caparol_pim_import/caparol_be/products/image/206851/060179_DisboCRET_Disbon_510_15L.png

DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel

Dispersieplamuur en grondlaag voor beton, klaar voor gebruik.

Toepassing

Als een verf te gebruiken dispersieplamuur en grondlaag in één.
Voor het vullen van poriën en gietgallen. Ook toe te passen op goed hechtende en draagkrachtige verflagen. Voor het vullen van poriën, gietgallen en plaatselijke reparaties tot een diepte van 1 mm.
Egaliseert oneffen oppervlakken. Reprofileert structuuroppervlakken.

Eigenschappen

 • klaar voor gebruik
 • ook als verf te gebruiken
 • economisch en eenvoudig te verwerken
 • plasto-elastisch
 • bedekt oppervlaktescheuren < 0,2 mm
 • alkalibestendig
 • waterdampopen
 • remt de schadelijke inwerking van CO2 en SO2
 • tot 0 mm uit te vlakken
 • voldoet aan de eisen EN 1504-2 en DIN V 18026 voor het beschermen van beton

In combinatie met DisboCRET 515  als OS 4 (OS-C) en met DisbocCRET 518 als OS 5a (OS D-II nach den TL/TP OS der ) volgens de eisen van  ZTV-ING getest.

Materiaalbasis

Styreenacrylaat-dispersie met vulstoffen.

Verpakking

15 liter

Kleur

Wit
Speciale kleuren op aanvraag.

Glansgraad

Mat, conform DIN EN 1062.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Ongeopende verpakking is circa 1 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,6 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 74 Gew.-%

Drogelaagdikte

ca. 65 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

2.600

Diffusieweerstandsfactor µ (CO2)

680.000

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

ca. 1,80 m (bij ca. 700 µm drogelaagdikte)

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

ca. 480 m (bij 700 µm drogelaagdikte)

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Geschikte ondergronden zijn beton; Disbocret-pleisters en goed hechtende, oude dispersie lagen.
De scheursterkte van de ondergrond moet minimaal 1,0 N/mm2 bedragen waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 0,5N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale oppervlakken:
Verontreiniging zoals mos- en algengroei en niet-vaste cementsteen door stralen verwijderen. De ondergrond mag geen roestbevorderende bestanddelen (zoals chloriden) bevatten. Normaal zuigende oppervlakken nat maken met water. Voor het aanbrengen van de Füllschicht moet het oppervlak nog matvochtig zijn. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaSol Konzentrat.

Geschilderde oppervlakken:
Niet goed hechtende oude verflagen verwijderen. Draagkrachtige, goed hechtende oude afwerklagen reinigen. Oude lagen testen op voldoende hechting. Omdat verflagen per object sterk kunnen verschillen moet vooraf een proef worden genomen van het totale verfsysteem.

Reparaties en vullen van poriën / gietgallen:
Om een gelijkmatige en voldoende dikke beschermlaag te waarborgen, moeten slechte plekken, scheuren, grote oneffenheden en ruwe oppervlakken na voorbehandelen van de ondergrond worden geëgaliseerd met de hiervoor bedoelde materialen uit het Disbocret-systeem, volgens voorschrift. Ruwe plekken en kleinere poriën kunnen met DisboCRET 510 worden geëgaliseerd.

Gereedmaken van het materiaal

DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel is klaar voor gebruik. Vóór het aanbrengen goed doorroeren.
Afhankelijk van verwerkingsmethode, ondergrond en weersomstandigheden verdunnen met maximaal 5% water. Bij spuiten naar behoefte 1-2% water toevoegen.

Verwerkingsmethode

DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel aanbrengen met roller, kwast of spuitapparatuuur.
Het materiaal, afhankelijk van het type ondergrond, één tot tweemaal in een
kruislaag aanbrengen en goed in de ondergrond wrijven tot voldoende vulling is bereikt.
Tot 0 mm uitvlakken met een gummi rakel als de structuur vann de ondergrond behouden moet blijven. Indien cement aan Füllschicht is toegevoegd kunnen eventuele spaanlagen en ‘scharen’ worden verwijderd door schuren. Bij verspuiten met airless spuitapparatuur moet het filter verwijderd worden om verstoppingen te voorkomen. Nozzle 0,035 inch.
Het materiaal niet bij direct zonlicht, sterke wind, regen of op een verwarmde ondergrond aanbrengen (blaasvorming). Zonodig beschermende maatregelen treffen.

Laagdikte

Zonder aanzetten tot 0 mm uit te vlakken, maximale laagdikte 1 mm. Dikkere lagen in meerdere lagen aanbrengen.

Opbouw van het verfsysteem

Na een droogtijd van ca. 24 uur kan DisboCRET 510 
1K-Acryl-Feinspachtel met de volgende producten worden afgewerkt DisboCRET 515 en DisboCRET 518.

Verbruik

Circa 400-700 ml/m2 per laag.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5° C en maximaal 40° C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20° C en 65% luchtvochtigheid na ca. 1 uur stofdroog, na ca. 2 uur regenvast en na 24 uur opnieuw te schilderen

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Certificaat

 • 4-1086: Testrapport conform ZTV-ING, TL/TP, OS C, P 2134/00-76
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1089: Testrapport conform ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/00-77
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1031: Bepalen van de diffusiewaarde
  Amtl. Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Technische Universität Braunschweig

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Buiten bereik van kinderen houden. Aorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Damp en spuitnevel niet inademen.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Afval niet in het riool, oppervlaktewater en/of bodem laten komen.
Combifilter A2/P2 gebruiken.
Indien nodig raadpleeg de veiligheidsfiche.

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG Nr. 247-500-7) en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (EG Nr. 220-239-6) (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.  Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antifcentrum 070/245 245

Afval

Verpakking / materiaal afvoeren conform de plaatselijke wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

Giscode

BSW20

Productcode

M-DF 02

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

081)

1119

DIS-420-010265

EN 13813:2002
Product voor oppervlakbescherming- Coating
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f und ZA.1g
DIN EN 1504-2:2004
Disboxid PHS-System OS 8 E.MI II
Lineaire krimp< 0,3 %
Drukvastheidklasse I
WarmteuitzettingscoëfficiëntNPD
Slijtagevastheid 1)massaverlies
Hechting (Gitterschnitt)NPD
CO2-doorlaatbaarheidSD > 50 m
Waterdampdoorlaatbaarheidklasse III
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Weerstand tegen temperatuurschommelingen> 2,0 (1,5) N/mm2
Weerstand tegen temperatuurschokNPD
Weerstand tegen chemicalienNPD
Weerstand tegen sterke chemische belastinghardheidsverlies< 50%
ScheuroverbruggingNPD
Slagvastheidklasse I
Afscheurpoging ter beoordeling van de hechting≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Brandverloopklasse Bfl- s1
Gripklasse III
Kunstmatinge verweringNPD
Antistatisch gedragNPD
Hechting op nat betonNPD
Gevaarlijke stoffenNPDEN 1504-2

In de norm EN 1504-2 „Producten en systemen voor de bescherming en raparaties van betonconsrtucties - deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton" is vastgelegd aan welke eisen producten voor de bescherming van beton moeten voldoen.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be