed hechtende pleisters op basis van kunsthars en siliconenhars :
  De oude pleisters goed reinigen volgens de geschikte methode. Indien met nat gereinigd worden, de oppervlakken goed laten drogen alvorens verder te werken. Een grondlaag aanbrengen met AmphiSilan-Grundierfarbe of AmphiSilan- Putzfestiger.

  Nieuwe pleisters op basis van kunsthars of siliconenhars :
  Zonder voorbereiding. Op de minerale structuurpleisters, een grondlaag aanbrengen met AmphiSilan-Grundierfarbe.

  Goedhechtende dispersieverven :
  Licht glanzende oppervlakken schuren. Vervuilde of krijtende oude verflagen reinigen onder hogedrukwaterstralen, de plaatselijke wetgeving naleven. Een grondlaag aanbrengen met AmphiSilan-Grundierfarbe.

  Niet goed hechtende dispersieverven, lakken of kunstharspleisters :
  De verflagen verwijderen met de geschikte methode, bijv. mechanisch of door af te steken en door reinigen met hogedrukwarmwaterstralen, de plaatselijke wetgeving inachtnemen. Een grondlaag aanbrengen met AmphiSilan-Grundierfarbe. Op de zanderige, poederende en zuigende ondergronden AmphiSilan- Putzfestiger aanbrengen. Tussenlaag me AmphiSilan-Compact.

  Bakstenen metselwerk :
  Enkel aan te brengen op bakstenen die vorstbestendig zijn of tegels zonder ongewenste deeltjes. Het metselwerk mag geen scheuren hebben of zoutuitbloedingen. Een grondlaag aanbrengen met AmphiSilan-Putzfestiger.
  Als er bruine vlekken doorkomen na een tussenlaag met AmphiSilan of AmphiSilan-Compact, moet de eindlaag gebeuren met Duparol.

  Kalkzandsteen metselwerk :

  Enkel toepasbaar op vorstvrije bakstenen zonder ongewenste verkleurende of doorzwetende deeltjes, zoals zand of leem. Het voegwerk moet uitgevoerd worden op een scheurvrije ondergrond.

  Krijtende/poederende oppervlakken reinigen. Zoutuitbloedingen verwijderen door droog borstelen. Technische informatie BFS n°2 raadplegen. Grondlaag met AmphiSilan-Tiefgrund LF. Tussenlaag met AmphiSilan-Compact.

  Oppervlakken met algen of schimmels :
  Behandelen met ThermoSan.

  Oppervlakken met zoutuitbloeiingen :
  Zoutuitbloeiingen door droog afborstelen verwijderen. Een grondlaag met AmphiSilan-Putzfestiger.
  Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het tegengaan van zoutuitbloeiingen.

  Beschadigingen:

  Kleine beschadigingen repareren met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Grotere beschadigingen, tot 20 mm, moeten gerepareerd worden liefst met Histolith-Renovierspachtel (renovatiepleister). Een grondlaag aanrbegen op de gerepareerde oppervlakken.

  Verwerkingsmethode

  Met de rol of met de borstel.

  Verdunnen

  Met water.

  Opbouw van het verfsysteem

  Grondlaag :
  Max. 10 %
  Eindlaag :
  Verdund met max. 5% water

  Verbruik

  Ca. 150–200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. 
  Het verbruik varieert naargelang de staat en de zuigkracht van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimum temperartuur bij verwerking en droging:
  Temperatuur van de omgeving en het oppervlak : +5 °C

  Droogtijd

  bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid : product is oppervlaktedroog na 2-3 uur, overschilderbaar na 12. 
  Volledig doorgedroogd na 2-3 dagen. Bij lagere temperaturen en hogere relatieve luchtvochtigheid, een langere droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Met water.

  Attentie

  De gebruiksaanwijzingen voor de aangekleurde producten zijn ook van toepassing op de witte producten. Om aanzetten te vermijden op grote oppervalkken, nat-in-nat zonder onderbreking aanbrengen.
  Niet gebruiken op horizontale vlakken die constant in contact zijn met water.
  Op donkere kleuren, kan wrijving tot glanzende vlakken leiden (schrijfeffect). Het gaat daarbij om een specifieke eigenschap van matte gevelverven. Naargelang de kleur kan er verminderde dekkracht optreden. Voor deze kleuren, best een grondlaag aanrbengen met 5-10% AmphiSilan in het wit. Een  2e eindlaag kan noodzakelijk zijn.
  De vlekken van de resparaties hangen van veel factoren af en zijn daardoor onvermijdelijk.

  Verdraagzaamheid met andere verven: 
  De AmphiSilan-producten mogen niet gemengd worden met andere verven, zeker niet met universele pigmenten op dispersiebasis of op silicaatbasis of concentraten van kleuren.

  Certificaat

  • AmphiSilan Fassadenfarbe NQG Wasserdampf-Diffusionsstromdichte

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU-richtlijn

  Uitsluitend voor professioneel gebruik


  Giftig voor waterorganismen ; kan op lange termijn schadelijke effecten vertonen in de waterlopen.
  Buiten het bereik van kinderen bewaren.
  In geval van contact met de ogen, onmiddellijk en overvloedig spoelen met watere, en een arts raadplegen. In geval van contact met de huid, onmiddellijk en overvloedig met zeepwater spoelen.
  Niet in de riool, de waterlopen of op de grond gieten. De ogen beschermen tegen verfspatten.
  In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen, want de darmflora kan beschadigd worden.

  Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

  In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.  Afval

  Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geschikte kanalen afvoeren.

  Productcode

  M-SF01 F

  Servicecentrum

  DAW Belgium B.V.
  Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
  Fax: (+32) (0)11 52 56 07
  E-mail: info-tech@daw.be
  www.caparol.be